Antagning till senare del av program

Senast ändrad: 26 mars 2024

På den här sidan hittar du information om antagning till senare del av program.

Vem kan söka?

Du kan antas till senare del av program vid SLU om:

  1. Det finns plats på programmet i aktuell årskurs och termin
  2. Du uppfyller behörighetskraven till programmet
  3. Du har avklarade kurser som bedöms kunna ingå i den examen som programmet syftar till och du ska kunna slutföra dina studier vid samma tid som de som antagits i ordinarie antagningsomgång.

Det kan förekomma mer specifika krav för de olika programmen. Du hittar länkar till de olika programmen längre ned på sidan. Där kan du läsa mer om antagning till senare del av program och hur många lediga platser det finns för det specifika programmet aktuell termin.

Du kan antas till senare del av program tidigast inför termin två. Det görs en bedömning av tidigare studier för att avgöra vilken årskurs du är behörig att antas till. Länk till ansökningsblankett hittar du längre ner på sidan.

Vilka program tillämpar antagning till senare del?

Antagning till senare del görs till nedanstående program. Klicka på det program du är intresserad av, och sedan vidare på fliken "Antagning till senare del" för att se hur många platser som är lediga till nästa termin.

Program på grundnivå som tillämpar antagning till senare del

Program på avancerad nivå som tillämpar antagning till senare del

När kan man söka?

Ansökningsperioderna är 1 - 31 maj för att antas till kommande hösttermin och 1 - 30 nov för att antas till kommande vårtermin.

Du kan göra en sen ansökan fram till pågående termins sista dag. Kommer ansökan in senare än så, avvisas den och du uppmanas inkomma med en ny ansökan i kommande ansökningsperiod. Sena ansökningar behandlas i mån av plats i den ordning de inkommer.

Så här ansöker du

Här hittar du ansökningsblankett.

Innan du söker rekommenderar vi att du pratar med studievägledare eller programstudierektor (kontaktuppgifter finns på respektive programlänk ovan) för att få hjälp att bedöma till vilken årskurs du är behörig.

Du som redan är SLU-student ska skicka med:

  • Individuell studieplan som visar vilka kurser som kan ersättas av tidigare studier, d.v.s. som styrker vilken årskurs du är behörig att antas till.

Du som inte är SLU-student (eller vill tillgodoräkna dig kurser från annat lärosäte) ska skicka med:

  • Individuell studieplan som visar vilka kurser som kan ersättas av tidigare studier, d.v.s. som styrker vilken årskurs du är behörig att antas till.
  • Ev handlingar som styrker allmän och särskild behörighet till högskolestudier.
  • Ett officiellt utfärdat bevis i original över den genomgångna utbildningen (kursbevis, registerutdrag, Transcript of Records eller motsvarande). Alternativt en officiellt vidimerad kopia av ovanstående (om baksida finns ska kopia på den bifogas också). Av beviset skall framgå kursernas benämning, betyg, betygsdatum och omfattning (poäng, credits, timmar etc). Vidimeringen kan handläggare på fakulteterna bistå med.
  • Auktoriserad översättning om beviset är utfärdat på annat språk än svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska. I vissa fall kan andra språk godtas också.
  • Kursplaner med litteraturlista och förkunskapskrav för de kurser som ska ersätta kurser på det sökta programmet.

Ev komplettering av meriter

Om du under ansökningsperioden håller på att läsa kurser som ingår i programmet så rekommenderar vi att du skickar in en ansökan i tid, och sedan får du möjlighet att komplettera. Du får veta av den handläggare som tar emot din ansökan, hur lång tid du har på dig. Då tar vi hänsyn till att resultatet ska hinna rapporteras in. Du kan inte antas till senare del av program förrän alla kurser fram till antagningsterminen är klara.

Bedömning av tidigare studier som ska motsvara programkurser

Programstudierektor bedömer de meriter som den sökande har uppnått vid sista ansökningsdag, samt eventuella kompletteringar och studieplan. Blir du antagen till programmet får du sedan ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare kurser, om de inte är lästa vid SLU eller om de inte har samma SLU-kurskod som programkurserna.

Beslut om antagning

Du får veta senast 3 veckor efter ansökningsperiodens slut om du är antagen eller ej. Har du gjort en sen ansökan får du besked senast två veckor in på terminen. Beskedet skickas till den e-postadress du har uppgivit i ansökan. Av beskedet framgår om du är antagen, reservplacerad eller obehörig.

Beslut om antagning till senare del av program fattas av den programnämnd som programmet tillhör. Samtliga programnämnder har delegerat beslutsrätten till ordförande.

Svara på beskedet

Om du blir erbjuden en plats på programmet måste du tacka ja senast det datum som anges i beskedet, annars går platsen till nästa sökande i turordningen. Har du sökt i tid men inte har blivit antagen p.g.a. platsbrist erbjuds i beslutet möjlighet till reservplacering. Du måste meddela om du önskar kvarstå som reserv senast det datum som anges i beskedet.

Eventuell överklagan

Har din ansökan avslagits pga att du inte uppfyller behörighetskraven, så har du möjlighet att överklaga (hur du gör framgår av beslutet). Beslut om att inte antas till senare del av program p.g.a. platsbrist kan inte överklagas.

När du har blivit antagen

När beslut om antagning har fattats behöver du ansöka om tillgodoräknande av kurser som ska ingå i din examen. Det gäller om kurser lästa vid andra lärosäten än SLU ska ingå i examen, eller om tidigare lästa SLUkurs/-er motsvarar programkurs/-er på det sökta programmet. Din individuella studieplan kommer att utgöra grund för eventuellt beslut om tillgodoräknande. Du behöver även göra en sen anmälan till den eller de kurser du ska läsa. Handläggaren kan vid behov hjälpa dig att anmäla dig till programkurs som du inte själv kan söka innan du är antagen. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15