Vid tillbud

Senast ändrad: 10 november 2020

Om en olycka inträffar i undervisningen så anmäl det i första hand till kursledaren. Det är också viktigt att anmäla tillbud, dvs. när en farlig situation uppstår som kunde ha lett till en olycka. SLU använder tillbudsrapporteringen i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Rapportering om incidenter och tillbud är viktigt ur flera aspekter. Bl.a. är SLU som myndighet och skyldiga att rapportera vissa tillbud och incidenter. Det som för den enskilde kan uppfattas som en isolerad händelse kan i själva verket vara en serie av händelser som pekar på ett visst mönster.

Utifrån incidentrapporteringen kan förebyggande åtgärder vidtas vilket i sin tur ska leda till att incident av samma typ kan förhindras, minska i antal eller att eventuell skada inte blir lika stor eller kännbar framöver.

När ska man rapportera?

Det är önskvärt att rapportering sker så snart som möjligt efter inträffad incident. Dels för att rapportören har incidenten i färskt minne och dels för att SLU Säkerhet ska kunna både agera och informera vid behov.

Rapportera här

Sidansvarig: utb-webb@slu.se