Interna styrdokument

Senast ändrad: 29 oktober 2021

Här hittar du styrdokument som gäller för utbildning på grund och avancerad nivå.

1. Måldokument och strategier

Inriktningsdokument för internationalisering av SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå (2019-2023)

Strategi för SLU:s arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande 2021-2025, 2021-04-20

Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar, 2016-12-21 (granskat 2020-10-23)

Strategi för marknadsföring av SLU:s utbildningar 2021-2025, 2021-05-21

Se även sakområde 1. Visioner och strategier av övergripande karaktär.

2. Policyer

Policy för användning av djur inom forskning och utbildningen vid SLU, 2020-03-25

Se även avsnitt 4. Riktlinjer.

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

Se sakområde 5. Organisation och beslutsstruktur.

4. Riktlinjer

Utbildningshandboken – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU, 2022-06-16

Lokal examensordning – regler för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (inkl. examensbeskrivningar för SLU:s examina), 2020-09-10

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 2017-09-26

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med 1 januari 2020, 2019-09-26

Tillämpningsföreskrifter för klassning av kurs i huvudområdet hållbar utveckling, 2020-06-22

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Se sakområde 6. Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

6. Anvisningar och instruktioner

Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU, 2018-02-27

Anvisningar för antagning till senare del av program, 2017-03-20

Anvisningar för utbildningsplaner, 2022-01-01

Mall för utbildningsplaner - svenska (Word-format)
Mall för utbildningsplaner - engelska (Word-format)

Anvisningar för kursplaner, 2022-08-12
Mall för kursplaner (Word-format), 2022-10-14


Kontaktinformation