Tentamen vid SLU

Senast ändrad: 09 januari 2023

Salstentamen är en vanligt förekommande form av examination vid SLU. Det är en skriftlig eller digital examination som äger rum i en tentamenssal. För att få skriva salstentamen måste du som student vara anmäld via Ladok Student samt ha med dig en giltig ID-handling med foto. Här nedan hittar du mer information om vad som gäller vid salstentamen.

Anmäl dig i Ladok Student

Anmälan via Ladok är ett krav för att få delta i tentamen och omtentamen. SLU arbetar för ett rättssäkert och rättvist genomförande av tentamina. I enlighet med Utbildningshandboken tar vi inte emot sena anmälningar eller oanmälda studenter. Om du inte är anmäld till tentamenstillfället får du inte skriva, utan hänvisas till nästa tillfälle.

Anmälan till tentamen gör du i Ladok Student senast 10 vardagar före tentamenstillfället.

Om du har tekniska problem med din anmälan måste du kontakta Ladok support innan anmälningstiden löpt ut.

Om du inte kan skriva din tentamen som planerat är det viktigt att du går in och avanmäler dig till tentamenstillfället via Ladok Student.

Riktat pedagogiskt stöd

Ansök om riktat pedagogiskt stöd

Du som har en varaktig funktionsnedsättning har möjlighet att få anpassad tentamen. Det kräver rekommendation av samordnarna för riktat pedagogiskt stöd. Detta bör du ansöka om direkt vid terminsstart om du är ny student hos oss på SLU.

Anpassad tentamen kan innebära att du får förlängd skrivtid, använder dator med pedagogiska stödprogram eller skriver i mindre grupp.

Om/när du har beslut om riktat pedagogiskt stöd

Du som har beslut och rekommendation från samordnarna för riktat pedagogiskt stöd och önskar att använda dessa rekommendationer vid en salstentamen anmäler detta i samband med din anmälan i Ladok Student. Önskemål om riktat pedagogiskt stöd ska ha inkommit 10 vardagar innan tentamenstillfället.

Cirka 3 vardagar innan tentamenstillfället kan du se ditt beviljade stöd samt placering i sal genom TE Student.

Vid behov av att använda det riktade pedagogiska stödet vid annan examinationsform än salstentamen ska kursledaren eller kursadministratören kontaktas, helst vid kursstart, dock senast 15 vardagar före examinationen. Examinatorn beslutar då hur en eventuell anpassad tentamen ska genomföras.

ID-handling

Krav på giltig ID-handling för att få genomföra tentamen. Kontrollera giltighetstiden för din ID-handling innan terminsstart!

För att bli insläppt i tentamensalen behöver du, utöver att vara anmäld i Ladok Student till tentamenstillfället, kunna styrka din identitet med giltig ID-handling med foto. Legitimationen ska sedan ligga på bänken under hela examinationen.

Exempel på ID-handlingar:

 • Körkort
 • Pass
 • Nationellt ID-kort

Studentkonto och inloggningsuppgifter

För att kunna skriva digital salstentamen i Inspera krävs det att du, förutom anmälan till Ladok samt giltig ID-handling, har ett aktivt studentkonto och kan dina inloggningsuppgifter. Studentkontot behövs även för att du ska kunna logga in på TE Student och kunna se din salsplacering.

Kontrollera att du har ett aktivt studentkonto och kan dina inloggningsuppgifter i god tid innan tentamenstillfället!

Anonymiseringskoder

All skriftlig salstentamen på SLU använder anonymiseringskoder för att rättning av din skriva tentamen ska ske anonymt. Får du vid din bekräftelse av anmälan till tentamen i Ladok Student även en anonymiseringskod är det viktigt att du noterar och tar med den till tentamenstillfället.

I de fall ingen anonymiseringskod levereras från Ladok Student i samband med anmälan kommer du att förses med en anonymiseringskod i tentamenslokalen.

Salstentamen

En salstentamen skrivs på campus i de för tentamenstillfället angivna salarna. Tentamen övervakas av tentamensvärdar och särskilda regler gäller i salen (läs mer under Regler i tentamenssalen). För att få komma in i salen måste du visa giltig ID-handling med foto samt vara anmäld till tentamenstillfället via Ladok Student. Vid entrén kommer du att få placeringskort som visar vart du ska sitta. Tentamen skrivs på papper och svaren lämnas in med anonymiseringskoden skriven i det övre högra hörnet på varje blad. Vid inlämning är det viktigt att du, innan du signerar inlämningen, kontrollerar att anonymiseringskoden på inlämningslistan stämmer överens med vad du skrivit på din tentamen samt att antal blad som noterats är korrekt. 

Kommer du som student till tentamenssalen och INTE finns med på listan över anmälda studenter kommer du inte att tillåtas tillträde till skrivsalen. I det fall du anser att du har anmält dig är det ditt ansvar att via Ladok eller annan skriftlig information kunna styrka att anmälan skett före anmälans stängning.

Via TimeEdit Student kan du ca tre dagar innan tentamenstillfället se i vilken sal du är placerad, din anonymiseringskod (om Ladoks anonymiseringskoder används) samt om du har beviljats riktat pedagogiskt stöd till tentamenstillfället.

Digital salstentamen

Vid digital salstentamen sitter du i en tentamenssal med tentamensvärdar närvarande i salen. Särskilda regler gäller i salen (läs mer under Regler i tentamenssalen). För att få komma in i salen måste du visa giltig ID-handling med foto samt vara anmäld till tentamenstillfället via Ladok Student. Vid entrén kommer du att få placeringskort som visar vart du ska sitta.

Obs! Du ska ha ett aktivt studentkonto och kunna dina inloggningsuppgifter! Saknas detta kan du INTE genomföra tentamenstillfället.

Anonymiseringskoden som skapats via Ladok Student finns förregistrerad i Inspera då du loggar in med ditt studentkonto.

Demo tenta för Inspera >>

 • Campus Ultuna: Digital salstentamen i Inspera utförs i tentamenssal vid fasta datorer. Tentamenssal 1 och 2 i undervisningshuset kommer färdigställas med fasta datorer för systemet Inspera under hösten -22. Fram till dess används Uppsala Universitets lokaler vid större tentamenstillfällen eller våra datorsalar runt om på campus. Se din salsplacering via TE Student.
 • På övriga orter utreds möjligheten till digital salstentamen under HT-22. Start i Alnarp och Umeå

Mer information om projektet för digital salstentamen hittar du här.

Tentamen på annan ort

Du som studerar på SLU har möjlighet att ansöka om att skriva din tentamen på annan ort. Beslut om godkännande tas av examinator. En blankett ska fyllas i och lämnas till examinator/kursledare/motsvarande.

På de utbildningsorter där central organisation för tentamenshantering finns (f.n Uppsala och Alnarp)

Studenten ska kontakta examinatorn eller kursledaren med sin begäran. Vidare ställer examinator/kursledare/motsvarande frågan till Tentamensservice (TS) i det fall examinator anser det genomförbart. TS gör bedömning om möjlighet finns och återkopplar till examinator/kursledare/motsvarande. Denne återkopplar sedan i sin tur åter till studenten. Studenten ska vara anmäld till tentamen via Ladok senast 10 vardagar för skrivtillfället.

På de utbildningsorter där central organisation för tentamenshantering saknas

Studenten ska kontakta examinatorn eller kursledaren med sin begäran. Examinatorn ska för varje examination besluta om SLU kan tillåta en student att genomföra tentamen på annan ort. Det räcker inte att studenten har skäl utan rättssäkerhet och resurser måste också beaktas.

Det är studentens ansvar att vid tentamensanmälan ha undersökt om det finns ansvarig administratör/motsvarande, tentamensvärd/motsvarande och tentamenslokal, på den ort där studenten önskar genomföra tentamen. Studenten ska vara anmäld till tentamen via Ladok senast 10 vardagar före skrivtillfället.

Inför din salstentamen

 • Kom i god tid - minst 30 minuter före start
 • Kom ihåg din giltiga ID-handling med foto
 • Skriv ned din anonymiseringskod du fått vid anmälan i Ladok och ta med till salen
 • Stäng av din mobiltelefon
 • Ta gärna med något att äta och dricka - men inga nötter eller jordnötter. Tänk även på att det du tar med dig att äta ska kunna intas under tystnad
 • Undvik starka dofter och parfymer

Regler i tentamenssalen

 • Stäng av mobiltelefon/annan elektronisk utrustning och placera på anvisad plats
 • Kläder och väskor placeras på anvisad plats.
 • Endast penna, sudd, matsäck i genomskinliga påsar/lådor och tillåtna hjälpmedel (framgår av tentamensformuläret) på bordet. Pennfodral och dylikt får inte ligga på bänken.
 • ID/legitimation ska ligga synlig på bordet och visas vid inlämning av tenta
 • Toalettbesök – har skrivsalen en toalett kan du gå på toaletten när du vill. Finns toaletten utanför skrivsalen behöver en tentavärd följa med och vänta utanför, räck i så fall upp handen
 • Om du behöver be under en salstentamen får du sitta kvar på din plats och be i stillhet. Det finns ingen möjlighet att erbjuda särskilda rum för bön
 • Alla tentander ska skriva sitt kodnummer överst i högra hörnet på samtliga blad. Vid inlämning av tentamina undertecknar du som student att koden på inlämningslistan överensstämmer med det du skrivit på din tentamina, samt att ditt personnummer stämmer och antal blad inlämnade är korrekt räknat och noterat. Var noga att kontrollera detta
 • Uthämtad tentamina måste lämnas in med anonymiseringskod oavsett om du har skrivit eller inte
 • Lokalen får tidigast lämnas 45 minuter efter tentamensstart
 • Vid eventuella frågor – räck upp handen
 • Vid avslutad tentamen, städa av bänken och häng upp stolen
 • mina

Sen ankomst

Om du är försenad kan du fortfarande ha chans att skriva tentamen. Det förutsätter att du är på plats senast 30 minuter efter ordinarie skrivtid och att du finns med på listan över anmälda studenter. I detta fall, vänligen vänta utanför, utan att knacka. En tentamensvärd kommer att informera och släppa in dig samt övriga försenade studenter, senast 30 minuter efter ordinarie starttid. Skrivtiden slutar enligt utsatt tid.

Om du anländer senare än 30 minuter efter skrivningens starttid får du anmäla dig till 1a omtentamen och skriva tentamen då istället.

Medicinsk utrustning

Om du har behov av någon typ av medicinsk utrustning under tentamen är det till din fördel om du i god tid innan tentamenstillfället kontaktar Tentamensservice eller motsvarande på ditt campus och anger vilken typ av utrustning du behöver använda samt dina kontaktuppgifter. Detta för att värdarna ska få informationen innan tentamenstillfället och vara förberedd på att annan utrustning än den tillåtna kommer att finnas på ditt bord eller i din närhet.

Misstanke om fusk och plagiering

SLU arbetar aktivt mot fusk och plagiering. SLU får vidta disciplinära åtgärder mot studenter som fuskat eller gjort något annat av det som anges i Högskoleförordningens kapitel 10.

Läs mer om fusk och plagiering

Tentamensresultat och tentamensutlämning

Ändring eller omprövning av betygsbeslut

Om betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet (skrivfel, räknefel) eller om student ifrågasätter rättningen bör student inte begära ut sin tentamina utan enbart begära en kopia av den. Begäran om omprövning av beslut sker sedan skriftligen. Vid frågor kring detta kontakta din institution.

Läs mer i SLU:s Utbildningshandbok

Frågor om tentamen

Funktionen Tentamensservice hanterar själva tentamenstillfället, tentamensvärdar, lokalfrågor kring tentamenstillfället och de rutiner som finns kring hantering av dessa. Har du frågor kring detta nås Tentamensservice enligt följande:

Campus Ultuna:
tentamen@slu.se
018-67 29 00

Campus Alnarp:
tentamen.alnarp@slu.se
040-41 51 51

Andra regler kan gälla om tentamen görs i samarbete med annat lärosäte, t.ex. i Umeå.

Har du frågor kring anmälan, utlämning av skriven tentamina eller omprövning ska du i första hand vända dig till din kursledare eller en kursadministratör på institutionen eller motsvarande.

För frågor kring riktat pedagogiskt stöd, kontakta funka@slu.se.