Klagomål, omprövning, överklagan

Senast ändrad: 13 december 2023

Här hittar du information om hur du bör göra om det är något som du tycker är fel eller inte fungerar som det borde.

Klagomål på kurs

Försök att lösa eventuella problem direkt med ansvarig lärare. Kontaktuppgifter till kursledare ska finnas på respektive kurshemsida. Om detta inte fungerar eller om du av andra skäl inte vill ha kontakt med läraren, kan du kontakta institutionens studierektor (motsvarande) eller chef (prefekt). Kontaktuppgifter ska finnas på  institutionernas webbsidor.

Om du vill framföra generella synpunkter eller klagomål som gäller en kurs, sker detta bäst genom kursvärderingen som genomförs efter varje kurs. Läs mer under rubriken Kursvärderingar.

Klagomål på examination

Betygsbeslut kan inte överklagas. Det innebär att det inte finns någon rätt att få någon annans bedömning, men du har rätt att begära omprövning av betygsbeslut hos examinator. Läs mer om omprövning av betygsbeslut i utbildningshandboken, avsnitt 8.2 Examination och betygssättning.

Klagomål på utbildningsprogram

Kontakta den programstudierektor (motsvarande) som har ansvar för programmet. Kontaktuppgifter ska finnas på respektive programsida på studentwebben. Om detta inte fungerar eller om du av andra skäl vill lyfta frågan till ansvarig fakultet, kan du kontakta din studentkår eller utbildningsledaren vid aktuellt fakultetskansli.

Om du vill framföra generella synpunkter eller klagomål som gäller ett utbildningsprogram, har du möjlighet att göra det genom programvärderingen som genomförs när du är färdig med utbildningen.

Klagomål på bemötande och generella frågor

Om du upplever att du blir trakasserad eller illa behandlad av någon i samband med studier på SLU finns flera olika personer som du kan välja att prata med. Vänd dig i första hand till studierektorn på institutionen där du läser en kurs, eller till programstudierektorn på ditt program. Läs mer under rubriken Trakasserier och Lika villkor.

Om du har klagomål på beslut i ett utbildningsärende, t.ex. antagning, tillgodoräknande, examensutfärdande, rekommenderas följande: Kontakta beslutsfattaren om skälen för beslutet behöver förtydligas. Vissa beslut kan överklagas, se nedan.

Du kan också vända dig till studievägledare på Student- och utbildningsservice med generella frågor om det är något som du tycker är fel eller inte fungerar som det borde. Du kan ringa 018-67 28 00 eller e-posta studievagledning@slu.se.

Överklaga beslut

Följande beslut med anknytning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (högskoleförordningen 12 kap. 2 §):

  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
  • beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i vissa fall
  • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet
  • avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment
  • avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis
  • beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Överklagandet ska vara ställt till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala. Överklagandet ska ha inkommit till SLU inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet som bl.a. följer upp och granskar hur universitet och högskolor tillämpar lagar och förordningar, för att därigenom bevaka studenternas rättssäkerhet.

Den som inte är nöjd med SLU:s åtgärder kan göra en anmälan till Universitetskanslersämbetet. UKÄ vill helst att du själv har uttömt alla möjligheter till att lösa problemet på plats innan du anmäler det till dem. En del ärenden som rör högskolan ska anmälas till andra myndigheter, beroende på vilken typ av ärende det gäller.


Kontaktinformation