Om miljöenheten

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Här kan du läsa mer om miljöenheten på SLU.

Miljöenhetens uppdrag

  • Skapa verktyg och att agera stöd i miljöarbetet ute i de olika verksamheterna.
  • Löpande arbeta med SLU:s miljöledningssystem.
  • Delta och ställa miljökrav i upphandlingar.
  • Arbeta för att de uppsatta miljömålen ska nås och följa upp statistik kring dessa.
  • Genomföra revisioner, både interna och externa tillsammans med revisorer från vårt certifieringsorgan RISE.
  • Rapportera miljöarbetets resultat till Naturvårdsverket och till Näringsdepartementet.
  • Administrera SLU:s klimatfond.
  • Hantera förändringar i miljölagstiftningen.
  • Ansvara för SLU:s kemikaliehanteringssystem, "KLARA".

Miljöenheten består av

Johanna Sennmark, miljöchef

Karin Bäckman, miljökoordinator

Kristin Thored, miljökoordinator

Maria Nauclér, arbetsmiljöingenjör

Camilla Källman, miljökoordinator

Mats Svensson, miljösamordnare

Cecilia Wärdig, vikarierande miljökoordinator