Miljömål

Senast ändrad: 01 juni 2021

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Här kan du läsa mer om SLU:s övergripande miljömål och aktuell uppföljning av målen. En del mål följs upp varje halvår och en del en gång per år.

Energianvändning

Nya mål med start januari 2021

Energi: 1.4

Till 2027 ska SLU, räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producera fossilfri elenergi, i första hand solenergi, motsvarande minst 50 % av förbrukningen, samt värme motsvarande minst 95 % av förbrukningen.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Energi: 1.5

Till 2027 ska SLU, i det eget förvaltade fastighetsbeståndet, med 2019 som basår, energieffektivisera (el, värme och kyla) med minst 8 % per uthyrd m2, vilket motsvarar en energieffektivisering med minst 1 % per uthyrd m2 och år. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Energi: 1.6

Till 2027 ska SLU, som ett gemensamt mål tillsammans med hyresvärden Akademiska Hus och med 2019 som basår, energibespara med minst 15 % i de fastigheter SLU hyr. Målet inkluderar el, värme samt kyla och mäts i kWh/hyrd m2. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

 

Tidigare mål som gick ut december 2020

Mål 1.1

Med 2014 som basår ska SLU ytterligare öka självförsörjningsgraden på elenergi i hyrda och eget förvaltade fastigheter till minst 13 % år 2020. När det gäller värme ska självförsörjningsgraden fortsatt vara högre än 90 % på eget förvaltade fastigheter.

Uppföljning årsvis: Självförsörjningsgraden i hyrda och eget förvaltade lokaler uppgick år 2020 till 9 % förnybar elenergi. Självförsörjningsgraden för värme år 2020 var 84 % på eget förvaltade fastigheter. 

Mål 1.3

SLU ska i egna fastigheter energibespara med minst 1 % per m2 och år, med 2012 som basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska SLU totalt ha energibesparat minst 9 % per m2.

Uppföljning årsvis: Energiförbrukningen hade år 2020 minskat med 7 % sedan 2012 på eget förvaltade fastigheter.

Tjänsteresor

Nytt mål med start januari 2021

Tjänsteresor: 2.6

Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 % för inrikes flygresor och 50 % för utrikes.

Uppföljning halvårsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Tidigare mål som gick ut december 2020

Mål 2.1

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med minst 10 % per helårsanställd senast år 2020 i jämförelse med 2013.

Uppföljning halvårsvis: Vid utgången av 2020 hade SLU minskat koldioxidutsläppen från resande med 75 % och helårsanställd i jämförelse med 2013. Målet nåddes redan 2019, innan reserestriktionerna i och med coronapandemin.

Mål 2.4

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg ska i jämförelse med år 2013 minska med minst 20 % per helårsanställd senast år 2020.

Uppföljning halvårsvis: Vid utgången av 2020 hade SLU minskat totala utsläppen från inrikes flygresor med 83 % per helårsanställd, jämfört med 2013. Målet nåddes redan 2019, innan reserestriktionerna i och med coronapandemin.

Mål 2.5

Antal IT-resor (videokonferens) ska öka med minst 15 % till och med år 2020, med 2016 som basår.

Uppföljning halvårsvis: Användandet av videokonferens har ökat kraftigt sedan 2016. Vid utgången av 2020 hade antalet möten ökat med 200 %, jämfört med 2016. Möten i Zoom och Teams är inte inkluderat i detta, antalet möten i Zoom under 2020 var ytterligare 131 891 st. Där ingår både undervisning för studenter och möten bland anställda. Antal möten i Teams under 2020 var 133 499 st.

Inköp

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst tre upphandlingar för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Uppföljning halvårsvis: Under 2020 genomfördes tre uppföljningar. Den ena var bussresor med chaufför. Leverantörerna har inkommit med bevis om att kraven uppfyllts, exempelvis krav på miljöfordon vars miljöklassning är minst EURO 5 samt att högsta möjliga miljöklass på drivmedel, som finns kommersiellt tillgänglig på aktuell plats, ska användas. Den andra uppföljningen var snöröjning där leverantörerna båda har inkommit med bevis som styrker miljökraven om Euro 4 fordon samt krav på hydraulolja. Den tredje uppföljningen var farligt avfall där leverantörerna har inkommit med bevis på flertalet punkter, dock saknas möjligheten att bevisa att eventuell palmolja är certifierad och fri från PFAD.

Mål 3.7

Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar, där det är relevant utifrån miljöriskanalys.

Uppföljning halvårsvis: I de upphandlingar, som resulterat i signerat avtal under 2020, har i samtliga fall har en miljöriskanalys genomförts. I sex av dessa upphandlingar (handdatorer för fältanalys, torrflis och fönsterputs, IT-produkter, restaurang och catering i Alnarp, samt bussresor med chaufför) har miljöriskanalysen resulterat i miljökrav i respektive upphandling samt gröna löv används i Proceedo där så är möjligt.

Mål 3.8

Öka antalet avrop med miljöhänsyn på tidsbestämda fokusområden. För 2020-2022 är fokusområdet inköp av inrikes hotellnätter.

Uppföljning halvårsvis: Av SLU:s 20 mest bokade hotell 2020 var 49 % av hotellnätterna på ett miljöcertifierat hotell. 

 

Utbildning

Övergripande mål 4.4

Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska, inför sin framtida yrkesutövning, få en bra bas att hantera alla hållbarhetsperspektiv på (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Det uppnår vi genom att uppnå nedanstående delmål.

Uppföljning årsvis: Se uppföljning för delmålen.

Uppdaterade delmål januari 2021

Delmål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) till 2025.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Delmål 4.4.2

I kursutvärderingar senast år 2025 få minst 3,5 (av 5,0 möjliga) i medelvärde på fråga om i vilken utsträckning som hållbarhet integrerats i utbildningen.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Delmål 4.4.5

Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i deras nuvarande yrkesutövning, samt om de anser sig använda verktygen och bidra till en mer hållbar värld.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Tidigare delmål som gick ut december 2020

Mål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) senast år 2020.

Uppföljning årsvis: Vid utgången av 2020 hade SLU 28 utbildningar som börjar på grundnivå (exkluderat basår). Vissa av dem är kandidatprogram, men de flesta är yrkesutbildningar som fortsätter på avancerad nivå efter de tre första åren. Samtliga program vid SLU har hållbarhetsaspekter som en del av programmens profil, i några program behöver aspekterna konkretiserats. SLU erbjuder också 22 mastersprogram, där de flesta är internationella med engelska som undervisningsspråk. I alla 22 mastersprogram utgör hållbarhetsaspekterna en tydlig del av programmens profil och finns med i utbildningsplanerna. I några få fall kan det förtydligas ytterligare i utbildningsplanen.

Mål 4.4.2

I kursutvärderingar, senast år 2020, få minst 70 % positiva svar på frågan om hållbarhet integrerats i utbildningen.

Uppföljning årsvis: Snittet för kursvärderingsfrågan 2020 ligger på 4.09 av 5 möjliga som medel för alla SLU:s kurser. Det betyder att man ligger på 80 %, vilket är i nivå med målet.

Mål 4.4.3

Minst vartannat år ska en workshop med programstudierektorer arrangeras för att dela erfarenheter och utveckla utbildning för hållbar utveckling.

Uppföljning årsvis: På grund av pandemin har ingen konferens genomförts 2020, den genomfördes senast 2019.

Mål 4.4.4

Minst 80 % av alla kursledare/kursansvariga lärare ska, senast vid utgången av år 2020, delta i en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling.

Uppföljning årsvis: Vid utgången av 2020 hade drygt 90 % (381 st.) deltagit.

Mål 4.4.5

Av tillfrågade alumner ska minst 70 % uppleva att deras utbildning (i program), i nuvarande yrkesutövning, har givit dem verktyg för att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling.

Uppföljning årsvis: Frågan kommer att ställas först 2022.

Miljöanalys

Nytt mål med start januari 2021

Miljöanalys 5.4

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Minst 90 % av alla verksamheter* som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering**.

Uppföljning halvårsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Tidigare mål som gick ut december 2020

Mål 5

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Mål 5.4

Minst 80 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av år 2020 öppna data på webben enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering.

Uppföljning halvårsvis: Av de verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet var det vid årsskiftet 2020/21 knappt 10 % som uppfyllde kraven. Målet uppnåddes inte under 2020. Målet förlängs till 2025 samtidigt som målnivån skärps till 90 %.

Klimatneutralt universitet

Övergripande vision 6

SLU har som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027. För att nå dit är sex fokusområden identifierade enligt nedan.

Fokusområde 6.1

All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning årsvis: SLU köpte och konsumerade under 2020 enbart fossilfri elenergi.

Fokusområde 6.2

All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning årsvis: Av den fjärrvärmen/fjärrkylan SLU köpte eller konsumerade under 2020 var 63 % av fossilfritt ursprung.

Fokusområde 6.3

Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt drivmedel.

Uppföljning årsvis: SLU:s motordrivna fordon, maskiner och verktyg var år 2020 till antalet 187 st, fördelade enligt följande: el 5 %, hybrid 4 %, metangas 1 % diesel 71 % och bensin 20 %. Av den totala drivmedelsförbrukningen var minst 37 % fossilfritt. En betydande del av förbrukningen av fossilfri diesel står Ultuna egendom för. OBS! I resultatet är inte SLU:s forskningsfartyg Svea inräknat, då det inte klassas som ett fordon. Fartyget drivs enbart av fossilfri diesel (HVO100).

Fokusområde 6.4

Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.

Uppföljning årsvis: I stort sett tillfredsställande måluppfyllelse. Vid upphandling av varor, tjänster och byggnader tas hänsyn till energiförbrukning i så stor utsträckning som möjligt, där det anses vara relevant. Antalet upphandlingar med miljökrav påverkas av vilka typer av upphandlingar det rör sig om. SLU:s verksamhet är bred och det är inte ovanligt att väldigt specifika produkter upphandlas. I de flesta fall finns då bara en leverantör, vilket påverkar möjligheten att ställa miljökrav.

Fokusområde 6.5

SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.

Uppföljning årsvis: Se uppföljning av tjänsteresor.

Fokusområde 6.6

Klimatkompensation.

Uppföljning årsvis: Under 2020 påbörjades ett projekt för att undersöka vad SLU kan göra rent praktiskt för att binda in koldioxid till exempel genom att tillverka och omhänderta biokol.

Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom utsatt tid

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Sidansvarig: miljo@slu.se