Miljömål

Senast ändrad: 13 december 2021

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Här kan du läsa mer om SLU:s övergripande miljömål och aktuell uppföljning av målen. En del mål följs upp varje halvår och resterande följs upp en gång per år.

Energianvändning

Energi: 1.4

Till 2027 ska SLU, räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producera fossilfri elenergi, i första hand solenergi, motsvarande minst 50 % av förbrukningen, samt värme motsvarande minst 95 % av förbrukningen.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Energi: 1.5

Till 2027 ska SLU, i det eget förvaltade fastighetsbeståndet, med 2019 som basår, energieffektivisera (el, värme och kyla) med minst 8 % per uthyrd m2, vilket motsvarar en energieffektivisering med minst 1 % per uthyrd m2 och år. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Energi: 1.6

Till 2027 ska SLU, som ett gemensamt mål tillsammans med hyresvärden Akademiska Hus och med 2019 som basår, energibespara med minst 15 % i de fastigheter SLU hyr. Målet inkluderar el, värme samt kyla och mäts i kWh/hyrd m2. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Tjänsteresor

Tjänsteresor: 2.6

Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 % för inrikes flygresor och 50 % för utrikes.

Uppföljning halvårsvis: SLU har minskat de fossila utsläppen från flygresorna med 97% per helårsanställd, jämfört med första halvåret 2019. De fossila utsläppen från inrikesresorna har minskat med 95% och utsläppen från utrikesresorna med 98%, mätt per helårsanställd. Den stora minskningen beror främst på reserestriktionerna i och med coronapandemin.

Inköp

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst tre upphandlingar för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Uppföljning halvårsvis: Vid halvårsskiftet 2021 har tre uppföljningar genomförts: fönsterputs i Uppsala, medicintekniska förbrukningsartiklar och djurslagsspecifika medicintekniska förbrukningsprodukter till djursjukvården samt avropen av bränsle till forskningsfartyget Svea.

Leverantörerna har inkommit med bevis om att kraven uppfyllts, exempelvis krav på miljömärkta rengöringsmedel till fönsterputsen och rätt förpackningsmaterial till förbrukningsprodukterna. Vad gäller avropet av bränsle till Svea har ett antal bränslefakturor kontrollerats.

I uppföljningen av medicintekniska förbrukningsprodukter saknas bevis på att deras miljöarbete är reviderat och granskat av en oberoende part.

Mål 3.7

Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar, där det är relevant utifrån miljöriskanalys.

Uppföljning halvårsvis: I de upphandlingar, som resulterat i signerat avtal vid halvårsskiftet 2021, har i samtliga fall har en miljöriskanalys genomförts.
I elva av dessa upphandlingar (tekniskt konsultstöd lantbruk och labb; växtskyddsmedel, växtnäring och utsäde; tredjepartscertifiering; traktor Lanna; arbetskläder; tryckeritjänster; förbrukningsprodukter till lantbruk och service; server, lagring och nätverk; sjöprovtagning med helikopter; profilprodukter för SLU och interimsavtal vallskörd) har miljöriskanalysen resulterat i miljökrav i respektive upphandling och i att gröna löv används i Proceedo där så är möjligt.

Mål 3.8

Öka antalet avrop med miljöhänsyn på tidsbestämda fokusområden. För 2020-2022 är fokusområdet inköp av inrikes hotellnätter.

Uppföljning halvårsvis: Av SLU:s 20 mest bokade hotell under första halvåret 2021 var 28 % av hotellnätterna på ett miljöcertifierat hotell. Det är en minskning jämfört med helår 2020 då, nästan hälften av hotellnätterna var bokade på miljömärkta hotell.

Utbildning

Övergripande mål 4.4

Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska, inför sin framtida yrkesutövning, få en bra bas att hantera alla hållbarhetsperspektiv på (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Det uppnår vi genom att uppnå nedanstående delmål.

Uppföljning årsvis: Se uppföljning för delmålen.

Delmål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) till 2025.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Delmål 4.4.2

I kursutvärderingar senast år 2025 få minst 3,5 (av 5,0 möjliga) i medelvärde på fråga om i vilken utsträckning som hållbarhet integrerats i utbildningen.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Delmål 4.4.5

Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i deras nuvarande yrkesutövning, samt om de anser sig använda verktygen och bidra till en mer hållbar värld.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

 

Miljöanalys

Miljöanalys 5.4

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Minst 90 % av alla verksamheter* som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering**.

Uppföljning halvårsvis: Målet började gälla januari 2021. Av de verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet var det 5% som vid halvårsskiftet 2021 uppfyllde kraven. Målet bedöms att kunna uppnås genom beslutad handlingsplan.

Klimatneutralt universitet

Övergripande vision 6

SLU har som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027. För att nå dit är sex fokusområden identifierade enligt nedan.

Fokusområde 6.1

All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning årsvis: SLU köpte och konsumerade under 2020 enbart fossilfri elenergi.

Fokusområde 6.2

All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning årsvis: Av den fjärrvärmen/fjärrkylan SLU köpte eller konsumerade under 2020 var 63 % av fossilfritt ursprung.

Fokusområde 6.3

Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt drivmedel.

Uppföljning årsvis: SLU:s motordrivna fordon, maskiner och verktyg var år 2020 till antalet 187 st, fördelade enligt följande: el 5 %, hybrid 4 %, metangas 1 % diesel 71 % och bensin 20 %. Av den totala drivmedelsförbrukningen var minst 37 % fossilfritt. En betydande del av förbrukningen av fossilfri diesel står Ultuna egendom för. OBS! I resultatet är inte SLU:s forskningsfartyg Svea inräknat, då det inte klassas som ett fordon. Fartyget drivs enbart av fossilfri diesel (HVO100).

Fokusområde 6.4

Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.

Uppföljning årsvis: I stort sett tillfredsställande måluppfyllelse vid utgången av 2020. Vid upphandling av varor, tjänster och byggnader tas hänsyn till energiförbrukning i så stor utsträckning som möjligt, där det anses vara relevant. Antalet upphandlingar med miljökrav påverkas av vilka typer av upphandlingar det rör sig om. SLU:s verksamhet är bred och det är inte ovanligt att väldigt specifika produkter upphandlas. I de flesta fall finns då bara en leverantör, vilket påverkar möjligheten att ställa miljökrav.

Fokusområde 6.5

SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.

Uppföljning årsvis: Se uppföljning av tjänsteresor.

Fokusområde 6.6

Klimatkompensation.

Uppföljning årsvis: Under 2020 påbörjades ett projekt för att undersöka vad SLU kan göra rent praktiskt för att binda in koldioxid till exempel genom att tillverka och omhänderta biokol.

Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom utsatt tid

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Se uppföljning av tidigare miljömål.