Miljömål

Senast ändrad: 15 augusti 2023
Stig bland träd

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Här kan du läsa mer om SLU:s övergripande miljömål och aktuell uppföljning av målen. En del mål följs upp varje halvår och resterande följs upp en gång per år.

Energianvändning

Energi: 1.4

Till 2027 ska SLU, räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producera fossilfri elenergi, i första hand solenergi, motsvarande minst 50 % av förbrukningen, samt värme motsvarande minst 95 % av förbrukningen.

Handlingsplan: Ta fram förslag om investering i minst 3 000 m2 solceller. Fastighetsavdelningen bereder ärendet inför beslut. Beslutet ska förankras i ledningsråd.

Uppföljning: Räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producerades år 2022 fossilfri elenergi motsvarande 48 % av förbrukningen, samt värme motsvarande 102 % av förbrukningen.

Energi: 1.5

Till 2027 ska SLU, i det eget förvaltade fastighetsbeståndet, med 2019 som basår, energieffektivisera (el, värme och kyla) med minst 8 % per uthyrd m2, vilket motsvarar en energieffektivisering med minst 1 % per uthyrd m2 och år. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Handlingsplan: Enligt underhållsplan. Byte till LED-belysning, effektivisera ventilation, byte av fönster, etc.

Uppföljning: I det eget förvaltade fastighetsbeståndet minskade energiförbrukning under år 2022 med 2 % per uthyrd m2, med 2019 som basår.

Energi: 1.6

Till 2027 ska SLU, som ett gemensamt mål tillsammans med hyresvärden Akademiska Hus och med 2019 som basår, energibespara med minst 15 % i de fastigheter SLU hyr. Målet inkluderar el, värme samt kyla och mäts i kWh/hyrd m2. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Handlingsplan:

Kontinuerligt: varje hus/ort ska ta fram en egen åtgärdslista baserad på sparad kWh som uppdateras 1 gång om året.

Under 2021: tog fram energigrupper på varje ort eller hus med representanter för bägge verksamheterna, SLU och AH. En specifik åtgärdslista ska tas fram för varje enhet.

Under 2022: såg över hyresavtal i syfte att optimera incitamenten att investera i energibesparande åtgärder.

Nybyggnation: undermätare i nybyggnationer (el). Ingår som krav i miljöbyggnad silver.

Uppföljning: Energiförbrukningen under 2022 var 217 kWh per m2, vilket är en ökning med 4 % sedan 2019. Ökningen kan bero på felaktig data från hyresvärden Akademiska hus gällande inhyrda lokaler i region mitt. Utredning pågår. 

Tjänsteresor

Tjänsteresor: 2.6

Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 % för inrikes flygresor och 50 % för utrikes.

Handlingsplan: Handlingsplanen är indelad i tre områden: Infrastruktur, Beteende och arbetskultur samt Utsläpp när vi ändå flyger. Exempel på aktiviteter i handlingsplanen är att, kontinuerligt avtalat samarbete med resebyrån angående kompetens vad gäller miljöeffekt och alternativa resvägar och transportmedel, kontinuerligt kommunicera reseriktlinjer och mål för tjänsteresor samt uppföljning av statistik och undersöka möjligheten att köpa utsläppsrätter som kompensation. 

Uppföljning: SLU har minskat de fossila utsläppen från flygresor med 14 % per helårsanställd, jämfört med 2019. De fossila utsläppen från inrikesresorna har minskat med 52 % och utsläppen från utrikesresorna med 5 %, mätt per helårsanställd.

Inköp

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst tre upphandlingar för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Handlingsplan: Beslut om vilka upphandlingar som ska följas upp tas av inköpschef i samråd med miljöenheten inför varje verksamhetsår.

Uppföljning: Under 2022 har tre uppföljningar genomförts. Leverantören av fruktkorgar har lämnat in bevis på att den frukt som levererats uppfyllt ställda krav. Leverantören för drift av restaurang och catering har skickat in en egenrapportering där de har uppgett att de uppfyller samtliga krav. Leverantören av arbetskläder har inkommit med giltigt Öka-tex-certifikat och förklaringar till hur de bidrar till att uppnå SLU:s uppsatta miljömål. På grund av otillräcklig transparens i leverantörens beställningsportal har kravet om tillgång på miljövänligt och miljömärkt sortiment inte uppfyllts till fullo. Beställningsportalen ska utvecklas och uppdateras under 2023, så att det på ett tydligare sätt framgår vilka produkter som är miljömärkta och/eller är hållbart producerade.

Mål 3.7

Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar, där det är relevant utifrån miljöriskanalys.

Handlingsplan: Finns att se i rutinen för samarbete mellan inköpsenheten och miljöenheten.

Uppföljning: I de upphandlingar, som resulterat i signerat avtal under 2022, har i samtliga fall en miljöriskanalys genomförts. I 13 av dessa upphandlingar och avrop har miljöriskanalysen resulterat i ställda miljökrav och att gröna löv används i Proceedo där så är möjligt. Upphandlingarna är: byte av belysning i växthus Ekologicentrum, skördetröska till Alnarp, interimsavtal skadedjursbekämpning, traktor till Röbäcksdalen, avrop rekryteringstjänster, flytande helium och kväve (Chalmers), helikoptertjänster, gödselhantering vid SLU Ultuna, FKU IT-specialister, drift av restaurang och intern catering vid SLU Ultuna, företagshälsa, vinterväghållning och resebyråtjänster.

Mål 3.8

Öka antalet avrop med miljöhänsyn på tidsbestämda fokusområden. För 2020-2022 är fokusområdet inköp av inrikes hotellnätter.

Handlingsplan: Informera på flera sätt om vilka miljöhänsyn man kan ta vid avropstillfället. Förenkla om möjligt i olika system för att göra ett miljömässigt bättre val. Följa upp miljöprestanda.

Förslag på framtida fokusområden:

 • Inköp av IT produkter.
 • Inköp av kontorsmaterial.
 • Stationstankning av SLU-fordon.
 • Inköp av konferensanläggningstjänster.

Uppföljning: Av SLU:s 20 mest bokade hotell inrikes under 2022 var 38 % av hotellnätterna på miljöcertifierade hotell. Det är en minskning jämfört med 2020 då nästan hälften av hotellnätterna var bokade på miljöcertifierade hotell.

Utbildning

Övergripande mål 4.4

Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska, inför sin framtida yrkesutövning, få en bra bas att hantera alla hållbarhetsperspektiv på (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Det uppnår vi genom att uppnå nedanstående delmål.

Uppföljning: Se uppföljning för delmålen.

Delmål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) till 2025.

Handlingsplan: Programmen ser över hållbarhetsaspekterna och ser till att kunskap inom hållbar utveckling finns säkerställt inom alla program. 

SLU högskolepedagogiska grundkurs innehåller en modul om UHU. Motsvarande modul erbjuds alla kursansvariga. SLU:s övriga högskolepedagogiska kurser innehållet inslag av UHU.

Uppföljning: Vid utgången av 2022 hade SLU 50 utbildningar på grund- och avancerad nivå (exkluderat basår). Samtliga program vid SLU har hållbarhetsaspekter som en del av programmens generella profil, men fortfarande kan hållbarhetsaspekterna gärna konkretiseras ytterligare och förtydligas i några av utbildningsplanerna.

Under 2022 har ytterligare ett 50-tal kursansvariga deltagit i utbildningen "Utbildning för hållbar utveckling (UHU). Sedan 2015 har nu totalt 456 kursledare antagits till utbildningen i UHU och 444 har genomfört den helt. Antalet aktiva kursledare varierar något mellan åren men vi räknar med att omkring 90 % (plus minus några procent) av alla kursledare har deltagit i utbildningen. Till det kommer alla de som deltar i SLU:s högskolepedagogiska grundkurs som även den innehåller en mindre modul om UHU (även övriga pedagogiska kurser berör dessa frågor mer eller mindre).

Delmål 4.4.2

I kursutvärderingar senast år 2025 få minst 3,5 (av 5,0 möjliga) i medelvärde på fråga om i vilken utsträckning som hållbarhet integrerats i utbildningen.

Handlingsplan: Programmen ser över hållbarhetsaspekterna och ser till att kunskap inom hållbar utveckling finns säkerställt inom alla program och tar hänsyn till tidigare kursvärderingar.

Uppföljning: Genomsnittet för kursutvärderingsfrågan år 2022 ökade ytterligare något jämfört med 2021 och ligger nu på  4,18 av 5 möjliga.

Delmål 4.4.5

Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i deras nuvarande yrkesutövning, samt om de anser sig använda verktygen och bidra till en mer hållbar värld.

Handlingsplan: Skapa en metod för att fråga alumner om deras yrkesutövning. Genom uppföljningen ska man kunna se hur väl alumnerna tycker sig ha fått verktyg inom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Uppföljning var tredje år: Medelvärdet vid 2021 års alumnenkät var 7 på en skala 1-10. En av frågorna som besvarades var: i vilken utsträckning anser du att du i din utbildning fått bra verktyg att arbeta med hållbarhetsfrågor?

Miljöanalys

Miljöanalys 5.4

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Minst 90 % av alla verksamheter* som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering**.

Handlingsplan: Miljödatastöd genomför löpande ett aktivt arbete internt med att stötta verksamheterna i publicering av data och databeskrivningar genom att:

 1. Identifiera verksamheter som saknar publicerade datafiler och/eller databeskrivning på SLU:s ”öppnadata”-sida.
 2. Ge riktad information till dessa verksamheter om olika sätt och format som finns för att publicera filer samt ha dialog med verksamheterna för att samla tillräcklig information om data för publicering av databeskrivning enligt rekommendation på SLU:s ""öppna data""-sida.
 3. Följa upp att åtgärder för att tillgängliggöra data genomförts av verksamheterna (på hemsida/ projektwebbsida) samt att databeskrivning finns på SLU:s ""öppna data""-sida.
 4. Verksamhetsansvarig skickar databeskrivning till Miljödatastöd för inläggning på SLU:s webbsida för öppna data.

Verksamheten kvalitetssäkrar data och tillgodoser så att den:

 • finns på en webbsida tillgängligt via www.slu.se
 • finns i ett maskinläsbart, helst öppet format (CSV eller annat textformat)
 • har en databeskrivning enligt rekommendation.

Uppföljning: Av de verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet var det 33 % som vid årsskiftet 2022 uppfyllde kraven. Målet bedöms kunna uppnås genom beslutad handlingsplan.

Klimatneutralt universitet

Övergripande vision 6

SLU har som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027. För att nå dit är sex fokusområden identifierade enligt nedan.

Fokusområde 6.1

All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Handlingsplan: Elavtalet ska vara tydligt och det ska framgå att SLU endast köper fossilfri el.

Uppföljning: SLU köpte och konsumerade under 2022 enbart fossilfri elenergi.

Fokusområde 6.2

All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Handlingsplan: Information till avtalsansvariga. Dialoger med Akademiska Hus och kraftverken ska genomföras och dokumenteras.

Uppföljning: Av den fjärrvärmen/fjärrkylan SLU köpte eller konsumerade under 2022 var 65 % av fossilfritt ursprung.

Fokusområde 6.3

Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt drivmedel.

Handlingsplan: SLU äger ca 230 fordon, varav 67 st är traktorer, 66 st är lätta lastbilar och 65 st är personbilar. Resterande är t.ex. terrängskotrar och mopeder. Dessutom äger SLU båtar och fartyg av olika storlek och typ. Knappt 10 % av dessa fordon är eldrivna, 17 % går på bensin, 40 % på HVO100 och resterande på diesel. En del fordon kommer avyttras, en del bytas ut till el, biogas eller etanol och resterande kommer köras på HVO100. Handlingsplanerna är specifika för varje enskilt fordon och har inte publicerats offentligt.

Uppföljning: Av de 213 fordon SLU äger är fördelningen mellan drivmedelstyp: diesel 55 %, HVO100 22 %, bensin 14 %, el 7 % och övriga 2 %. Av den förbrukade mängden drivmedel under 2022 var 37 % fossilfritt, vilket omräknat till koldioxidekvivalenter motsvarar 12 % av utsläppen från drivmedelsförbrukningen.

Räknas även SLU:s oceangående forskningsfartyg R/V Svea in blir motsvarande siffror 31 % respektive 9 %. På grund av höjda drivmedelspriser har SLU valt att tillfälligt godkänna att R/V Svea drivs av fossil diesel, fartyget har sedan start annars drivits av HVO100.

En stor andel av SLU:s fordon är traktorer, arbetsmaskiner av olika slag och lätta lastbilar, ex. fyrhjulsdrivna pickuper, vilka i dagsläget är svåra att hitta fossilfria alternativ av.

Fokusområde 6.4

Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.

Handlingsplan: Se målområde 3 (inköp).

Uppföljning: I stort sett tillfredsställande måluppfyllelse. Vid upphandling av varor, tjänster och byggnader tas hänsyn till energiförbrukning i så stor utsträckning som möjligt, där det anses vara relevant. Antalet upphandlingar med miljökrav påverkas av vilka typer av upphandlingar det rör sig om. SLU:s verksamhet är bred och det är inte ovanligt att väldigt specifika produkter upphandlas. I de flesta fall finns då bara en leverantör, vilket påverkar möjligheten att ställa miljökrav.

Fokusområde 6.5

SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.

Handlingsplan: Se målområde 2 (tjänsteresor).

Uppföljning: Se uppföljning av tjänsteresor.

Fokusområde 6.6

Klimatkompensation.

Handlingsplan: Ett projekt pågår för att undersöka vad SLU kan göra rent praktiskt för att binda in koldioxid, till exempel med hjälp av biokol.

Uppföljning: Ett projekt pågår för att undersöka vad SLU kan göra rent praktiskt för att binda in koldioxid, till exempel genom att tillverka och omhänderta biokol. Två förstudier har hittills genomförts.

Lokala miljömål

LTV-fakulteten har i dagsläget inga lokala miljömål.

NJ-fakulteten (se under rubriken "Lokalt miljöarbete och lokala miljömål NJ")

S-fakulteten (se under rubriken "Lokala miljömål")

VH-fakulteten (se under rubriken "Lokala miljömål VH och UDS")

VS och biblioteket (se under rubriken "Lokala miljömål")

Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom utsatt tid

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås