Examensarbeten / Självständiga arbeten

Senast ändrad: 23 mars 2020

Examensarbetet (självständiga arbetet) utgör en viktig del av din utbildning. På denna och följande sidor hittar du information som du kan ha nytta av inför och under tiden du gör självständigt arbete.

Vanliga frågor

Självständigt arbete eller examensarbete?

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ett självständigt arbete kan leda fram till en examen, men behöver inte göra det. Med andra ord: ett examensarbete är alltid också ett självständigt arbete – medan ett självständigt arbete inte behöver vara ett examensarbete, utan kan ha annan omfattning och nivå.

För alla examina finns numera ett krav på att självständigt arbete ska ingå. För SLU:s långa yrkesutbildningar (4,5 – 5,5 år) krävs sådant arbete både på grundnivå och på avancerad nivå.

Vilken uppsatskurs ska jag anmäla mig till? 

För alla självständiga arbeten finns en kursplan. Oftast erbjuds ett eller flera kurstillfällen per läsår för att göra självständiga arbeten. Du anmäler dig på samma sätt som till andra kurser. I vissa utbildningsprogram finns valmöjligheter vad gäller t.ex. huvudområde eller fördjupning. Vad som gäller för ditt program står i utbildningsplanen för din utbildning.

Vilket huvudområde du kan välja beror på vilka förkunskaper du har. Ditt val påverkar också dina möjligheter att uppfylla olika examenskrav. Läs mer om nivå, fördjupning, förkunskapskrav och examenskrav under Riktlinjer.

Varför är jag antagen med villkor till kurs för självständigt arbete?

Alla antas alltid med villkor. Detta för att kursledaren ska kunna förvissa sig om att du har rätt förkunskaper för det specifika arbetet (”minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet”). För att antas till kurs för självständigt arbete/examensarbete kräver vissa fakulteter dessutom att du har gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnesval.

Hur hittar jag en handledare? Måste jag hitta handledaren själv?

Det är bra om du i god tid funderar igenom vad du vill skriva om (uppsatsämne). Du rekommenderas att i förväg pratar med någon lärare eller studierektor om lämplig handledare och uppsatsämne. Vissa fakulteter anger att det är ett krav – för att du ska komma igång fort med ditt arbete. I vissa kurser gäller istället att du får en handledare tilldelad vid kursstart.

Vad är skillnaden mellan en examinator och en handledare?

Du får en handledare för det självständiga arbetet. Handledaren är anställd av SLU och ska vara ett bollplank för dig vad gäller bl.a. formulering av problemställning, val av metod, analys av material och utformning av rapportering.

Handledare och examinator ska inte vara samma person. Handledare lämnar bedömningsunderlag till examinatorn, men det är examinatorn som beslutar om betyg.

Hur ska rapporten utformas? Vad gäller för publicering av mitt examensarbete?

Alla självständiga arbeten ska plagiatgranskas (i Urkund) innan de godkänns och därefter publiceras i SLU:s elektroniska arkiv för studentarbeten (Epsilon). Som student ansvarar du för formatering av ditt arbete, i enlighet med mallar och skrivinstruktioner för självständiga arbeten. Men institutionernas administratörer ansvarar för själva deponeringen av arbetet i Epsilon. I samband med deponeringen
arkiveras arbetet även elektroniskt enligt Arkivlagen.

SLU-biblioteket har skapat moduler i Canvas för att hjälpa dig när du ska skriva ditt självständiga arbete:

Sidansvarig: plan-webb@slu.se