Studentombud

Senast ändrad: 30 maj 2023

Studentombuden utses av rektor och ska fungera som stöd för dig som studerar på grund- och avancerad nivå när det gäller frågor om dina rättigheter och skyldigheter under studietiden, disciplinärenden med mera. Frågorna kan också gälla bemötande emellan studenter och anställda.

Detta kan du få hjälp med

Det här förväntas studentombuden göra för dig som är student:

  • Lyssna till och diskutera frågor och klagomål om du anser dig felaktigt behandlad och tycker att du inte har fått tillräckligt gehör för dina synpunkter från de närmast ansvariga.
  • Guida inom och hjälpa till att tolka relevanta styrdokument (lagar och förordningar, Utbildningshandboken, berörda utbildningsplaner och kursplaner).
  • Ta kontakter inom universitetet om du ber om hjälp med det. Om du anser dig trakasserad är studentombudet skyldig att anmäla det vidare.
  • Förklara policyer och procedurer som gäller vid disciplinnämndens hantering av ärenden om bland annat misstänkt fusk. Förklara vad som händer vid eventuell avstängning från studierna.

Studentombuden kan inte påtvinga universitetet och dess anställda sanktioner eller förändra regler och beslut. Däremot kan studentombuden föreslå vägar att komma vidare, såväl i enskilda fall som i gemensamma frågor.

I första hand är det du själv som tar initiativet och kontaktar studentombuden med dina frågor och problem. Vid ärenden som ska behandlas i disciplinnämnden tar dock studentombuden på eget initiativ kontakt med berörda studenter.

Studentombuden nås på mejlen studentombud@slu.se.

Andra stöd finns också

Studentombuden är inte jurister, psykologer eller studievägledare. Det finns andra funktioner inom universitetet och vid Studenthälsan som kan bidra med relevant hjälp i olika frågeställningar. Läs mer på sidan om studiestöd.


SLU:s studentombud

Behöver du komma i kontakt med studentombuden, mejla studentombud@slu.se.

Malin Beckman, Universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land, Avdelningen för landsbygdsutveckling

Göran Hartman, Universitetslektor
Institutionen för ekologi, NJ, Enheten för landskapsekologi

Pär Ingvarsson, Professor
Institutionen för växtbiologi, Växtgenomik och Växtförädling