Att tänka på

Senast ändrad: 13 december 2023
Händer skriver på tangentbord. Foto.

Här nedan sammanfattas de allmänna krav som ställs på dig som är student vid SLU. Om du följer detta flyter utbildningen smidigt och du får större utbyte av dina studier. I kursplaner och utbildningsplaner finns specifik information som gäller för din utbildning.

Anmäl dig i tid

Det är viktigt att du anmäler dig i tid. Anmälan till kurser görs via www.antagning.se. Om du är programstudent ska du gå via studentwebben för att nå de programspecifika kurserna. Läs mer under rubriken Anmälan och antagning.

Om du har frågor kring din ansökan och antagning se www.antagning.se eller kontakta antagningen på Student- och utbildningsservice vid SLU.

Tacka ja till erbjuden plats

Blir du erbjuden en plats måste du tacka ja till den för att behålla platsen. Du får antagningsbesked på det sätt som angetts i anmälan, antingen via post till folkbokföringsadressen eller via Dina sidor på www.antagning.se. Kom ihåg att tacka ja till erbjuden kursplats senast det datum och på det sätt som angetts i antagningsbeskedet, annars förlorar du din plats på kursen.

Registrera dig på kursen

I samband med kursstart ska du registrera dig på kursen. Du måste registrera dig för att behålla platsen, få delta i kursen, kunna få studiemedel och omfattas av försäkringsskyddet.

Antingen ska du göra en självregistrering via Ladok Student som du når från Studenwebbens startsida eller bli registrerad av institutionen vid kursstart. I Ladok Student kan du se vilka kurser du är antagen till och ska registrera dig på.

Kom till kursstart

Kursstarten är viktig för då får du kursinformation, bland annat om de krav som ställs vid examination och betygssättning. På många kurser sker också registrering vid kursstart. Om du inte kan komma till kursstarten måste du i sådana fall meddela kursansvarig institution att du har särskilda skäl för att utebli från uppropet.

Meddela om du inte längre vill läsa en kurs eller behöver göra uppehåll

Om du ångrar dig och inte vill läsa en kurs som du tackat ja till eller som du redan påbörjat, är du skyldig att snarast meddela detta till kursansvarig institution.

Om du vill eller behöver göra uppehåll i dina studier eller helt avbryta dina programstudier gäller särskilda regler, se Utbildningshandboken kapitel 13, Programstudierna. Kontakta studievägledare eller programstudierektor.

Var aktiv i studierna

För att du ska få bästa utbyte av studierna och för att din och andra studenters prestationer ska bli rättvist bedömda är det viktigt att du:

  • deltar i obligatoriska moment
  • medverkar i gruppaktiviteter
  • gör examinationsuppgifterna
  • redovisar dina källor tydligt

Kom ihåg:

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som du blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har du rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i Utbildningshandboken, kapitel 8. Examination (prov) och obligatoriska moment.

Skilj på ditt och andras material

När du skriver är det viktigt att det syns vad som är ditt eget material och vad du lånat av andra. Plagiat är när man skriver av andras texter eller återger andras tabeller, bilder och andra illustrationer utan att ange källan, alltså varifrån man lånat materialet. Det är också plagiat när man återger texter ordagrant utan att markera att det är ett citat, även om källan är angiven. Plagiat är inte tillåtet.

Om du ordagrant använder någon annans text ska du göra ett citat, alltså skriva texten inom citattecken och skriva en korrekt referens- eller nothänvisning efter citatet. Du ska även göra källhänvisningar till ditt eget material. Om du använder något som du har skrivit tidigare, till exempel i en uppsats i en annan kurs, ska du sätta ut en källhänvisning till detta arbete.

Du har upphovsrätt till ditt självständiga arbete. Handledarens medverkan leder inte automatiskt till gemensam upphovsrätt. Reglerna om upphovsrätt begränsar även dina möjligheter att använda andras material. Det gäller både kopiering och publicering i olika former. Läs mer i Utbildningshandbokens kapitel 10, Fusk och disciplinära åtgärder samt på SLU-bibliotekets webbsidor.

Gör kursvärderingen

Varje student har rätt att göra en kursvärdering i anslutning till en kurs man gått. Det är en viktig möjlighet för dig att påverka din utbildning och är en del av SLU:s kvalitetsarbete. Kursvärderingen fyller du i via din kurshemsida som du hittar på http://slunik.slu.se eller via studentwebben. Läs mer under rubriken Kursvärderingar.

Ansök om examen

Det finns dels generella examina, dels yrkesexamina. Varje examen kopplas till en av de tre utbildningsnivåerna (grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå) och omfattar ett exakt antal högskolepoäng. För alla examina krävs minst ett självständigt arbete (examensarbete). När du uppfyller kraven för en examen kan du få ett examensbevis, men du måste ansöka om det.

Kraven för generella examina finns bland annat i interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU. De yrkesexamina som SLU kan utfärda kan inte utfärdas av något annat universitet i Sverige. Kraven för dessa examina finns i utbildningsplanerna för de program som syftar till respektive examen. Läs mer under rubriken Examina, där det även finns ansökningsblanketter för examen.


Kontaktinformation