Certifieringar

Senast ändrad: 10 april 2024

SLU ska enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem.

SLU:s rektor har beslutat att hela universitet ska vara miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket vi är sedan 2016. Lövsta lantbruksforskning är dessutom certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Vid certifiering erhålls ett certifikat som bland annat beskriver vilken del av verksamheten som är certifierad och certifikatets giltighetstid. Inom varje verksamhet finns en eller flera miljösamordnare/miljörepresentanter. Det finns även kvalitetssamordnare där ISO 9001 är aktuellt. 

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade bindande krav och regler följs, och att verksamheten ständigt förbättras så att dess miljöpåverkan minskar. 

Miljöstandarden ISO 14001

SLU prenumererar på ett antal standarder, bland annat standarderna som berör miljö- och kvalitetscertifiering, ISO 14001 respektive ISO 9001. Standarderna finns tillgängliga via SIS:s webbsida. Det är en fleranvändarlicens som medger SLU att under avtalstiden både skriva ut standarder och spara dem elektroniskt. Alla SLU-anställda har möjlighet att själva hämta dessa elektroniskt via sitt AD–konto.

  • SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem - Krav och vägledning
  • SS-EN ISO 14004:2010 Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder
  • SS-EN ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet - Krav

Ladda ner logotyp för ISO 14001

Behöver du använda och ladda ner miljömärkningen ISO 14001 som logga eller läsa mer om informationen kring hur du använder loggan i presentationsmaterial för SLU, kan du se mer via dessa länkar:

 

EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. SLU blev EMAS-registrerat 2019. EMAS är mer ambitiöst än ISO 14001. För att bli EMAS-registrerad ska man, förutom att uppfylla kraven i ISO-standarden, också göra en årlig tredjepartsgranskad miljöredovisning. Miljöredovisningarna granskas och godkäns av RISE och Naturvårdsverket.

Här hittar du SLU:s miljöredovisningar.

PRME-certifiering inom ämnet företagsekonomi

PRME (Principles for Responsible Management Education) är ett initiativ inom FN för att skapa en plattform för utbildning av framtida företagsledare som kan och vill arbeta med hållbar utveckling. På SLU sker detta i program och kurser inom ämnet företagsekonomi. 

Läs mer om PRME-certifieringen här.