Riktlinjer för examensarbeten (självständiga arbeten)

Senast ändrad: 26 april 2024

Självständiga arbeten (examensarbeten) ska hanteras enligt samma rutiner och ansvarsförhållanden som övrig högskoleutbildning vid SLU. På vissa sätt skiljer sig dock självständiga arbeten (examensarbeten) från andra kurser.

Som student är du huvudansvarig för att det självständiga arbetet genomförs. SLU ska underlätta genomförandet genom att skapa goda förutsättningar. Varje student ska ha en handledare för detta arbete. För att underlätta planeringen och genomförandet ska du upprätta en arbetsplan så tidigt som möjligt, i samråd med handledaren. Här finns en mall för Arbetsplan för självständigt arbete.

Företrädesvis på grundnivå kan det självständiga arbetet genomföras som arbete i mindre grupper (max 3 studenter), men arbetsinsatsen ska redovisas och bedömas individuellt.

Självständigt arbete kan du skriva på svenska eller engelska, vilket ska framgå av kursplanen. Vanligtvis ska du redovisa arbetet både skriftligt och muntligt. Alla självständiga arbeten ska plagiatgranskas (i Ouriginal) innan de godkänns.

För att ditt arbete ska kunna publiceras vid SLU behöver du godkänna det enligt SLU:s Avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk. Från och med den 1 mars 2021 ska godkännandet dokumenteras och arkiveras av kursansvarig institution. Läs mer om hur det kan göras under Examensarbeten / Självständiga arbeten.

  • Om du väljer publicering så kommer fulltexten från ditt arbete (pdf-filen) och metadata bli synliga, sökbara och möjliga att läsa och ladda ned för alla på internet.
  • Om du inte ger din tillåtelse till publicering, ska arbetet dock laddas upp i Epsilon för arkivering. Endast metadata och sammanfattning blir då synliga och sökbara.
  • Betygssättningen av ditt arbete ska inte påverkas av huruvida det kommer att publiceras eller ej.

Nivå, fördjupning och förkunskapskrav

Ett självständigt arbete kan bara tillhöra ett huvudområde, dubbelklassning är aldrig möjlig. De vanligaste typerna av självständiga arbeten (examensarbeten) anges i tabellen.

Nivå, fördjupning och omfattning

Vanliga benämningar (tidigare benämningar), möjliga examina

Grundnivå, G2E, 15 hp

 

Kandidatarbete (grundnivå C) Möjliggör kandidatexamen.

Avancerad nivå, A1E, 15 hp

 

Magisterarbete (avancerad D) Möjliggör magisterexamen.

Avancerad nivå, A1E, 30 hp

Examensarbete för långa yrkes­program (avancerad D), Master’s thesis.

Avancerad nivå, A2E, 30 hp

Masterarbete, examensarbete för långa yrkesprogram (avancerad E), Master’s thesis. 
Möjliggör masterexamen.

 

Examenskrav

Nivå, fördjupning och omfattning på det självständiga arbetet avgör vilken examen (en eller flera) som du kan få när du är färdig. Yrkesexamina har krav på ett eller två självständiga arbeten med visst huvudområde och/eller viss inriktning som anges i utbildningsplanen för respektive program.


Kontaktinformation