Frågor och svar om avstängning av student

Senast ändrad: 22 mars 2023

I sällsynta fall kan SLU stänga av dig som student från undervisningen. Här hittar du svar på frågor som rör perioden för avstängningen.

Vad kan en student bli avstängd för?

  • Utebliven eller ofullständig studieavgiftsbetalning (gäller studieavgiftsskyldiga studenter).
  • Avstängd på grund av beslut i disciplinnämnden.


En avstängning på grund av utebliven eller ofullständig studieavgiftsbetalning gäller till dess att avgiften är betald. Avstängning på grund av beslut i disciplinnämnden gäller under tidsbestämd period.


Disciplinära åtgärder, såsom avstängning, kan vidtas mot studenter som
  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Vad kan studenten göra under en avstängningsperiod?

Studenten kan bedriva självstudier. Studenten kommer att vara helt avstängd från Canvas. Studenten kan se till att ha material så att studenten kan läsa själv under avstängningsperioden och förbereda uppgifter för senare inlämning. De moment som studenten missar under avstängningen får studenten ta igen under omtentamenstillfällen alternativt avgör examinatorn när nästa examinationstillfälle kommer att ske när det gäller laborationer, inlämningsuppgifter etc.

Vad händer om studieavgiften inte betalas i tid?

Avgiftsstudenter får betalinstruktioner med en betaldeadline. Har SLU inte erhållit avgiften kan inte studenten registrera sig på nya kurser. Studenten kan omregistrera sig på kurser, samt lämna in kompletteringar. Studenten får en påminnelse om att avgiften måste inkomma till SLU inom en viss tid, som anges i påminnelsen. Har SLU inte erhållit avgiften inom angiven tid blir studenten avstängd från studier till dess att avgiften inkommit till SLU.

Hur länge är en student avstängd på grund av utebliven eller ofullständig studieavgiftsbetalning?

Avstängningen gäller tills vidare. Avstängningen hävs när studenten betalat studieavgift.

Kan en student som är avstängd på grund av utebliven eller ofullständig studieavgiftsbetalning delta i kurser som påbörjades före avstängningen trädde i kraft?

Nej. Studenten kan inte delta i någon undervisning under avstängningsperioden.

Kan den avstängda studenten kontakta läraren för att få råd och hjälp med studierna under avstängningsperioden?

Nej, studenten kan inte kontakta läraren angående något som har med studierna att göra.

Kan den avstängda studenten delta på undervisningen under avstängningsperioden?

Nej, studenten kan inte delta på undervisningen under avstängningsperioden.

Kan den avstängda studenten lämna in laborationsuppgifter, övningsuppgifter, få handledning etc?

Nej, studenten kan inte göra det. Om studenten lämnar in någonting, ska läraren inte rätta eller bedöma det och inte ge handledning under avstängningsperioden. Det är inte heller möjligt att göra och lämna in en examinationsuppgift under avstängningsperioden för att den ska rättas efter att avstängningen är slut.

Får en avstängd student delta i en examination?

Nej, studenten får inte delta i någon slags examination, d v s när en studieprestation ska bedömas. Det betyder att studenten t ex inte får delta i tentor, laborationer, hemtentor, inlämningsuppgifter, seminarier. Däremot kan studenten anmäla sig till examinationer och välja kurser som infaller efter avstängningen. Det är inte heller möjligt att göra och lämna in en examinationsuppgift under avstängningsperioden för att den ska rättas efter att avstängningen är slut.

Kommer det att synas i examenshandling/kursbevis eller registerutdrag att en student har varit avstängd under studietiden?

Under avstängningen läggs en teknisk spärr i det studieadministrativa systemet Ladok som förhindrar inläggning av resultat och registreringar. Avstängningen syns i Ladok men finns inte med i studieintyg eller i intyg som tas ut från Studentportalen. I examensbevis eller kursbevis kommer det aldrig att synas att en student har varit avstängd.

Vilka vet att en student har blivit avstängd?

Enligt svensk lag råder offentlighetsprincipen för nästan alla handlingar, även handlingar som rör disciplinnämnden. Det betyder att vem som helst kan få titta på de handlingar som finns hos universitetets registrator. Där finns protokoll och samtliga handlingar från disciplinnämnden. Enligt högskoleförordningen ska de organ inom universitetet som berörs samt CSN meddelas då beslut om avstängning fattats.

Vad händer med studiemedlet under avstängningstiden?

Efter beslut får CSN meddelande om en avstängning. För att undvika problem med felaktiga utbetalningar av studiemedel är det också bra om studenten själv kontaktar CSN vid en avstängning.

Får en avstängd student vistas i universitetets lokaler?

Passerkort och användarkonto är fortfarande i funktion och studenten får vistas i universitets lokaler under en avstängning.

Är det möjligt att anmäla sig till en tenta under en avstängningsperiod?

Det är möjligt att anmäla sig till en tentamen som ges efter avstängningsperiodens slut. En student kan inte anmäla sig till och skriva en tenta som ges under avstängningsperioden.

Är det möjligt att anmäla sig till kurser under en avstängningsperiod?

Det går att anmäla sig till kurser som börjar efter avstängningsperiodens slut. Det går inte att registrera sig på nya kurser under den period som avstängningen gäller.

Vad händer efter avstängningsperioden?

Om studenten behöver ha hjälp att planera sina studier efter avstängningsperioden är studievägledaren behjälplig med detta. Studievägledaren meddelas alltid vid beslut om avstängning.

Till vem kan en student vända sig för att få stöd vid en anmälan till disciplinnämnden?

Det går att vända sig till den som utreder/föredrar ärendet i nämnden för att få mer information vad som händer vid anmälan och en ev avstängning samt studievägledare för att planera för de fortsatta studierna.

SLU har också studentombud som kan vara till hjälp och stöd. Det går även att kontakta studentkåren och/eller studenthälsan.