Riskbruk och skadligt bruk

Senast ändrad: 10 januari 2023

Vid SLU har arbetsgivaren, alla medarbetare och studenter ett ansvar för att skapa en god arbetsmiljö. Vi arbetar proaktivt och systematiskt för att motverka ohälsa. SLU tillåter inte riskbruk eller skadligt bruk som kan påverka studie- och arbetsplatsen.

SLU ska arbeta förebyggande och snarast ingripa om vi känner till eller misstänker riskbruk eller skadligt bruk. Skadligt bruk kan handla om till exempel alkohol, narkotika, läkemedel, spel, sociala medier etc. 

Under arbete eller studier ska alla medarbetare och studenter vara fullt arbetsföra och får ej vara påverkade av någon substans. Det är inte tillåtet att dricka alkohol eller inta droger i samband med arbete eller studier. Bruk av droger på arbets- och studieplatsen får inte förekomma. Spel om pengar, online-spel eller liknande får inte förekomma på arbetstid eller undervisningstid.

Om du som medarbetare är i behov av stöd så kontakta i första hand din chef. Stöd finns även genom att kontakta skyddsombud, facklig företrädare eller HR-specialist. Medarbetare har möjlighet att boka ett anonymt besök hos Företagshälsan. Om du som student är orolig för någon annan student och behöver stöd kan du kontakta lärare, studierektor eller prefekt. Du kan också vända dig till Studenthälsan eller studentkåren. Studenter kan kontakta Studenthälsan för att få stöd vid eget riskbruk/skadligt bruk.

Om det framkommer behov av rehabilitering ansvarar närmsta chef för att genomföra det och anpassa arbetsuppgifterna. Medarbetare ska aktivt medverka i sin egen rehabilitering. 

Ansvar, roller och uppgifter

Chefer agerar så tidigt som möjligt vid oro, ohälsa eller när någon inte fungerar på arbetsplatsen. Medarbetare och studenter reagerar om en kollega eller studiekamrat inte mår bra eller visar tecken på förändrat beteende som kan tyda på skadligt bruk. Skyddsombud och fackliga företrädare kan ge stöd under processen. HR-specialist vägleder och stödjer chefer och medarbetare i frågor om skadligt bruk och i den rehabilitering som kan bli aktuell.  


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU