Examensarbete utomlands - Minor Field Studies (MFS)

Senast ändrad: 13 maj 2020
Närbild på fingrar som undersöker ett föremål i den afrikanska naturen, foto.

Som student på SLU kan du välja att göra ditt examensarbete utomlands. Många av SLU:s studenter gör till exempel sitt examensarbete i ett utvecklingsland med ett MFS-stipendium.

Tänk på att du kan göra examensarbete under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte om du hittar ett ämne och en handledare själv samt följer övriga regler för stipendiet. Projektet måste vara kopplat till ett universitet som SLU har avtal med och det kan vara i samband med att du också läser kurser där. 

Examensarbete utomlands

Examensarbete utomlands med handledare på SLU

Även om du gör ditt examensarbete och läser en examensarbeteskurs på SLU kan du välja att samla material och skriva det utomlands. Du har din handledare vid SLU men gör en del av ditt fältarbete utomlands. Tänk på att det kan vara bra att ta kontakt med din handledare i god innan examensarbetet ska börja.

Examensarbete vid ett ELLS-universitet

Du kan också skriva ditt examensarbete vid ett ELLS-universitet, finansierat genom Erasmusstipendium.

Examensarbete i ett utvecklingsland - MFS

Vill du skriva din kandidat-, magister- eller masteruppsats i ett utvecklingsland? Då kan du åka på MFS, Minor Field Studies, som är ett Sida-finansierat program.

Läs mer om MFS i menyerna nedan.

Vad är MFS?

SLU delar varje år ut ett 50-tal MFS-stipendier på SEK 27 000. MFS riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå som under minst 8 sammanhängande veckor vill samla material till sitt examensarbete i ett utvecklingsland.

MFS kan utföras enskilt eller i par och i undantagsfall av tre studenter. Som deltagare i MFS-programmet har en handledare på SLU och en kontaktperson i värdlandet.

Syfte och mål

Syftet med MFS-programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen inom det internationella utvecklingssamarbetet samt att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete.

Det övergripande målet med MFS är att ge studenter möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter i detta syfte.

Vem kan söka?

Tanken med din MFS-studie är att samla material till ditt examensarbete på grund- eller avancerad nivå. För att vara behörig att ansöka om MFS så:

 • Ska du ha tagit 150 högskolepoäng vid utresan och inte ha påbörjat forskarutbildning.
 • Ska du vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd (PUT). Studenter från övriga Norden ska vara fast boende (folkbokförda) i Sverige sedan minst ett år för att kunna beviljas MFS-stipendium.
 • Ska du ha goda kunskaper i engelska och i svenska. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande.
 • Får du inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium.
 • Ska du vara registrerad i Ladok vid högskola/universitet vid ansökningstillfället och under tiden som MFS-studien pågår.

Hur ansöker jag till MFS?

Ansökan

Ansökan sker online och är öppen en månad före sista ansökningsdag.  Nästa sökomgång öppnar 15 april 2020. Om du har frågor om online-ansökan, vänligen kontakta mobility@slu.se.

SLU tar gärna emot externa ansökningar av studenter från andra lärosäten i Sverige så länge den föreslagna fältstudien faller inom SLU:s kompetensområden. Kontakta mobility@slu.se om du har frågor angående externa ansökningar.

I din ansökan ska du ladda upp följande dokument:

 • Projektbeskrivning
 • Välkomstbrev från din kontaktperson i fält
 • Intyg från din svenska handledare
 • Kopia av ditt pass (eller PUT, eller övrigt Nordiskt pass OCH folkbokföringsbevis)

MFS-fältstudien ska omfatta minst 8 sammanhängande veckor (alltså minst 56 dagar). Beslut meddelas inom en månad från sista ansökningsdag.

SLU erbjuder två ansökningsomgångar för MFS-stipendier under vårterminen 2020, med ansökningsdeadline:

 • 15 mars 2020 (ansökan öppnar 15 februari)
 • 15 maj 2020 (ansökan öppnar 15 april)

Om du planerar att åka iväg sen vårtermin, sommar eller höst 2020 ansöker du i mars-omgången. Om du planerar att vara borta under sensommar eller höstterminen 2020 kan du ansöka i maj-omgången.

Här hittar du onlineansökan (öppnar 15/4 2020)

Online-ansökan fungerar bäst i webbläsare Google Chrome eller Mozilla Firefox. Ansökan kan inte redigeras efter att du skickat iväg den!

Budget

MFS-stipendiet är fastställt till SEK 27 000 och är ett resebidrag för dina omkostnader under din MFS. Beloppet är inte avsett att vara heltäckande utan behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel. Bidraget är ej redovisningspliktigt. Om två eller tre studenter ansöker tillsammans, får varje person sitt eget stipendium.

Urval och besked

SLU har en universitetsövergripande bedömningsgrupp för MFS-ansökningar som beslutar om vem som ska beviljas ett MFS-stipendium.

Cirka en månad efter ansökningstillfället får du besked om du har beviljats MFS- stipendium. Du kan resa ut tidigast två månader efter ansökningstillfället eftersom du före utresan ska gå en MFS förberedelsekurs och ladda upp en del dokument som utresekrav.

På grund av coronaviruset har vi för tillfället bara möjlighet att lämna ut preliminära besked om MFS stipendier.

Kontakt

Om du har frågor eller önskar ytterligare information kontakta mobility@slu.se

Att göra före och efter din fältstudie

Praktisk information om vad du bör göra före och efter din fältstudie

Du bokar själv resa, ordnar vaccinationer och visum. I förekommande fall, t.ex. vid kronisk sjukdom eller andra hälsoskäl som kan påverkas av en utlandsvistelse, bör du även genomgå en hälsoundersökning för att klarlägga att inga hinder föreligger.

Säkerhet och försäkringar

Du har ett eget ansvar att inför din fältvistelse hålla dig informerad om Utrikesdepartementets reserekommendationer beträffande resmålet, det land och/eller den region där du ska vistas. Väl i värdlandet är du själv ansvarig för din säkerhet genom dina reseförsäkringar. Utrikesdepartementets reserekommendationer måste följas, läs mer på UD:s hemsida.

Du som beviljats MFS-stipendium är försäkrad i Kammarkollegiets försäkring Student UT. Om du stannar kvar på egen hand eller reser till annat land tecknar du en egen försäkring. För att omfattas av Student UT försäkringen måste du fylla i ett försäkringsavtal som är ett trepartsavtal mellan dig, din Svenska handledare och din kontaktperson i fältet. Detta gäller bara interna SLU studenter, externa studenter behöver inte fylla i försäkringsavtalet. Du får mer information om försäkringsavtalet när du blir tilldelad stipendiumet.

Förberedelsekurs inför fältstudien

Från och med den 24 februari 2020 upphörde obligatoriet att genomföra en förberedelsekurs inom Minor Field Studies. Från och med den 2 mars går det istället att anmäla sig till valfria kurser på följande länk.

Kursen ges på Sida Partnership Forum i Härnösand och pågår under två och en halv dag. Kursen behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation, viss fältmetodik samt specifik landinformation. Sida bekostar kursen, mat och logi. Du betalar själv resan till och från Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand, den kostnaden får täckas av stipendiet. Vi rekommenderar starkt att du deltar på förberedelsekursen eftersom den bidrar till en ökad förståelse och självförtroende när det gäller att genomföra en fältstudie. Du får också den värdefulla chansen att träffa andra studenter som ska genomföra en MFS.

Handledare i Sverige och kontaktperson i värdlandet

MFS-studien förutsätter medverkan av såväl handledare på SLU som kontaktperson i värdlandet. Den svenska handledaren är huvudansvarig för projektet medan den lokala kontaktpersonen hjälper till på plats. Handledarfrågan ska vara löst vid ansökan och intyg resp välkomstbrev/mejl från respektive handledare och kontaktperson ska laddas upp i ansökan.

Den svenska handledaren har ansvar för att du är väl insatt i den metod du ska använda och att du har kunskap om fältmetodik generellt samt att stödja och försöka underlätta dina kontakter med kontaktpersonen och myndigheter i värdlandet. För att få en handledare på universitetet, kontaktar du din kurs/program. Den akademiska handledaren på SLU har samma ansvar som för övriga examensarbeten på likvärdig nivå.

Kontaktpersonen i värdlandet ska hjälpa studenten med praktiska arrangemang, som att hitta personer att intervjua, tipsa om boende, transporter och informera om säkerhet. Kontaktpersonen i fält behöver inte vara en person med akademisk koppling i värdlandet.

Kontaktpersonen ska enligt riktlinjer för MFS få ersättning av studenten för mindre utgifter i samband med sådan hjälp. Det kan till exempel vara för lokala resor, ersättning för material etc. Utöver detta får kontaktpersonen ingen separat ersättning från MFS-programmet. Det är bra om studenten och kontaktpersonen tydligt överenskommer om kostnader och ersättningar som skall utgå så att dessa kan tas med i studentens budget.

Efter hemkomst

Hemkomstsamtal med MFS handläggare

När du har kommit hem ska du träffa MFS-handläggaren, antingen på ett fysiskt möte eller via Skype/telefon. Vid mötet pratar vi om din tid i värdlandet, din upplevelse med MFS-programmet och hur det kan förbättras i framtiden. Boka en tid med MFS-handläggaren via mobility@slu.se.

MFS-uppsats

Uppsatsen ska skrivas på engelska, eller eventuellt på värdlandets officiella språk om det godkänts av din institution. Den ska bedömas i enlighet med de kriterier som gäller vid respektive institution för uppsats/examensarbete.

Uppsatsen ska vara godkänd av examinator om möjligt senast sex månader efter hemkomst till Sverige. 

Reseberättelser

Du som utfört en MFS-studie ska skriva en kort reseberättelse om dina erfarenheter och ladda upp den i studentportalen (’min MFS’).

Enkät om deltagande i MFS-programmet

Det är obligatoriskt att fylla i en enkät om din erfarenhet med MFS-programmet vid din hemkomst. Länken till enkäten hittas i 'Min MFS' portalen.

Informationsspridning

Efter avslutad MFS-studie bör du ta tillvara varje tillfälle att informera om det Sida- finansierade MFS-programmet samt om din MFS-studie och resultatet av den både inom universitet/högskola och i fackpress/massmedia. Du kan presentera din MFS-studie för studenter som går året efter dig, skriva en artikel i kårtidningen, göra en poster med bild och text etc.

Uppladdning (inlämning) av resedokument

Du laddar upp i 'Min MFS' kvitton på förbrukade resehandlingar, antingen boardingkort eller sidan i ditt pass med stämpeln när du anlände i värdlandet och när du kom hem till Sverige (alla resedokument samlas i en PDF-fil). Resehandlingarna ska sparas i upp till 5 år efter studiens genomförande i enlighet med UHR:s, Universitets- och högskolerådets, villkor.

Inspiration för MFS

MFS ger dig en unik möjlighet att få erfarenhet och förståelse för de utmaningar som kan finnas i ett låg- eller medelinkomstland. Du får en större förståelse för både dig själv och din omvärld, samt en oförglömlig upplevelse under din studietid.

utbyten.se kan du läsa om exempel på vad tidigare MFS studenters fältstudier har lett till efter deras utbildningar.

Studentbloggar

Carolina och Philip, Kenya: https://philipcarolina.wixsite.com/mfskenya/our-study

Clara och Pauline, Brasilien: https://2amazonsintheamazon.wordpress.com/

Sida alumni

Sida alumni är ett utbildningsprogram vilket du som genomfört en MFS kan söka till. Om du blir rekryterad är ditt uppdrag att genomföra 15 föreläsningar/ kommunikationsinsatser på skolor, förvaltningar, myndigheter, organisationer eller företag.

Ditt uppdrag är att föreläsa om dina erfarenheter från din fältstudie samt om hur svenskt utvecklingssamarbete kan bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

I Sida Alumni-programmet ingår att du får:

 • Utbildning i bistånds- och globala utvecklingsfrågor anpassad efter uppdraget.
 • Utbildning i kommunikation anpassad efter uppdraget.
 • Ett uppdrag att under jan-dec genomföra minst 15 informationsinsatser.
 • Ett Sida Alumni-intyg efter att insatsperioden är över.
 • En ersättning för hela insatsperioden på 10 000 kr.
 • Värdefull erfarenhet och möjligheten att skapa sig ett större kontaktnät

Läs mer och ansök om deltagande i programmet: http://sidaalumni.se/bli-alumn/

 

Sidansvarig: utb-webb@slu.se