Studiesociala rådet

Senast ändrad: 14 maj 2024

Studiesociala frågor är viktiga för att du ska trivas och må bra under utbildningstiden och kunna prestera bra inom dina studier. Exempel på studiesociala frågor är studenthälsa, arbets- och studiemiljö, campusmiljö, likabehandling, mångfald och försäkringar.

Hur jobbar Studiesociala rådet?

Studiesociala rådet (förkortat Strå) arbetar SLU-övergripande med studiesociala frågor som gäller studenter på grundnivå och avancerad nivå. 

Strå sammanträder två gånger per termin. Exempel på ärenden är:

  • utformning och uppföljning av studiesociala enkäter
  • ge förslag på åtgärder till SLU:s arbete för jämställdhet och lika villkor
  • att följa upp studentkårernas välkomstaktiviteter
  • krishantering ur studentperspektiv

Strå anordnar utbildning för studentskyddsombud, och välkomstutbildning tillsammans med Sluss (SLU:s samlade studentkårer).

SLU:s prorektor med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå är ordförande i Strå. I rådet finns en lärare från vardera fakulteten och två representanter för de studerande, som utses av Sluss. Rådets sekreterare kommer från utbildningsavdelningen. Sammankallande i de ortsvisa studiesociala grupperna är adjungerade till Strå. 

Vad gör de studiesociala grupperna?

På varje studieort finns en studiesocial grupp eller motsvarande, som jobbar med studiesociala frågor på lokal nivå. Det kan gälla uppföljning av välkomstaktiviteter liksom av den lokala studenthälsans besöksstatistik, samt fakulteternas arbete med åtgärder utifrån studiesociala enkäter. 

De studiesociala grupperna är sammansatta av lärare, studentrepresentanter och studievägledare. Oftast ingår också representanter för den lokala Studenthälsan och Universitetkyrkan/Studentpräster.

Vad kan jag göra?

Om det är någon studiesocial fråga som som du tycker borde tas upp så ta kontakt med den studiesociala gruppen på din studieort. Här hittar du kontaktuppgifter till studiesociala grupperna och Strå. Du kan också gå via din studentkår.

Samverkan mellan Strå och de studiesociala grupperna

Grupperna rapporterar om aktuella lokala frågor på de olika studieorterna till Strå. De kan också föra upp frågor av övergripande intresse att behandlas på Strå-möten. Strå hämtar in synpunkter på exempelvis SLU:s jämställdhets- och lika villkorsarbete. 

Studentbarometern ”tar tempen” på studiemiljön

En enkät för alla SLU:s studenter, med fokus på studiesociala frågor, genomförs ungefär vartannat år. Den senaste var våren 2023 då en ”studentbarometer” genomfördes. Läs rapporter över resultaten i de studiesociala enkäterna.


Kontaktinformation