Studentkårer

Senast ändrad: 08 januari 2024

SLU har sju studentkårer och ett samarbetsorgan som representerar studenterna. De arbetar för att utbildningen ska hålla hög kvalitet och för att studenterna ska få goda förutsättningar för att bedriva sina studier.

Studentkårerna på SLU drivs av studenter - för studenter. Huvuduppdraget är att övervaka utbildningarnas kvalitet men kårerna har också en viktig social funkion med många olika aktiviteter.

Engagera dig!

Genom att engagera dig i kårarbetet kan du själv vara med och påverka vad din kår ska syssla med. Du är alltid välkommen till kåren om du behöver hjälp eller råd. Det kan till exempel handla om en kurs som krånglar, råd om hur man kan hitta bostad eller om du behöver någonstans att värma din matlåda.

Läs om hur du blir medlem på studentkårernas egna hemsidor. 

Vad säger lagen om studentkårer?

Högskolelagens kapitel 4 innehåller övergripande bestämmelser om studentkårer. Där framgår bl.a. att en studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde (§ 11). Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap (§ 12). Se Högskolelagen i sin helhet.

Studentkårsförordningen (2009:769) innehåller bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna. Vid SLU fungerar det på följande sätt: Sluss (SLU:s samlade studentkårer) beslutar gemensamt, utifrån kårernas förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i SLU:s organ på fakultets- och universitetsövergripande nivå. Lista över nuvarande studentrepresentanter finns på Sluss webbsida.

Studentkårer vid SLU

Alnarps studentkår (ASK)

En av två kårer i Alnarp. Vi arbetar med studiebevakning för att kvalitetssäkra utbildningarna och om du har funderingar över dina rättigheter som student så hjälper vi dig. Vi fokuserar även på studiesociala frågor och genom engagemang från kårens utskott anordnas flertalet aktiviteter både under och efter skoltid. Exempel på detta är friluftsäventyr, sittningar, gemensamma odlingar, föreläsningar, workshops och körsång.
Alnarps studentkår (ASK)

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Hippologernas egen studentkår. Den kår som täcker störst area av landet, med utbildningens inriktningar utspridda på Flyinge, Strömsholm och Wången.
Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Lantmästarkåren (LMK)

En studentkår för alla de som läser till lantmästare i Alnarp. En mycket engagerad studentkår som även förvaltar vissa bostäder för lantmästarna. Några av dessa bostäder ligger mycket nära havet.
Lantmästarkåren (LMK)

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Kåren vid skogsvetenskapliga fakulten i Umeå. Tidigare ingick endast studenter som studerade till jägmästare och forstmästare i studentkåren, något som förändrades i slutet på 1990-talet. Studentkåren grundades under namnet Skogsinstitutets Elevkår 1905. Under denna tid var dåvarande Skogsinstitutets huvudsakliga verksamhet förlagd till Stockholm. År 1915 ombildades skogsinstitutet till Skogshögskolan och studentkåren fick sitt säte i både Garpenberg och Stockholm. Jägmästarstudenterna har sedan 1924 iklätt sig de karaktäristiska röd-gröna jägmästarvästarna, vilka sannolikt är inspirerade av dalkarlarnas folkdräkter. Den gröna färgen symboliserar skogen – den röda står för kamratskap.
Skogshögskolans studentkår (SHS)

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Studentkåren för de som studerar till Skogsmästare i Skinnskatteberg. Vi jobbar med studie bevakning men håller också i många aktiviteter för att göra studietiden i Skinnskatteberg så rolig som möjligt. Bland aktiviteterna finns sittningar, pubkvällar och idrottsaktiviteter. Som medlem får du också möjlighet till jakt på närliggande marker. 
Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Ultuna studentkår (ULS)

En av två kårer på Ultuna. Kårens uppgift är att verka för att utbildningarna håller en hög kvalitet, främja en god studiesocial miljö samt underlätta övergången mellan studietid och arbetsliv. Kåren sätter studenten i centrum och utgör länken mellan studenterna och SLU. Kårens verksamhet vilar på tre grundpelare som vi arbetar utifrån; utbildningsbevakning, näringslivskontakt och studiesociala frågor. Det finns elva verksamhetsområden och 37 utskott, samt sju fristående föreningar som är knutna till Kåren. Inom dessa utskott engagerar sig ca 200 funktionärer årligen som tillsammans utgör Ultuna Studentkår.

Läs mer här: Ultuna studentkår (ULS)

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

En av två kårer på Ultuna. Vi är kåren för studenterna på
veterinärprogrammet, djursjukskötarprogrammet, TUVet-utbildningen samt forskarstuderande på VH-fakulteten.

Vi jobbar för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Detta gör vi dels genom bevakning av din utbildning samt genom att representera dina och övriga medlemmars åsikter i olika studiesociala frågor (t.ex. möten med Uppsala kommun och studenthälsan). Vårt mål är att vara ett stöd för dig under din studietid. Förutom detta anordnar kåren också fester, pubar och andra trevliga evenemang och aktiviteter för dig som medlem.
Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Sluss, samarbetsorganet för SLU:s studentkårer

Sluss

Sluss (SLU:s samlade studentkårer) är ett samarbetsorgan för studentkårerna inom SLU. De har två anställda: en ordförande och en vice ordförande, som arbetar med studentinflytande på heltid. 

Det är medlemskårerna som bestämmer vilka frågor som Sluss ska arbeta med och driva gentemot universitetet. Sluss beslutar gemensamt om vilka som ska vara studeranderepresentanter i allt från programutskott till studiesociala råd m.m. utifrån kårernas förslag. Lista över nuvarande studentrepresentanter finns på Sluss webbsida.


Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till studentkårerna hittar du på respektive kårs webbsida som du hittar i menyn ovan.

Sluss

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: Sluss, Box 7088,750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5, Uppsala
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586
Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör: slusskassor@slu.se