Studiebevakning

Senast ändrad: 13 december 2023

Studiebevakning är ett samlingsbegrepp för studentkårernas och studenternas arbete gentemot universitetet och omfattar engagemang i både utbildnings- och studiesociala frågor. Studentrepresentanterna ska kunna finnas med i beredande och beslutande organ för att framföra synpunkter och delta i beslut. Därigenom bidrar de till att utveckla och förbättra utbildningen och studenternas situation på universitetet.

Vad kan jag göra?

Om du vill framföra generella synpunkter eller klagomål som rör den kurs du går på, sker detta bäst genom kursvärderingen som genomförs efter varje kurs. Du kan bli studentrepresentant för en kurs och medverka i sammanställningen av kursvärderingar. Då väljs du av studenterna som går kursen. Läs mer under rubriken Kursvärderingar.

Om du vill framföra åsikter om utbildningen eller din studiesituation kan du kontakta någon av de student­representanter som finns utsedda i det organ där ansvaret för din utbildning finns. Kontakta i första hand den studentkår som bevakar din utbildning, i andra hand kan du fråga SLUSS om vart du ska framföra dina synpunkter. Lista över nuvarande studentrepresentanter finns på SLUSS webbsida. Läs mer om studentkårer och de olika organen inom SLU som arbetar med utbildningsfrågor och studiesociala frågor.

Om du själv vill bli studentrepresentant:

  1. Gå med i den studentkår som bevakar din utbildning.
  2. Kontakta kåren och tala om att du är intresserad av att bli studentrepresentant. Kontaktinformation med mera finns under rubriken Studentkårer och på kårernas egna webbsidor.

Om du blir utsedd till studentrepresentant kommer SLU att kalla dig till möten – förutsatt att universitetet fått namn och kontaktuppgifter. För att underlätta ditt uppdrag genomför SLU årligen särskilda utbildningsdagar. Det är också vanligt att du ingår i en grupp inom studentkåren, som behandlar de frågor du ska driva, under den period som du är studentrepresentant.

Vad gör en studentrepresentant?

Om du utsetts att företräda studenterna i ett beredande eller beslutande organ, företräder du alla studenter som är berörda. Därför har du ett viktigt ansvar att se till så att du känner till så mycket som möjligt om de frågor som ska bevakas. Det gäller också att ha kontakt med andra studenter för att få del av deras synpunkter och åsikter. När du kallas till möten av SLU följer ofta olika typer av underlag med. En del av dessa kan vara arbetsmaterial, som inte är offentliga och inte får ges allmän spridning.

Får du förhinder att delta i ett möte, ska du meddela det till ordföranden eller sekreteraren i det berörda organet. Vanligtvis finns det ersättare, som kan kallas när den ordinarie representanten inte kan delta. Av utbildningens regelsamling framgår att studentrepresentanter kan ha rätt till extra examination om det ordinarie tillfället kolliderar med sammanträde i det organ där man är studentrepresentant.

Studentrepresentanter som ingår i beslutande organ har samma ansvar och befogenheter som andra ledamöter. Om organet tar beslut som går emot det du som studentrepresentant vill, kan du göra en reservation mot beslutet eller begära att avvikande mening antecknas i protokollet.

En studentrepresentant kan ha rätt till arvode för deltagande i möten. Du kan få besked om detta från ordföranden eller sekreteraren i det berörda organet. Vanligtvis utbetalas sådant arvodet terminsvis i efterskott.

Vad gör studentkårerna?

Studentkårerna utser tillsammans alla representanter som sitter med i SLU:s organ som arbetar med utbildnings- och studiesociala frågor – kort sagt på alla ställen på fakultetsnivå och universitetsövergripande nivå där beslut fattas som rör studenterna. Någon rätt till studentinflytande finns däremot inte när det gäller beslut som rör enskilda studenter, det som kallas myndighetsutövning mot enskild. Inom studentkårerna finns ofta grupper eller möten som gemensamt behandlar de frågor man vill driva gentemot universitetet. Läs mer under rubriken Studentkårer och på kårernas egna webbsidor.

Fakta:

Högskolelagen anger att studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor. Lärosätena ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (1 kap. 4a §). Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (2 kap. 7 §). Om beslut ska fattas av en enda person ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslut eller slutförande av beredningen.


Kontaktinformation