Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011. Där kan man läsa följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."

Visste du att...

 • SLU:s samtliga ca 30 verksamhetsorter är certifierade enligt ISO 14001, en miljöstandard som innebär att det finns ett systematiskt miljöarbete som strävar efter ständiga förbättringar och som årligen revideras av externa miljörevisorer?
 • Du kan lämna synpunkter eller idéer på hur miljöarbetet kan förbättras genom SLU:s system för avvikelser och förbättringar ("När något hänt")?
 • En flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid jämfört med en tågresa på samma sträcka? Det är därför en god idé att överväga att ta tåget istället för flyg.

Om miljöenheten

Miljöenhetens uppdrag

 • Skapa verktyg och att agera stöd i miljöarbetet ute i de olika verksamheterna.
 • Löpande arbeta med SLU:s miljöledningssystem.
 • Delta och ställa miljökrav i upphandlingar.
 • Arbeta för att de uppsatta miljömålen ska nås och följa upp statistik kring dessa.
 • Genomföra revisioner, både interna och externa tillsammans med revisorer från vårt certifieringsorgan Rise.
 • Rapportera miljöarbetets resultat till Naturvårdsverket och till Näringsdepartementet.
 • Administrera SLU:s klimatfond.
 • Hantera förändringar i miljölagstiftningen.
 • Ansvara för SLU:s kemikaliehanteringssystem, "KLARA".

Miljöenheten består av

Johanna Sennmark, miljöchef

Maria Nauclér, arbetsmiljöingenjör

Karin Bäckman, miljökoordinator

Peter Hagelin, miljökoordinator

Camilla Källman, miljökoordinator

Mats Svensson, koordinator

Se personallista.

Frågor och svar om SLU:s miljöarbete

Nanoutbildning i SLU:s miljöledningsarbete?

Förbättringsförslag eller avvikelse, vad menas?

Var kan jag läsa om SLU:s miljöledningsarbete?

Hur jobbar vi med Agenda 2030 på SLU?

Hur arbetar SLU för att bli fossilfritt?

Finns det något nyhetsbrev?

Hur kan jag påverka utbudet i restaurangerna på campus?

Ställs det några miljökrav i SLU:s upphandlingar?

Ställs det några miljökrav på våra IT-produkter?

Vad händer med avyttrad IT-utrustning?

Avfallshantering

Hur arbetar vi med att minska förbrukningen av engångsartiklar i t ex restaurang och varuautomater?

Hur kan vi minska antalet utskrifter?

Vilken är SLU:s ambition gällande hållbarhet i utbildningarna?

Divestering och etiska placeringar

Alnarpsspecifikt

Nanoutbildning i SLU:s miljöledningsarbete?

Miljöenheten har tagit fram en kort introduktion till SLU:s miljöledningsarbete i form av en webbaserad ”nanoutbildning”. Utbildningen skickades ut till alla studenter och anställda vid SLU under hösten 2019. Nya studenter och medarbetare får automatiskt ett utskick med länk till utbildningen när deras AD-konto har registrerats. Har du missat att ta del av utbildningen och kunskapstestet kan du hitta dem under ”miljöutbildningar”. Du måste logga in på studentwebben med ditt AD-konto, eftersom utbildningarna som är publicerade där endast är till för SLU:are.

Förbättringsförslag eller avvikelse, vad menas?

Har du förslag på något inom universitetet som skulle kunna genomföras på ett mer miljövänligt sätt? Har du sett företeelser som t.ex. bryter mot lagar och förordningar eller SLU:s riktlinjer inom miljöledningssystemet eller kanske organisatoriska brister? Då kan du anmäla detta i ärendehanteringssystemet IA som du hittar under knappen "När något hänt" på första sidan på studentwebben. Där hittar du även mer information om att rapportera miljöärenden. OBS! För att rapportera ett miljöärende ska du under "Vad?" i rapporteringsformuläret välja "Miljö". Du får upp en ruta med "Underhändelsetyp" och kan där välja antingen "Avvikelse" eller "Förbättringsförslag".

Var kan jag läsa om SLU:s miljöledningsarbete?

Som statlig myndighet ska SLU arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem. Årligen ska SLU redovisa sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket. Rapporteringen sköts via webbformulär och innehåller bland annat vår direkta och indirekta miljöpåverkan, mål för miljöarbetet inklusive handlingsplan, beslutade åtgärder och redovisning av resultatet. Rapporteringarna sedan 2013 finns här.

Hela SLU blev miljöcertifierat enligt ISO 14001 under 2016, sedan 2019 är vi också EMAS-registrerade. EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS är mer ambitiöst än ISO 14001. För att bli EMAS-registrerad ska man, förutom att uppfylla kraven i ISO standarden, också göra en årlig tredjepartsgranskad miljöredovisning. Miljöredovisningarna publiceras här.

Hur jobbar vi med Agenda 2030 på SLU?

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. De syftar till att minska fattigdom och säkra livsmedelsförsörjning, förbättra utbildning och hälsa, hejda klimatförändringarna samt åstadkomma hållbart nyttjande av hav och landbaserade ekosystem. SLU:s utbildning, forskning och miljöanalys bidrar till att målen uppfylls. Läs om SLU:s Agenda 2030 arbete här.

Hur arbetar SLU för att bli fossilfritt?

SLU har en övergripande vision om att vara klimatneutralt senast år 2027. Här finns fokusområden med målsättningar att all el och värme som SLU köper skall vara av fossilfritt ursprung och att SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke fossilt drivmedel.

Finns det något nyhetsbrev?

Ungefär fem gånger per år skickar miljöenheten ut ett nyhetsbrev med information och nyheter om SLU:s miljöledningsarbete. Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till miljösamordnare och miljörepresentanter på SLU:s alla institutioner och avdelningar, men alla SLU:are, både medarbetare och studenter är välkomna att prenumerera, hör av dig till miljo@slu.se om du vill läggas till på sändlistan. Ta del av tidigare utskick här.

Hur kan jag påverka utbudet i restaurangerna på campus?

Framför gärna dina synpunkter direkt till restauratören eller via restaurangråden, där både medarbetare och studentkårerna är representerade. Restaurangråd finns i Alnarp och på Ultuna, eftersom det är där vi har upphandlat catering och restaurang (Pembert & Gustavsson i Alnarp samt Ulls restaurang, inklusive Moccado och Amigo, på Ultuna). Hör av dig till din studentkår.

Ställs det några miljökrav i SLU:s upphandlingar?

SLU handlar varor och tjänster till ett värde av ca 1,7 miljarder kronor årligen. Från och med 2019 genomför inköpsenheten på SLU samtliga upphandlingar överstigande beloppsgränsen för direktupphandling. Miljöenheten utför en miljöanalys på samtliga upphandlingar och där det bedöms som relevant ställs miljökrav.

Ställs det några miljökrav på våra IT-produkter?

Vid upphandling av ramavtal för IT-produkter har så höga miljökrav som möjligt ställts. De standarddatorer som idag erbjuds är i enlighet med den nivå det ställts krav på i upphandlingen. Skrivna rekommendationer gällande hur länge IT-produkter används är i dagsläget inte lämpligt. Istället ges rekommendationer vid dialog med IT-avdelningen och det sker mot bakgrund av funktion och säkerhet. Självklart föreslås aldrig ett byte av IT-produkter om det inte är motiverat.

I IT-upphandlingen framgår bland annat att leverantören får ekonomiska fördelar om den kan presentera ett proaktivt arbete för ökat hållbarhetsarbete, t.ex. genom leverantörsnära miljörevisioner, arbete mot reducering av konfliktmineraler, samt arbetar med smarta lösningar för att öka återvinningen av uttjänade/förbrukade produkter. Detsamma gäller om den kan erbjuda samlade leveranser till hela SLU med fordon som enbart drivs av fossilfritt bränsle. Leverantören ska även tillse att SLU:s standardsortiment, vid varje tidpunkt, erbjuder någon produkt inom varje segment som kan benämnas som spjutspets inom miljöegenskaper och därför vara TCO-certifierade eller liknande. Dessutom får inga ftalater finnas i kablar.

Vad händer med avyttrad IT-utrustning?

SLU service har ansvaret för omhändertagande av uttjänt datorutrustning på hela SLU. Med detta avses stationära och bärbara datorer, bildskärmar, mobiltelefoner. SLU:s IT-leverantör Atea tar emot utrustningen och ser till att den i första hand återanvänds. För de produkter där återanvändning inte är lämpligt går dessa istället till återvinning. All hantering görs utifrån höga miljökrav, hög säkerhetsnivå och med ISO 9001- och ISO 14001-certifierade metoder.

Avfallshantering

Inom SLU har vi gemensamma avfallsrutiner i enlighet med lagar och kommunala krav. Vi strävar hela tiden efter att sorteringen ska fungera tillfredsställande. Upplys gärna vänner och andra studenter, externa gäster och andra du träffar i våra lokaler om den avfallshantering vi har – tillsammans kan vi bli bättre.

Hur arbetar vi med att minska förbrukningen av engångsartiklar i t ex restaurang och varuautomater?

SLU ställer tydliga miljökrav vid restaurang- och cateringupphandlingar, vilka produkter som avropas från ramavtal ansvarar beställaren för. Rektor beslutade om riktlinjer för inköp av mat vid SLU under 2020. Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning när vi beställer måltider och livsmedel, med ambitionen att minska miljöbelastningen från vår konsumtion. Riktlinjerna omfattar livsmedelskategorierna: frukter och grönsaker, bakverk och sötsaker, kaffe, te och annan dryck, fisk och skaldjur, kött och övriga animalieprodukter, vegetabiliska proteinkällor samt kolhydratkällor. Dessutom omfattar riktlinjerna hantering av matsvinn, engångsartiklar och avfall.

Hur kan vi minska antalet utskrifter?

SLU:s skrivare är förhandsinställda på dubbelsidig svartvit utskrift. Vi har också riktlinjer i utbildningshandboken för hur lärare ska hantera detta.

Vilken är SLU:s ambition gällande hållbarhet i utbildningarna?

Det övergripande miljömål om att alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska, inför sin framtida yrkesutövning, få en bra bas att hantera alla hållbarhetsperspektiv på (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).

Divestering och etiska placeringar

SLU har etiska riktlinjer för sin stiftelseförvaltning, dessa styr placering av SLU-anknutna stiftelsers kapital. SLU har även ett antal donationsfonder, här finns en placeringspolicy som omfattar det kapital som tillkommer SLU genom donation och gåva, som inte bildar en stiftelse. Både riktlinjerna för stiftelseförvaltning och placeringspolicyn för donationskapital tydliggör att ingen placering ska ske i produktion eller distribution som SLU anser olämplig, d.v.s. inom alkoholdrycker, fossil energi, krigsmateriel, pornografi eller tobak. Lär mer om ekonomistyrning här.

Alnarpsspecifikt

Cykelpendling i Alnarp

SLU har ambitionen att starta ett projekt tillsammans med Akademiska hus och Lomma kommun för att utveckla infrastrukturen för cyklister i Alnarp. I nuläget finns cykelställ under tak vid vagnslidret vid Alnarpsgården.  

Finns det rörelsestyrd belysning som automatiskt stängs av då rummen är tomma i alla byggnader?

Rörelsestyrd belysning installeras vanligtvis vid större ombyggnad eller nybyggnation. Akademiska hus har det senaste året bytt till mer energieffektiva armaturer i en del byggnader t ex Articum, Packladan, Södra elev och Maskinhall C (verkstaden).

Finns det möjlighet källsortera både inom-och utomhus?

I byggnaderna skall det finnas källsorteringsfraktioner både i avdelningarnas utrymmen och i de gemensamma utrymmena. Utomhus finns miljöstationer som kan användas av studentboendena.

Går det att under säsong använda den frukt som finns tillgänglig i parken som alternativ till de fruktkorgar som verksamheterna beställer?

Tyvärr är tillgången på fallfrukt ojämn men studenterna kan erbjudas möjlighet att själva placera ut fruktkorgar med fallfrukt från Alnarpsparken i studentcaféerna i Alnarpsgården, Articum och Agricum. Studentkårerna ansvarar för att organisera detta.

Publicerad: 06 maj 2024 - Sidansvarig: miljo@slu.se
Loading…