Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Senast ändrad: 09 april 2024
Närbild på en persons händer och en laptop, foto.

Om du har tidigare avklarad utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande.

Lämna in ansökan om tillgodoräknande i god tid då det ibland kan ta tid att få ansökan behandlad, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

Handläggningstiden varierar under året beroende på arbetsbelastning och ärendets karaktär. Handläggningstiden är normalt 6-8 veckor. Handläggningstid beräknas från det att en ansökan är komplett. Därför är det viktigt att ansökan skickas in i god tid innan du ska ta ut examen. Gäller din ansökan tillgodoräknande av hel eller del av kurs inom ditt program, ansök senast 8 veckor innan kursstart för att ha möjlighet att få ditt beslut i tid till kursstart.

Ansök om tillgodoräknande via Ladok Student. Här hittar du en instruktionsfilm om hur du ansöker om tillgodoräknande i Ladok Student. Du hittar information under rubriken Bilagor till ansökan om tillgodoräknande vilka bilagor du behöver bifoga till din ansökan.

Så här går det till vid en ansökan om ett tillgodoräknande

Du ansöker om tillgodoräknande i Ladok Student.

 1. Ansökan inkommer i Ladok och du får ett ärendenummer.
 2. Handläggaren kontrollerar ansökan.
 3. Handläggaren begär in ev. komplettering från dig.
 4. Handläggaren skickar en komplett ansökan till ämnessakkunnig för yttrande.
 5. Handläggaren fattar beslut baserat på den ämnessakkunnigs yttrande.
 6. Handläggaren mejlar beslutet till den e-postadress du har angett i Ladok. Se till att dina uppgifter är uppdaterade i Ladok.

OBS! Tillgodoräknad kurs eller del av kurs får inget betyg eftersom ingen ny examination har skett.

Rätten att tillgodoräkna tidigare utbildning regleras i högskoleförordningen 6 kap. 6-8 §§. Du måste vara antagen till och bedriva studier vid SLU för att kunna ansöka om tillgodoräknande. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet har fattats.

Detta prövas när du ansöker om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs görs vanligtvis mot en examen. Det går även att tillgodoräkna tidigare utbildning som motsvarande en specifik kurs eller del av kurs.

Det som huvudsakligen prövas när du ansöker om tillgodoräknande av tidigare utbildning är om utbildningen motsvarar svensk högskolenivå, kursernas omfattning (antal högskolepoäng), nivå  (grund- eller avancerad nivå) och innehåll samt eventuell överlappning i innehåll med andra kurser som du har läst. Universitetet/högskolan där du studerade ska vara erkänt av landets utbildningsmyndighet eller motsvarande organisation. För att du ska kunna tillgodoräkna dig en kurs måste du ha fått godkänt resultat på examinationen av kursen.

Vanliga frågor och svar om tillgodoräknande

Hur ansöker jag om tillgodoräknande?

Svar: Du ansöker via Ladok student.

För vilka kurser behöver jag ansöka om tillgodoräknande?

Svar: Om du läser på ett yrkesprogram måste alla kurser som inte är programkurser tillgodoräknas för att kunna ingå i en yrkesexamen från SLU.

Om du ska ta ut en generell examen, till exempel en kandidatexamen, behöver du inte ansöka om tillgodoräknande för kurser från svenska universitet/högskolor.

Kurser från universitet/högskolor i andra länder måste alltid tillgodoräknas för att kunna ingå i en examen.

Även delar av en kurs kan tillgodoräknas.

Hur fyller jag i ansökan i Ladok?

Svar: Se instruktionsvideo.

Vilka bilagor ska bifogas i ansökan?

 • Resultatintyg/Transcript of Records,
 • Kursplaner,
 • Eventuell studieplan, ”Learning Agreement” och/eller förhandsbesked,
 • Beskrivning av utbildningssystemet om det gäller ett land utanför EU/EES,
 • Auktoriserad översättning om bilagorna är utfärdade på annat språk än svenska, engelska, danska eller norska.

Hur får jag tag på kursplaner och/eller Transcript of Records från ett utländskt lärosäte?

Svar: Du måste själv ta kontakt med lärosätet som du studerade på.

Kan jag läsa en kurs på ett annat universitet och tillgodoräkna den i min examen?

Svar: Det beror på vilket program du läser och i vilken examen du vill att kursen ska ingå.

Vid tillgodoräknandet bedöms oftast:
- ämnestillhörighet
- nivå
- antal poäng
- om kursen (motsvarande) ersätter en specifik kurs
- eventuellt överlapp i innehåll med andra kurser som du har läst. 

Kontakta din programstudierektor och diskutera vilka kurser som eventuellt kan tillgodoräknas.

Om du läser fristående kurser kan du diskutera tillgodoräknande med kursledaren eller examinatorn.

Du behöver inte ansöka om tillgodoräknande för kurser från svenska universitet/högskolor om du ska ta ut en generell examen.

När du ansöker om examen (till exempel kandidatexamen) kryssar du i de kurser som du har läst på ett svenskt lärosäte och vill ha med i din examen.

Jag är osäker på om jag har fyllt i ansökan korrekt. Vad händer om jag har gjort ”fel”?

Svar: Handläggaren kontaktar dig om något behöver kompletteras. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter i Ladok är korrekta.

Jag har glömt att bifoga ett dokument i ansökan. Hur gör jag då?

Svar: Mejla tillgodoraknande@slu.se och bifoga dokumentet du glömt i pdf-format. Skriv även ärendenumret (står i Ladok) i mejlet.

Hur hittar jag mitt ärendenummer?

Svar: Om du loggar in i Ladok, ser du dina ärenden och ditt ärendenummer på startsidan.

Kan mitt studiemedel från CSN påverkas av ett beviljat tillgodoräknande?

Svar: Ditt studiemedel kan påverkas. Kontakta CSN för frågor om studiemedel och tillgodoräknande.

Viktigt att tänka på

 • Tillgodoräknande av kurser sker inte automatiskt utan är något du måste ansöka om. Lämna in ansökan om tillgodoräknande i god tid innan du ska ta ut examen då det ibland kan ta tid att ansökan behandlad, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

 • När du ansöker om tillgodoräknande måste du alltid bifoga kursplaner på de kurser du vill ha bedömda. Kursplanen ska vara från den termin då kursen lästes. Studerar du utomlands är det därför en bra idé att samla dessa dokument på plats under dina utlandsstudier. Det kan vara svårt att få dem i efterhand.

 • När du ansöker om tillgodoräknande för kurser lästa på utländska lärosäten behöver du alltid bifoga studieintyg/resultatintyg, eller Official Transcript of Records som det också kallas. Har du varit på utbyte utomlands skickar vanligtvis ditt utbytesuniversitet ett studieintyg/resultatintyg (Official Transcript of Records) med dina studieresultat hem till dig. Studieintyget/resultatintyget är underlag för tillgodoräknande av dina kurser utomlands. Om universitetet inte skickar detta intyg automatiskt måste du själv beställa det.

 • Det kan hända att du under utbytet av olika anledningar väljer andra kurser än du har tänkt läsa från början. Det är då viktigt att du håller kontakt med din programstudierektor/institution för att försäkra dig om att förhandsbesked/Learning Agreement fortfarande stämmer, om du har fått ett sådant. Detta är särskilt viktigt om du vill passa in studierna inom ett påbörjat huvudområde eller yrkesprogram. .

 • Ett förhandsbesked är inte ett beslut om tillgodoräknande och det är därför inte juridiskt bindande. Den centrala tillgodoräknandeorganisationen vid SLU har dock inte möjlighet att ge förhandsbesked. Även om du eventuellt har fått ett förhandsbesked av programstudierektor/institution måste du ansöka om tillgodoräknande när du blivit godkänd på kursen.

Tillgodoräknande i en generell examen

För kurser som du har läst vid andra svenska lärosäten och som du vill ha med i en generell examen, behöver du normalt inte ansöka om tillgodoräknande.

När du ansöker om examen via ”Ladok Student” markerar du i kursförteckningen vilka kurser utöver de kurser du läst vid SLU som ska ingå i examen.

För kurser som du läst vid utländska lärosäten måste du alltid ansöka om tillgodoräknande.

Ansök om tillgodoräknande av utlandsstudier i generell examen via ”Ladok Student”.

Tillgodoräknande i en yrkesexamen

Kurser som inte ingår i ditt program måste tillgodoräknas för att kunna ingå i en yrkesexamen. Det gäller både kurser som du läst vid andra universitet/högskolor (inklusive utlandsstudier) och kurser du läst vid SLU (utanför programmet).

Både obligatoriska och valbara kurser kan prövas för tillgodoräknande. Om du ansöker om att tillgodoräkna valbara kurser för en yrkesexamen bedömer vi hur relevant kursen är för den tänkta examen.

Ansök om tillgodoräknande av studier/utlandsstudier i yrkesexamen via ”Ladok Student”.

Ansökan om tillgodoräknande av del av en SLU-kurs

Om du vill tillgodoräkna dig tidigare utbildning som en del av en kurs vid SLU görs en bedömning av kursmålen på de aktuella kurserna. Examinator/den kursgivande institutionen lämnar sitt yttrande i ärendet innan handläggare fattar beslut om tillgodoräknande av del av en SLU-kurs.

Ansök om tillgodoräknande av del av kurs via ”Ladok Student”.

Bilagor till ansökan om tillgodoräknande

 • Resultatintyg/Transcript of Records: Vid studier vid ett utländskt lärosäte ska ett officiellt utfärdat bevis över den genomgångna utbildningen bifogas ansökan. Av beviset skall framgå kursernas benämning (kurstitel), betyg, betygsdatum och omfattning (poäng, credits, timmar etc). Original ska kunna uppvisas om det efterfrågas.
 • Kursplaner: Dessa ska visa kursens/kursernas innehåll, ev. förkunskapskrav och nivå. Kursplanen ska vara från den termin då kursen lästes. Ytterligare kursbeskrivningar kan krävas i vissa fall, t.ex. litteraturlistor, inlämningsuppgifter etc.
 • Eventuell studieplan, ”Learning Agreement” och/eller förhandsbesked: I förekommande fall ska individuell studieplan (en lista över de kurser som du planerar att ha med i din examen), ”Learning Agreement” (upprättas ibland i samband med utbytesstudier) och/eller förhandsbesked om tillgodoräknande (kan vara ett förhandsbesked från t.ex. programstudierektor eller institution) bifogas.
 • Beskrivning av utbildningssystemet om utanför EU/EES: OBS, detta behövs inte ifall studierna är genomförda vid ett lärosäte som SLU har utbytesavtal med. Utbildningssystemen varierar både mellan olika länder och inom länderna så det är viktigt att till sin ansökan kunna bifoga en beskrivning av hur studierna är organiserade, vad som fordras för heltidsstudier, hur läsåret är indelat etc.
 • Auktoriserad översättning: Detta om handlingarna är utfärdade på annat språk än svenska, engelska, danska eller norska.
 • Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation: Dessa ska kunna uppvisas på begäran av universitetet om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.

För samtliga inscannade handlingar gäller att:

 • De ska vara i original.
 • Fram och baksida ska scannas.
 • Alla sidor, dvs hela originaldokumentet, ska scannas (inklusive informativ text på intyg).
 • Dokumenten som är i färg ska scannas i färg.
 • Scanningen måste vara tydlig och läsbar.
 • Filerna måste vara i pdf-format.