Studentförsäkringar och skadeanmälan

Senast ändrad: 10 juni 2024
Studenter samlas på gräsmattan vid solig utomhusarena på campus. Foto.

Här finns information om de försäkringar som SLU tecknat för dig som student och hur du gör en skadeanmälan.

Under skoltid på campus eller på distans omfattas alla studenter och forskarstuderande av Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter. Kom ihåg att teckna en egen försäkring som gäller din fritid.

Om du är utländsk student eller doktorand, utbytesstudent, avgiftsbetalande student eller Erasmus Mundus-student har SLU tecknat kompletterande försäkringar.

Om du reser utomlands inom ramen för något av SLU:s utbytesavtal eller MFS ser SLU till att du är försäkrad under din utlandsvistelse.

Om du gör utlandsresa inom kurs eller självständigt arbete måste en extra försäkring tecknas.

Om du som svensk medborgare ska resa till ett annat EU/EES-land eller Schweiz behöver du skaffa dig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort.

Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat då du skadar dig, är det fordonets trafikförsäkring som ger dig ersättning för dina skador. Läs mer information om vad som gäller vid trafikolycka.

För att få ekonomisk ersättning för dina skador måste du skicka in en skadeanmälan.

Personskadeförsäkring för studenter

Om du är student eller forskarstuderande och är antagen till och bedriver högskoleutbildning eller utbildning på forskarnivå vid SLU omfattas du av personskadeförsäkringen för studenter.

Försäkringen gäller i Sverige:

 • vid olycksfall under skoltid,
 • under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas,
 • vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som bedrivs.

Du måste vara registrerad i Ladok för att omfattas av försäkringen.

Eftersom försäkringen endast gäller under studietid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där studietiden tillbringas, är det mycket viktigt att du skaffar dig en försäkring som täcker din fritid, t.ex. en hemförsäkring.

Du hittar information hur du gör en skadeanmälan i menyn nedan.

Kompletterande försäkringar för utländska studenter

Om du är utländsk student eller doktorand, utbytesstudent, avgiftsbetalande student, stipendiat eller Erasmus Mundus-student har SLU tecknat kompletterande försäkringar.

Du omfattas av olika kompletterande försäkringar beroende på vilken studentkategori du tillhör:

 • Om du studerar i Sverige som utbytesstudent omfattas du av personskadeförsäkringen för studenter och av försäkringen Student IN.
 • Om du betalar studieavgifter omfattas du av personskadeförsäkringen för studenter och av försäkringen FAS+.
 • Om du är stipendiat med stipendium från SLU omfattas du av personskadeförsäkringen för studenter och av försäkringen FAS+.
 • Om du är stipendiat med stipendium från SI omfattas du av personskadeförsäkringen för studenter. Via SI omfattas du av försäkring för utländska besökare
 • Som student inom ett Erasmus Mundus-program omfattas du av personskadeförsäkringen för studenter och av Erasmus Mundus-försäkringen. SLU eller konsortiet tecknar din Erasmus Mundus-försäkring.
 • Om du omfattas av personskadeförsäkringen för studenter men inte av Student IN eller FAS+ omfattas du av försäkring för utländska besökare.
 • Om du är utländsk student som gör praktik på SLU omfattas du av försäkring för utländska besökare.

Mer information finns på Kammarkollegiets webbplats.

Du hittar information hur du gör en skadeanmälan i menyn nedan.

Kontakta studie- och karriärvägledningen om du har frågor.

Försäkring vid utlandsstudier

Om du studerar utomlands inom ramen för något av SLU:s utbytesavtal ser SLU:s utbildningsavdelning till att du omfattas av Student UT-försäkringen under din utlandsvistelse.

Försäkringen Student UT gäller dygnet runt:

 • i utbildningslandet så länge du studerar eller praktiserar, samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut.
 • under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige eller utbildningsorten i Sverige.
 • under lov så länge den för­säkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt personskadeförsäkringen för studenter, dels ett reseförsäkringsskydd.

På Kammarkollegiets webbsida kan du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren för Student UT.

Om du som svensk medborgare ska resa till ett annat EU/EES-land eller Schweiz behöver du skaffa dig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort.

Du hittar information hur du gör en skadeanmälan i menyn nedan.

Försäkring vid utlandsresa inom kurs, självständigt arbete eller praktikkurs

Om du ska resa utomlands inom en kurs, självständigt arbete eller praktikkurs är det kursgivande institution om ser till att du omfattas av Student UT-försäkringen under din utlandsvistelse.

Om du blivit beviljad stipendium via Erasmus + ser SLU:s utbildningsavdelning till att du omfattas av Student UT-försäkringen under din utlandsvistelse.

För mer information se utbildningshandboken eller kontakta studie- och karriärvägledningen.

Försäkringen Student UT gäller dygnet runt:

 • i utbildningslandet så länge du studerar eller praktiserar, samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut.
 • under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige eller utbildningsorten i Sverige.
 • under lov så länge den för­säkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt personskadeförsäkringen för studenter, dels ett reseförsäkringsskydd.

På Kammarkollegiets webbsida kan du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren för Student UT.

Du hittar information hur du gör en skadeanmälan i menyn nedan.

Om du som svensk medborgare ska resa till ett annat EU/EES-land eller Schweiz behöver du skaffa dig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort.

Europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort

Om du som svensk medborgare ska resa till ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet.

För att få den vård du har rätt till behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett EU-kort. På resor inom Norden behöver du dock inget kort.

Om du är svensk medborgare kan du beställa EU-kortet via Försäkringskassans webbsida.

Om du kommer till Sverige från ett EU/EES-land eller Schweiz ska du ha med dig ett sjukförsäkringskort, EU-kort, från ditt hemland. Du måste skaffa dig EU-kortet innan du kommer till Sverige. Du behöver ha med dig EU-kortet då du söker vård på vårdcentral eller sjukhus i Sverige. Du har då rätt till vård på samma villkor och betalar samma avgifter som en svensk. Om du inte får en EU-kort från ditt hemland behöver du skaffa dig en privat sjukförsäkring. Läs mer här om European Health Insurance Card (EHIC).

Trafikolycka

Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon (till exempel en bil eller en buss) är inblandat då du skadar dig, är det fordonets trafikförsäkring som ger dig ersättning för dina skador.

Det spelar ingen roll om du sitter i en bil eller cyklar eller promenerar, vid trafikolycka med trafikförsäkringspliktigt fordon inblandat gäller trafikförsäkringen istället för studentförsäkringarna.

Anmäla din skada till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.

Trots att det är trafikförsäkringen som gäller om du råkar ut för en trafikolycka, ska du ändå skicka in en skadeanmälan till Kammarkollegiet också.

Du hittar information hur du gör en skadeanmälan i menyn nedan.

Kontakta studie- och karriärvägledningen om du har frågor.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du skadar dig ska du göra en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Använd någon av Kammarkollegiets skadeanmälningsblanketter som du hittar nedan.

Det finns olika studentförsäkringar och varje försäkring har en särskild skadeanmälningsblankett. Det är viktigt att du fyller i rätt blankett. Om du är osäker på vilken försäkring som gäller dig kan du ta kontakt med någon av våra studievägledare.

Så här gör du en skadeanmälan

 1. Fyll i rätt skadeanmälningsblankett.
 2. SLU måste intyga att du var student vid SLU när skadan inträffade. Kursledare, lärare, studierektor eller någon annan på kursgivande institution kan intyga. Eller be någon av våra studievägledare att intyga.
 3. Om du omfattas av någon av försäkringarna student IN, student UT, FAS+, Erasmus Mundus eller försäkring för utländska besökare måste du bifoga ett aktuellt utbytesavtal. Kontakta studievägledningen för mer information. Om du rest utomlands inom kurs eller självständigt arbete, kontakta din institution om du inte har avtalet själv.
 4. Bifoga eventuella kvitton i original. Glöm inte att göra en kopia som du själv sparar.
 5. Skicka din skadeanmälan till Kammarkollegiet. Adress till Kammarkollegiet finns på skadeanmälningsblanketten.

Blanketter för skadeanmälan

Blanketter för skadeanmälan hittar du via länkarna nedan

Vid arbetsskada

Om du råkat ut för en arbetsskada under din praktik eller under ett moment i utbildningen, ska du göra skadeanmälan både till Kammarkollegiet och till Försäkringskassan. Dessa myndigheter avgör sedan om du är berättigad till ersättning och vem som ska betala ut eventuell ersättning till dig.

Blanketter för att anmäla en arbetsskada

Vid trafikolycka

Vid trafikolycka anmäler du din skada till det försäkringsbolag där det inblandade fordonet är försäkrat. Du ska också skicka in en skadeanmälan för någon av studentförsäkringarna till Kammarkollegiet.