Examination

Senast ändrad: 13 december 2023

Med examination menas att en examinator bedömer dina prestationer och bestämmer ett betyg i en kurs som du gått. Formerna för bedömningen ska anges i kursplanen för respektive kurs. Betygskriterier ska finnas i skriftlig form senast vid kursstart. Inför varje kurstillfälle ska samtliga krav för godkänd kurs tydliggöras.

Vad gör SLU?

Det finns många olika typer av examination som förekommer i SLU:s utbildningar, t.ex.:

 • Tentamina (skriftlig tentamen på sal, hemtentamen, muntlig tentamen, praktisk/klinisk tentamen)
 • Skriftlig redovisning/rapport/inlämningsuppgift (gestaltningsuppgift, laborationsrapport, projektrapport, promemoria/PM, studiereserapport, uppsats etc.)
 • Muntlig redovisning, ofta inkl. opposition på annans redovisning
 • Obligatorisk närvaro (exkursion, studieresa, gästföreläsning etc.)
 • Laboration, övning, auskultation, klinikvistelse etc.
 • Praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Seminarium (litteraturseminarium etc.)
 • Självständigt arbete (examensarbete)

Vad ska jag göra?

Du måste uppfylla de krav (fordringar) för godkänd kurs som står i kursplanen. Man kan säga att det finns tre nivåer i samspelet mellan dig och examinator:

 1. Det finns examinationsmoment som innebär prövning av dina kunskaper, färdigheter och förmågor i relation till kursens mål och innehåll. Här finns en tydlig kvalitativ bedömning av din prestation. Dessa moment ska framgå av kursplanen och i betygskriterierna preciseras omfattningen och bedömningsgrunder för det aktuella kurstillfället.
 2. Det finns examinationsmoment som ingår i kraven för godkänd kurs och utgör en kvantitativ uppföljning av din prestation. Det gäller vanligtvis obligatoriska närvaro i vissa delar av undervisningen. Dessa moment ska också framgå av kursplanen, men kräver vanligtvis ingen precisering i betygskriterierna. Däremot är det viktigt att omfattningen för det aktuella kurstillfället klargörs, t.ex. i schemat.
 3. Vidare finns moment som erbjuds för att underlätta din inlärning och ge stöd under kursens gång. Det kan gälla t.ex. så kallad dugga (litet test), inlämning av övningsuppgift och uppsatsutkast. Dessa moment är inget krav för godkänd kurs och redovisas därför inte i kursplanen under rubriken ”Examinationsformer”, däremot är de ofta en viktig del av kursens genomförande.

  I självständiga arbeten (examensarbeten) är det vanligt att du lämnar flera material till din handledare under arbetets gång. En del av dessa kan utgöra krav för godkänd kurs, t.ex. arbetsplan, metod-PM etc. De ska då framgå av kursplanen och betygskriterierna. Andra inlämningar kan också vara viktiga och bidrar till bedömningen av din prestation under själva arbetsprocessen, vilket kan påverka betygssättningen - men de ingår inte i kraven för godkänd kurs.

Fakta:

Högskoleförordningen innehåller regler om examination i kapitel 6. Där framgår att kursplanen bland annat ska ange formerna för att bedöma studenternas prestationer, de betygsgrader som ska användas samt de övriga föreskrifter som behövs (15 §). Vidare anges följande: ”Om inte annat är föreskrivet i kursplanen, ska betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator)” (18 §).


Kontaktinformation