Studenternas skyddsombud

Senast ändrad: 04 oktober 2022

Varje studentkår vid SLU ska ha ett studentskyddsombud. Skyddsombudet har en viktig roll som länk mellan studenterna och universitetet i arbetet för en god studie- och arbetsmiljö.

Vad gör ett studentskyddsombud?

Studentskyddsombudet är studenternas representant i möten där arbetsmiljön på SLU diskuteras, t.ex. de regionala arbetsmiljökommittéerna. Skyddsombudet kan gå med på skyddsronder i undervisningslokalerna och kan vara den som påtalar brister som studenter vill föra fram.

Studentskyddsombudet har dock inte ansvar för själva arbets- och studiemiljön. Det ansvaret ligger hos kursansvarig institution/motsvarande, med prefekten eller motsvarande som ansvarig chef.

Vad kan jag göra?

Om det är något i arbets- och studiemiljön som du tycker borde förbättras, så tala i första hand med kursansvarig lärare och påtala även brister i kursvärderingarna. Om du inte tycker att du får gehör på institutionen eller om det gäller mer övergripande frågor, som t.ex. gemensamma undervisningslokaler, kan du kontakta studentskyddsombudet för din studieort / utbildning.

Du kan kontakta kårernas studentskyddsombud via e-post. Skyddsombuden byts i regel varje år, så om det behövs kan du vända dig till studentkåren för att få aktuell uppgift om namn.

Vad gör SLU?

Det är viktigt för SLU att studenter och anställda har en god arbets- och studiemiljö. Arbetsmiljöarbetet sker dels på lokal nivå genom samverkansgrupper på institutionerna, dels i fyra regionala arbetsmiljökommittéer (RAK):

  • Alnarp (täcker även Flyinge)
  • Skara
  • Uppsala (täcker även Skinnskatteberg, Strömsholm och Grimsö)
  • Umeå (täcker även Wången)

På universitetsövergripande nivå finns SLU:s arbetsmiljökommitté (SLU-AK). Arbetet i SLU-AK leds av rektor och där ingår ordförandena i de fyra regionala arbetsmiljökommittéerna. Mer information om SLU:s arbetsmiljöarbete finns på medarbetarwebben.

Varje år anordnar SLU en halvdags utbildning för kårernas studentskyddsombud där man går igenom de viktigaste delarna av arbetsmiljölagstiftningen och hur man kan jobba som studentskyddsombud.

Fakta:

Arbetsmiljölagen gäller även för studerande. Undantaget är att ett studentskyddsombud inte har ”stopprätt”, dvs. har inte rätt att stoppa en farlig verksamhet, vilket anställdas skyddsombud har. Arbetsgivaren (SLU) ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, i samverkan med studerandeskyddsombud, anställdas skyddsombud och de fackliga organisationerna.

Arbetsmiljölagen gäller både fysisk och psykosocial arbetmiljö. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, instruera studenter och anställda för att undvika risker, underhålla lokaler, maskiner och skyddsutrustning samt utreda arbetsskador.


Kontaktinformation