Arbets- och studiemiljö

Senast ändrad: 12 mars 2024

Det är viktigt för SLU att studenter och anställda har en god arbets- och studiemiljö. Här finns information om vilket ansvar du själv har för arbetsmiljön, hur SLU jobbar för att du ska ha en bra studie- och arbetsmiljö, och hur du kan anmäla olyckstillbud.

Var och en har ett ansvar för arbetsmiljön, även du som är student. För att förebygga olyckor och skador är det viktig att:

  • Följa instruktioner
  • Använda skyddsutrustning
  • Påtala brister i arbetsmiljön, direkt till kursledaren och via kursvärderingar
  • Anmäla olyckor och olyckstillbud

Om det är något i arbets- och studiemiljön som du tycker borde förbättras, så tala i första hand med kursledare och påtala även brister i kursvärderingarna. Om du inte tycker att du får gehör på institutionen eller om det gäller mer övergripande frågor, som t.ex. gemensamma undervisningslokaler, kan du kontakta studentskyddsombudet för din utbildning.

Vad gör jag om en olycka inträffar under studietid?

Om en olycka inträffar i undervisningen så anmäl det i första hand till kursledaren. Det är också viktigt att anmäla tillbud, dvs. när en farlig situation uppstår som kunde ha lett till en olycka. SLU använder tillbudsrapporteringen i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

  • Du kan rapportera tillbud genom att klicka på den gröna knappen ovan.
  • Du kan också rapportera tillbud genom en app.

Rapportera tillbud via IA-appen

IA-appen har en funktion för förenklad rapportering av händelser. Appen finns för iOS, Android och Windows Phone.

Appen har ett offline-läge vilket gör att du kan rapportera en händelse även utan uppkoppling. Så snart du ansluter till internet igen skickas händelsen till IA-systemet.

Installera appen och logga in 

Innan du kan rapportera en SLU-händelse via appen måste du ladda ner den från Google Play, Appstore eller Windows Store. Sök på AFA Försäkring för att hitta appen i Google Play och AppStore. För att hitta appen i Windows Phone söker du på IA.

Fyll i användarnamnet appstudentSLU och lösenordet September2019.

Ange namn, mejladress, avdelning/institution och anställningsform. Dessa uppgifter lagras i telefonen så att du inte behöver ange dem varje gång du rapporterar en händelse. Klicka på Klar för att spara uppgifterna. 

När du har loggat in i appen bör du inte logga ut, eftersom de sparade uppgifterna och din eventuella historik då försvinner.

När du har installerat och loggat in klickar du på en av nedanstående länkar för rapportera en händelse. Du kan också logga in med appens användarnamn och lösenord ovan.

Observera att det inte är samma användarnamn och lösenord som du använder för att logga in till webbversionen av IA-systemet.

iOS: iaapp://ia.afaforsakring.se/SLUapp/September2019

Som student är du försäkrad vid olycksfall under undervisningstid, och under direkt färd mellan bostaden och universitetet. Du måste vara registrerad i Ladok för att omfattas av försäkringen. På studentwebben finns mer information om studentförsäkringar.

Psykosocial arbetsmiljö

Vi är varandras studie- och arbetsmiljö! Det är viktigt att respektera andra studenter och lärarna även om de har andra åsikter än man själv. Problem i den psykosociala arbetsmiljön kan framföras till kursledaren, prefekten eller programstudierektor om det är ett institutionsövergripande problem. Ta gärna hjälp av studievägledare. De studiesociala grupperna på varje studieort jobbar också för att det ska vara en god psykosocial studiemiljö på SLU:s utbildningar.

Stress och höga prestationskrav kan skapa en negativ studiemiljö. Studenthälsan kan ge både individuella råd och ordnar kurser i bland annat stresshantering.  

Vad gör SLU?

Arbetsmiljöarbetet på SLU sker dels på lokal nivå genom samverkansgrupper på institutionerna, dels i fyra regionala arbetsmiljökommittéer (RAK):

  • Alnarp
  • Skara
  • Uppsala (täcker även Flyinge, Strömsholm, Wången och Grimsö)
  • Umeå (täcker även Skinnskatteberg)

På universitetsnivå finns en arbetsmiljökommitté, SLU-AK, som arbetar med övergripande och strategiska arbetsmiljöfrågor. Mer information om SLU arbetsmiljöarbete finns på SLU:s medarbetarwebb.

Varje år anordnar SLU en halvdags utbildning för kårernas studentskyddsombud där man går igenom de viktigaste delarna av arbetsmiljölagstiftningen och hur man kan jobba som studentskyddsombud.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen gäller även för studerande. Lagen gäller både fysisk och psykosocial arbetmiljö. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, instruera studenter och anställda för att undvika risker, underhålla lokaler, maskiner och skyddsutrustning samt utreda arbetsskador.

Arbetsgivaren (SLU) ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, i samverkan med studerandeskyddsombud, anställdas skyddsombud och de fackliga organisationerna.


Kontaktinformation

Ylva Eklind, Samordnare
Utbildningsavdelningen
ylva.eklind@slu.se 
Tel: +4618 67 12 65, +4676 125 51 27