Sluss organisation

Senast ändrad: 09 maj 2023
SLUSS logotyp, illustration.

Sluss är ett samarbetsorgan som arbetar enligt de sju medlemskårernas vilja och beslut. Här följer en kort presentation av hur Sluss är organiserat.

Sluss-mötet

Sluss högsta beslutande organ. Rösträtt med likvärdiga mandat har en representant från respektive medlemskår och Sluss doktorandnämnd. Sluss-ordförande har utslagsröst. Vice ordförande är sekreterare. Rådgivarna bistår mötet. Mötesprotokoll kan du läsa på Sluss digitala arbetsplats.  

Sluss fokusråd

Fokusrådet är Sluss:s beredande organ och arrangeras minst en gång per år. Sluss-mötet bestämmer gemensamt ort, datum (en helg) och tema för fokusrådet. Fokusrådet är en konferensliknande sammanslutning där SLUs sju kårer träffas för att behandla aktuella frågor inom kårernas verksamheter. Utifrån diskussionsämnen beslutade av Sluss-mötet samlas en gång per termin ett flertal befattningshavare från medlemskårerna för att samtala och rådslå om allt ifrån utbildning, internationella relationer, daglig verksamhet såväl som studiesociala frågor.

Styrelsen

Styrelsen beslutar om ärenden under Sluss-mötet och består av en representant från varje kår samt en representant från Sluss doktorandnämnd. Styrelsen arrangerar fokusråden och är representerar respektive kår när Sluss ses på de olika utbildningsorterna. 

Presidiet och rådgivare

Sluss presidium består av ordförande och vice ordförande som är förtroendevalda av Sluss styrelse. Dessa två jobbar på heltid och arbetar med att verkställa vad styrelsen kommer fram till. Sluss ordförande bär huvudansvar för studiebevakning och är ledamot i SLU:s styrelse och rektors ledningsråd. Vice ordförande bär huvudansvar för studiesociala frågor och internationella kontakter. Presidiet jobbar tillsammans i de allra flesta frågor. Förra årets ordförande och vice ordförande är förste och andre rådgivare och är med vid alla Sluss-aktiviteter.

Sluss DN - Doktorandnämnden

Doktorandnämnden är ett utskott inom Sluss. Består av en representant från respektive doktorandråd och en ordförande. Sluss DN ska fungera som ett samarbetsorgan för medlemskårernas doktorandråd, Sluss och SLUs doktorandombudsman. DN för frågor rörande forskarutbildningarna. Nämnden är ett beredande och rådgivande organ åt Sluss. I Sluss DN sitter representanter från ASK, ULS, VMF och SHS. Ordföranden för Sluss-DN sitter på en tvåårig mandatperiod och representerar även de forskarstuderande i SLUs styrelse. Sluss-DN har också en ledamot i Sluss-mötet.

DR: Doktorandråd

Fyra av kårerna har ett doktorandråd. Varje doktorandråd representerar samtliga doktoranderna vid respektive av de fyra fakulterna vid SLU.

Valberedning

Består av en representant från varje medlemskår (ofta föregående års styrelse) och en sammankallande ordförande (Sluss 2:e rådgivare).

Kassör

Sluss har en kassör som sköter den ekonomiska verksamheten inom Sluss och som fungerar som stöd till presidiet

Revisorer

Sluss har en extern revisor samt en studentrevisor med mandatperioder på ett år.


Kontaktinformation

Sluss

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: Sluss, Box 7088,750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5, Uppsala
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586
Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör: slusskassor@slu.se