Rättigheter och skyldigheter

Senast ändrad: 17 januari 2024

På denna och följande sidor finns allmän information om dina rättigheter och skyldigheter som student vid SLU. Här beskrivs vad som gäller för examination, din arbetsmiljö och likabehandling, försäkringar, studentregister (Ladok), fusk och plagiat. Här ges också ingångar till de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet och till SLU:s egna styrdokument. Du hittar även information om hur du bör göra om det är något som du tycker är fel eller inte fungerar som det borde.

Vad har jag för rättigheter?

Som student har du rätt till en utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. Utbildningen ska hålla en hög kvalitet och bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Som student har du rätt att utöva inflytande över utbildningen och ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

För att räknas som student måste du vara antagen till och bedriva högskoleutbildning. Endast antagna och registrerade studenter har rätt att delta i utbildningen. Den som är antagen till ett utbildningsprogram är inte automatiskt antagen till alla kurser inom programmet. Din rätt till undervisning och examination anges i kursplanen för respektive kurs. Generella frågor om examination kan du läsa om under rubriken Examination.

Som student har du också rätt till en bra arbets- och studiemiljö, som bl.a. ska vara fri från kränkningar och diskriminering. Läs mer under rubrikerna Arbetsmiljö och Trakasserier och Lika villkor. Du har möjlighet att framföra synpunkter och klagomål om det är något som du tycker är fel eller inte fungerar som det borde. Vissa beslut från SLU kan du överklaga. Läs mer under rubrikerna Kursvärderingar samt Klagomål och överklagan.

Vad har jag för skyldigheter?

  • Anmäl dig i tid
  • Tacka ja till erbjuden plats
  • Registrera dig på kursen
  • Kom till kursstart
  • Meddela om du inte längre vill läsa en kurs eller behöver göra uppehåll
  • Var aktiv i studierna
  • Skilj på ditt och andras material
  • Gör kursvärderingen
  • Ansök om examen

Läs mer om dina skyldigheter under rubriken Att tänka på.

Vad gör studentkårerna?

Studentkårernas främsta uppgift är att representera studenterna, driva deras frågor och få med deras perspektiv i utvecklingen av utbildningarna. Kårerna arbetar också för att alla studenter ska få goda förutsättningar för sina studier och för att studietiden ska bli så bra som möjligt. Läs under rubrikerna Studentinflytande och Studentkårer.

Vad gör SLU?

SLU arbetar för att göra dina rättigheter och skyldigheter så tydliga som möjligt. Ett exempel är Utbildningshandboken för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU. Där finns de viktigaste reglerna och riktlinjerna samlade för studenter och lärare. SLU arbetar aktivt med att främja en god arbets- och studiemiljö och för lika villkor. Läs mer under rubrikerna Arbetsmiljö och Likabehandling.

SLU arbetar också aktivt mot fusk och plagiat. SLU får vidta disciplinära åtgärder mot dig om du fuskar, om du stör eller hindrar verksamhet vid SLU, eller om du utsätter en annan student eller en anställd för trakasserier. Läs mer under rubriken Fusk och plagiat.

Fakta:

Högskolelagen sätter ramarna för verksamheten vid universitet och högskolor. Även allmänna lagar, som t.ex. arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, förvaltningslagen, har betydelse för dig som är student. Till detta kommer regler i ett antal förordningar och föreskrifter. I många fall beslutar SLU hur den lokala tillämpningen av reglerna ska gå till.


Kontaktinformation