Kursvärderingar

Senast ändrad: 13 november 2023

Varje student har rätt att göra en kursvärdering i anslutning till en kurs man gått. Det är en viktig möjlighet för dig att påverka din utbildning och är en del av SLU:s kvalitetsarbete.

När du har läst en kurs får du svara på en kursvärdering. Att svara på kurs­värderingen är ett ansvar du har som student, så SLU kan ändra på sådant som kan bli bättre. Det är därför viktigt att både du och dina kursare gör en kraftsamling efter varje avslutad kurs och tycker till om vad som har varit bra och och mindre bra med kursen.

Var hittar jag kursvärderingen?

Studenter
  • Kursvärderingen når du från kursens kurssida eller genom att logga in i Evald, SLU.s system för kursvärderingar.
  • Dina svar är anonyma. Systemet visar inte vem som svarat vad.
  • Du kan gå in och ändra dina svar hur många gånger du vill fram till att värderingen stänger.
Studentrepresentanter

Vad gör en studentrepresentant vid kursvärderingar?

En studentrepresentant väljs av kursdeltagarna vid kursstart. Hon eller han medverkar i sammanställningen av kursvärderingens resultat. För uppdraget får studenten en ersättning, som administreras av kursansvarig institution. Detta bör studentrepresentanten göra i samband med kursvärderingen:

  • Själv besvara kursvärderingen och ta del av övriga svar som har lämnats när svarstiden är slut.
  • Föra en diskussion kring kurskvaliteten och värderingsresultatet med de studenter som går/har gått kursen. Det är viktigt att studentrepresentanten inte endast återger sina egna funderingar och synpunkter, utan förankrar dem hos de övriga studenterna. Ev. kan man hålla en diskussion under kursens gång med enbart studenterna. Ev. kan man diskutera med studenter som tidigare varit studentrepresentanter, eller titta på tidigare värderingar.
  • Tillsammans med kursledaren har studentrepresentanten det slutliga ansvaret för ”studentkommentardelen” av värderingsrapporten. Sammanfatta eller berör alla de fritext-kommentarer som känns relevanta i värderingsrapporten – både bra och dåliga. Det är viktigt att ogrundad eller irrelevant kritik rensas bort. Inrapportera i tid och se till att GDPR följs. Inga uppgifter om enskilda personer får förekomma. Det är inte heller tillåtet att använda kränkande formuleringar eller ovårdat språk.
  • Lyft fram möjliga förbättringar av kursen. Samtala med kursledaren och/eller institutionsstudierektor och delge honom/henne dina kommentarer och tankar kring detta.
  • Studentrepresentanten erhåller en ersättning om 400kr (minus skatt) för sin insats. Kontakta kursledaren som kan hänvisa dig till personalregistreraren på institutionen. Där fyller du in en blankett som gör att ersättningen kan utbetalas. Obs! Det är inte en timlön utan det fasta beloppet 400kr (minus skatt) som utbetalas!

Vad händer sen?

När svarstiden är slut i Evald sammanställs resultaten på de gemensamma frågorna och kommentarerna sammanfattas. Kursvärderingen blir sedan tillgänglig på kursens kurssida. Resultaten kan läsas av alla och sammanställningen visas oavsett antal svar. Observera att fritextkommentarer aldrig visas på kurssidan, endast sammanfattningen.

Kursvärderingarna är viktiga för studiebevakningen på kursnivå och även för att de ger dig information om kurser, så att du får möjlighet att göra dina kursval på en bredare grund.

SLU genomför även andra undersökningar av studenternas uppfattning om utbildning och studiesocial miljö. När du avslutar utbildningen med examen vill vi att du lämnar dina synpunkter som en sammanfattning av hela studietiden.

Fakta:

Högskolelagen anger att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för lärosätets personal och studenter (1 kap. 4 §).

Lärosätet ska ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursutvärdering som anordnas av lärosätet (högskoleförordningen 1 kap. 14 §, första stycket).

Lärosätet ska sammanställa kursutvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (högskoleförordningen 1 kap. 14 §, andra stycket).


Kontaktinformation