Lika villkor vid externa besök - rättigheter, ansvar och skyldigheter

Senast ändrad: 25 maj 2023
Studenter som studerar växter

På den här sidan hittar du som är student, lärare eller studiebesöksvärd/praktikvärd information om lika villkor vid externa besök.

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer för all verksamhet inom SLU. Alla lärare, handledare och övriga anställda samt studenter ska bidra till en miljö där allas lika värde värnas, med utgångspunkt i demokratiska värderingar och respektfullt bemötande.

En arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och som kännetecknas av inkludering är en grundläggande förutsättning för ett hållbart arbets- och studieliv. Därför ska alla arbetsformer och all undervisning inom SLU genomsyras av ett respektfullt bemötande.

Studenter är skyddade mot diskriminering

Studenter är skyddade mot diskriminering och trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567). Diskrimineringslagen gäller även under praktik och i kontakt med externa handledare. Du som är student, lärare eller studiebesöksvärd/praktikvärd behöver ha kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som lagen medför. Hela lagen finns på Diskrimineringsombudsmannens hemsida (www.do.se).

Vad är diskriminering och trakasserier?

Det kan vara diskriminering om en student behandlas sämre, eller känner sig kränkt eller exkluderad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier betraktas som diskriminering och innebär kränkande behandling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara utfrysning, osynliggörande eller kränkande kommentarer.

Sexuella trakasserier är ett ovälkommet uppträdande av sexuell natur. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och/eller nedvärderande.

Det är den person som är utsatt som avgör vad som är kränkande och vad som gör att studie- eller arbetsmiljön känns otrygg.

Om det kommer till SLU:s kännedom att en student upplever sig trakasserad eller diskriminerad måste SLU enligt lag utreda vad som hänt och vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra att det kan hända igen.

Till dig som är student

SLU:s studenter uppmanas att vara uppmärksamma på diskriminering och trakasserier.

Om du som student upplever att du blivit diskriminerad eller trakasserad uppmanas du att berätta om det till ansvarig kursledare eller annan personal vid SLU, som i sin tur tar det vidare till ansvarig prefekt (chef vid institutionen). Vid SLU har studievägledare och programstudierektorer tystnadsplikt. Det innebär att du kan vända dig till dem i förtroende om du vill diskutera något som hänt.

Som student kan du också vända dig till din kår för att få hjälp och stöd.

Om du som student uppmärksammar att någon annan blir utsatt uppmanas du att informera din kursledare eller annan personal vid SLU.

Att förändra normer

Att arbeta med lika villkor innebär att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidetitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Som student har du möjlighet att påverka och väcka tankar hos dig själv och din omgivning i dessa frågor under utbildningstiden. Du är ju en del av din studiemiljö och din framtida arbetsmiljö. Reflektera över vilka normer och oskrivna regler som finns inom din framtida yrkesbransch. Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som ofta formar oss och vårt förhållande till medmänniskor och samhället i stort. I förlängningen kan normer skapa maktstrukturer som är mer eller mindre goda.

Ta för vana att fundera över följande när du gör praktik, åker på exkursion, går på studie- och platsbesök eller på annat sätt kommer i kontakt med de sammanhang som hör ditt yrkesval till.

Inför besöket

Vilka föreställningar har du kring arbetsplatsen du ska besöka? Vilka arbetar där? Vad tror du utmärker verksamheten du ska besöka?

Under besöket

Fundera över vilka normer som styr miljön. Stämmer de överens med de förväntningar du hade? Vad kännetecknar beteenden och normer som är självklara i verksamheten? Tror du att det finns beteenden eller normer som är mindre självklara? Vilka? Vad kan göras för att förändra detta? Hur arbetar arbetsplatsen med Lika villkor? Tänk också på hur du själv bemöter personerna du träffar under ditt besök.

Efter besöket

SLU:s kursledare uppmuntras att reflektera tillsammans med studenterna efter avslutat besök/ praktik. Som student kan du också framföra reflektioner i kursvärderingen.

Vill du veta mer?

studentwebben hittar du mer information om hur SLU arbetar för lika villkor och vad som gäller om du eller någon annan blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som ofta formar oss och vårt förhållande till medmänniskor oc

Till studiebesöksvärd/praktikvärd

Studenter är skyddade mot diskriminering och trakasserier i all verksamhet som rör utbildningen.

Det är viktigt att du som värd har kunskap om vilka skyldigheter som diskrimineringslagen medför (2008:567). Hela lagen finns på Diskrimineringsombudsmannens hemsida (www. do.se). Där finns också råd om hur man kan undvika att diskriminera.

Som värd ska du alltid reagera mot trakasserier och diskriminering i besökssituationer och genom dina ord och handlingar bidra till ett tryggt och inkluderande besök.

Avsiktsförklaring för en jämlik grön sektor

SLU tillsammans med andra aktörer inom den gröna sektorn har också i linje med detta tagit initiativ för en attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö. Deltagarna förbinder sig att aktivt arbeta med att skapa attraktiva studie- och arbetsförhållanden och studie- och arbetsmiljöer ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det handlar också om att förbättra och synliggöra arbetet mot diskriminering och trakasserier. På så sätt vill deltagarna vara en förebild för andra företag/ organisationer samt för elever och studenter inom den gröna sektorn. Det handlar om att i vårt dagliga arbete genom våra ord och handlingar bidra till en miljö där alla ska ha lika möjligheter att komma till sin rätt i studier och arbete oavsett vem du är.

Här kan du läsa avsiktsförklaringen i sin helhet: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/lika-villkor/avsiktsforklaring/

Att förändra normer

En förutsättning för att förebygga händelser av trakasserier och kränkningar är att arbeta förebyggande och främjande. Att arbeta med lika villkor innebär att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Som värd har du möjlighet att påverka och väcka tankar hos dig själv och hos studenterna. Du har också ett ansvar att se till så att studenterna under besöket inte upplever sig utsatta för någon form av kränkande behandling. Ta tillfället i akt att fundera över dina egna normer och de oskrivna lagar som finns i de sammanhang du ingår i. Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som ofta formar oss och vårt förhållande till medmänniskor och samhället i stort. I förlängningen kan normer skapa maktstrukturer som är mer eller mindre goda.

Inför besöket

Vilka föreställningar tror du att studenterna har om arbetsplatsen de ska besöka? Vad tycker du utmärker er verksamhet? Hur arbetar ni med lika villkor hos er?

Under besöket

Föregå med gott exempel i ditt bemötande med studenterna. Fundera över hur du uttrycker dig och bemöter studenter på ett inkluderande sätt. Undersök vilka förväntningar de haft och fundera själv på vilka normer som styr din miljö. Vad tycker du kännetecknar beteenden och normer som är självklara i verksamheten? Finns det beteenden som är mer eller mindre självklara? Vilka? Hur arbetar arbetsplatsen med lika villkor?

Vill du veta mer?

www.do.se hittar du mer information om lika villkor, lagen, utbildningsmaterial samt länkar. Du kan också läsa mer om hur SLU arbetar med jämställdhet och lika villkor här: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/lika-villkor/

Till dig som är lärare

Studenter är skyddade mot diskriminering och trakasserier i all verksamhet som rör utbildningen.

Som lärare har du en viktig roll i att uppmärksamma risker för trakasserier och diskriminering i undervisningssituationer. Om du på ett eller annat sätt får reda på eller misstänker att någon student upplever sig kränkt eller illa behandlad ska du kontakta ansvarig prefekt/chef.

Att förändra normer

En förutsättning för att förebygga händelser av trakasserier och kränkningar är att arbeta förebyggande och främjande. Att arbeta med lika villkor innebär att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Som lärare har du möjlighet att påverka och väcka tankar hos dig själv och hos studenterna. Ta tillfället i akt att fundera över dina egna normer, normer vid SLU, och de oskrivna lagar som finns i andra sammanhang som du ingår i. Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som ofta formar oss och vårt förhållande till medmänniskor och samhället i stort. I förlängningen kan normer skapa maktstrukturer som är mer eller mindre goda.

Inför besöket

Vilka föreställningar tror du att studenterna har om arbetsplatsen ni ska besöka? Vilka föreställningar har du själv om arbetsplatsen? Vad tycker du utmärker verksamheten? Hur arbetar de med lika villkor?

Förbered dig på hur du bör agera om du uppmärksammar kränkande eller exkluderande kommentarer eller beteenden under eller efter besöket/praktiken. Diskutera gärna detta med dina kollegor och med din prefekt inför besöket/ praktiken.

Under besöket

Ta tillfället i akt att föregå med gott exempel i ditt bemötande av arbetsplatsen och studenterna. Undersök vilka förväntningar de haft och fundera själv på vilka normer som styr miljön. Vad kännetecknar beteenden och normer som verkar ses som självklara i verksamheten? Finns det beteenden som är mer eller mindre självklara? Vilka? Hur arbetar arbetsplatsen med lika villkor?

Förbered dig också på hur du bör agera om du märker att studiebesöksvärdar/praktikvärdar eller studenter uppträder eller uttrycker sig olämpligt under besöket.

Efter besöket

Diskutera gärna era reflektioner om lika villkor med studenterna efter besöket.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om hur SLU arbetar för lika villkor och vad som gäller om du får reda på eller misstänker att en student upplever sig kränkt eller diskriminerad: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/lika-villkor/

Informationsmaterial för utskrift

Informationen på den här sidan finns också samlad i en folder för utskrift:


Kontaktinformation

Samordningsgruppen för jämställdhet och lika villkor

jlvsam@slu.se