Anmäl trakasserier

Senast ändrad: 13 juni 2024

Här finns information om vart du kan vända dig om du blir illa behandlad eller trakasserad i samband med dina studier på SLU.

Vart ska jag vända mig?

Om du upplever att du blir trakasserad eller illa behandlad av någon i samband med studier på SLU finns flera olika personer som du kan välja att prata med.

Vänd dig i första hand till:

  • Studierektorn/biträdande prefekt för grundprogram på institutionen där du läser en kurs, eller till programstudierektorn på ditt program.

Du kan också kontakta:

Du kan få stöd från:

  • Studie- och karriärvägledare. De kan ge råd och stöd om du känner dig utsatt och överväger att anmäla diskriminering eller trakasserier.
  • Studentkåren

Du har rätt att inte bli utsatt för trakasserier på din utbildning. Det gäller oavsett om den som trakasserar är lärare eller annan anställd, eller om det är en annan student. Det gäller också när du är på praktik, studiebesök, eller i kontakt med externa föreläsare eller handledare.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person. Trakasserier är förbjudet enligt Diskrimineringslagen om de har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel "kvinnliga", "homosexuella" eller "romska" egenskaper. Det kan också handla om utfrysning, osynliggörande eller kränkande kommentarer. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier, som också är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det kan vara beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna.

Det är du som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan alltså uppfattas som trakasserier av en student medan en annan inte alls behöver bli illa berörd.

Råd om du blir utsatt för trakasserier

  • Säg ifrån! Ibland är det uppenbart att den som trakasserar borde förstå att det är kränkande. Men i många fall är det viktigt att du som är trakasserad klargör för den som trakasserar dig att beteendet är ovälkommet och att det måste få ett slut. Det kan ske muntligt, skriftligt eller med hjälp av någon du har förtroende för.
  • Dokumentera. Skriv ned vad som har hänt och när.
  • Sök stöd. Det finns flera olika vägar att få stöd om du blir utsatt för trakasserier, se ovan.
  • Anmäl det som hänt till personal på SLU, speciellt om trakasserierna inte upphör trots att du har sagt ifrån. Om du är på praktik så anmäl också till chefen på praktikplatsen.

Vad händer när du anmäler trakasserier?

SLU måste utreda misstänkta trakasserier och få dem att upphöra. Om du berättar om trakasserier för studierektor eller studie- och karriärvägledare för de inte saken vidare om du inte vill det. Men om du vill kan de hjälpa till att anmäla till prefekt för utredning.

Om någon annan anställd får veta att en student känner sig trakasserad ska det anmälas till prefekt.

En utredning kan i vissa fall göras på institutionen, då prefekten pratar med var och en av de berörda (den som upplever sig trakasserad och den som misstänks för trakasserierna). Det kan räcka för att trakasserierna ska upphöra.

När en anmälan kommer till prefekterna gör de alltid en utredning kring vad som hänt. Om utredningen kommer fram till att trakasserier verkar ha skett, kan det leda till en anmälan till SLU:s disciplinnämnd, om det är en student som utsatt någon annan för trakasserier. Om det är en lärare eller annan anställd som trakasserat kan det anmälas till SLU:s personalansvarsnämnd.

De påföljder som kan ges till studenter är en varning eller att stängas av från undervisningen en period. För lärare eller annan personal kan påföljden bli varning, omplacering eller uppsägning.

Det är bra att veta om att en formell anmälan och utredning blir allmän handling, som kan begäras ut.

Vissa trakasserier är brottsliga handlingar som också kan anmälas till polisen.

Om du har anmält någon vid universitetet för trakasserier har du rätt att inte bli utsatt för repressalier, det vill säga bli bestraffad (till exempel få sämre betyg eller bli trakasserad i undervisningen). Om du ändå skulle bli utsatt för repressalier kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.