Agronomprogrammet - husdjur

Publicerad: 07 mars 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Agronomprogrammet - husdjur och som antagits till programmet 2016 eller senare. Antogs du till programmet före 2016, vänligen kontakta utbildningshandläggare enligt nedan.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Fr.o.m. hösten 2021 görs inga nya antagningar till programmet.

Antagning till senare del av programmet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2023 har följande antal platser utlysts:

 • Årskurs 3: 5 platser
 • Årskurs 4: 5 platser
 • Årskurs 5: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Förändrat kursutbud fr.o.m. 2021/2022

Eftersom agronomutbildningen successivt läggs om till två generella program (kandidat + master) kommer kursutbudet att påverkas i takt med att respektive årskurs inte längre erbjuds. Kurser som har erbjudits för sista gången listas nedan. Du har fortfarande möjlighet att slutföra kurserna om du inte är klar med dem, men tiden för detta kan vara begränsad. Se också eventuella övergångsbestämmelser i kursplanerna.

Följande kurser som tidigare ingick i Agronomprogrammet - husdjur erbjöds för sista gången under läsåret 2020/2021:

Följande kurser som tidigare ingick i Agronomprogrammet - husdjur erbjöds för sista gången under läsåret 2021/2022:

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

 • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
 • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
 • bidra till att en god ordning upprätthålls
 • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

 • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
 • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
 • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
 • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Utbildningsplan

Agronomprogrammet - husdjur

Programkod:
VY008

Beslutsdatum:
2015-12-04

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till agronomprogrammet – husdjur krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:

• Biologi 2

• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2

• Kemi 2

• Matematik 4

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för agronomexamen:

Kunskap och förståelse

För agronomexamen ska studenten

• visa såväl bred kunskap inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

• visa fördjupad kunskap om lantbrukssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället, såväl nationellt som internationellt.

Färdighet och förmåga

För agronomexamen ska studenten

• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera kvalificerade problem relaterade till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer, samt att med adekvata metoder och inom givna ramar analysera, genomföra och kritiskt utvärdera olika lösningar,

• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, särskilt angående lantbrukssektorns hållbara utveckling,

• visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper, och

• visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom lantbrukssektorn och angränsande områden och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För agronomexamen ska studenten

• visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar av lantbrukssektorns nyttjande för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,

• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Agronomprogrammet – husdjur syftar till en agronomexamen, som är en yrkesexamen. Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng. Agronomprogrammet omfattar dock 300 högskolepoäng och möjliggör även generella examina, om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Examenskrav

Agronomexamen enligt utbildningsplan för agronomprogrammet – husdjur uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng med följande krav:

• minst 90 högskolepoäng agronomprofilerande kurser*,

• minst 75 högskolepoäng i huvudområdet husdjursvetenskap på grundnivå med successiv fördjupning inklusive 15 högskolepoäng självständigt arbete (kandidatarbete, G2E),

• minst 60 högskolepoäng i huvudområdet husdjursvetenskap på avancerad nivå inklusive 30 högskolepoäng självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)

• alla obligatoriska programkurser

• valbara programkurser

*Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet syftar till att ge den studerande en bred kunskap och en helhetssyn vad gäller husdjursproduktionen inom lantbruksnäringen samt en fördjupad kunskap inom djurens biologi. Utbildningen omfattar grundläggande biologi som behövs för att förstå det husdjursvetenskapliga huvudområdet samt husdjursämnen: anatomi och fysiologi, nutrition och fodervetenskap, genetik och avel, skötsel samt etologi och djurskydd. I utbildningen ingår djurslagsspecifika kurser där grunderna i biologi och de husdjursvetenskapliga ämnena får en lantbruksvetenskaplig tillämpning. Den lantbruksvetenskapliga kopplingen fås också i flera kurser av översiktlig och specialinriktad karaktär.

I programmet ingår två självständiga arbeten (examensarbeten). Som avslutning på tredje året skrivs ett självständigt arbete (kandidatarbete) på 15 hp, där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap. Programmet avslutas med ett självständigt arbete (masterarbete) på 30 hp, där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom husdjursvetenskap med lantbruksvetenskaplig inriktning. Den avslutande delen av utbildningen ger också möjlighet till profilering och fördjupning genom val av olika kurser. Det finns även möjlighet till praktik i såväl grundläggande djurhantering som yrkesinriktad verksamhet i företag och organisationer.

I utbildningen kombineras kunskaper inom ämnesområdet med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning. Aktiv studentmedverkan, en dialog mellan studenter och lärare och variation i undervisningsformer är kännetecknande för utbildningen. Programmet vilar på vetenskaplig grund och SLUs forskning utnyttjas i undervisningen, samtidigt som programmet har näringslivsanknytning genom bl.a. studiebesök, externa föreläsare och projekt ute i näringen.

Programmet ges på svenska på kandidatnivå. Under de senare åren i utbildningen ges flera av kurserna på engelska.

Kurser i programmet

obligatoriska kurser i fetstil

 • = agronomprofilerande kurser

År 1

Naturvetenskaplig grundkurs – husdjursagronom, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, G1N)

Etologi och djurskydd, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)

*Lantbruksvetenskap för husdjursagronomer, 15 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap, G1N)

Djurens biologi 1 - biokemi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1N)

År 2

Djurens biologi 2 - cellen, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)

Djurens biologi 3 - fysiologi, 15 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)

Djurens nutrition, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)

Djurens utfodring, 7, 5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)

Avel 1, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)

Avel 2, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G1F)

År 3

*Hästens biologi, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi, G2F)

*Teknik och byggnadsfunktion i djurstallar, 7,5 hp (teknologi, G1N)

*Global animalieproduktion, 7,5 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, G2F)

*Animalieproduktion - idisslare, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, G2F)

*Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, G2F)

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, 15 hp (husdjursvetenskap, G2E)

År 4-5

Husdjursvetenskap – ett hållbarhetsperspektiv, 7,5 hp (husdjursvetenskap A1N)

*Laktationsbiologi, 7,5 hp (husdjursvetenskap/biologi A1N)

*Projekt och kommunikation i den agrara sektorn, 15 hp (lantbruksvetenskap, A1N)

*Djurvälfärd, djurskydd och etologi, 15hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, A1N)

*Fodervetenskap och vallfoderproduktion, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, AIN)

*Utformning av avelsprogram, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, AIN)

*Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap, 15 hp (husdjursvetenskap/lantbruksvetenskap, A1N)

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, 30 hp (husdjursvetenskap, A2E)

Praktikkurser

*Praktik – lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap GXX)

*Praktik – lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap, GXX)

*Kvalificerad Agronompraktik 1, 7,5 hp (lantbruksvetenskap, AXX)

*Kvalificerad Agronompraktik 2, 7,5 hp (lantbruksvetenskap, AXX)

Studieresa

*Agrar studieresa, 7,5 hp (lantbruksvetenskap, A1N)

Kursutbudet kan komma att förändras under utbildningen, vilket kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om Övergångsbestämmelser anges.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på agronomprogrammet – husdjur med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Grafiskt ramschema

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 4

Laktationsbiologi

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 5

Fakta

Programmet ges i huvudsak på svenska. Kurser på avancerad nivå kan ges på engelska.

Det engelska namnet på programmet är Agriculture programme - Animal Science.


Kontaktinformation

Programstudierektor Agronom - husdjur

Anna Wistedt, universitetsadjunkt 
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi/ avdelningen för anatomi och fysiologi
Anna.Wistedt@slu.se, 018-67 28 21

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se