Ny sökning
HV0109

Etologi och djurskydd

Kursen ger en inblick i etologiska grundbegrepp samt naturligt beteende hos olika typer av djur samt djurskyddets historik, djurvälfärd, djurvälfärdsvärderingar och djuretik samt djurskyddslagstiftning och forskning i Sverige och på EU-nivå. I kursen tränas försöksplanering, datainsamling, databearbetning och redovisning. Förutom föreläsningar ingår bland annat basgruppsarbete enligt problembaserat lärande, projektarbeten och seminarier.


Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och basgruppsmöten.


Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning, etik och kritiskt förhållningssätt.


Information från kursledaren

2020-10-28
Snart kursstart- registrera er!
Kursstart på måndag vilket också innebär att ni måste registrera er senast på måndag! Det gör ni via Ladok som ni hittar via studentwebben. Ni kommer också få en inbjudan till Canvas som ni behöver tacka ja till- OBS att det inte räcker att tacka ja till Canvas för att registrera er på kursen. Det är två olika saker som bägge behöver göras för att kunna delta i kursen. Några av er har också frågat om hur vi gör med de moment som är på campus. Vi ser verkligen ett mervärde med att ha dessa moment fysiskt på plats. I och med pandemiläget och att det går upp och ner kommer vi dock ha lösningar för de som inte kan eller vill ta sig till campus att vara med digitalt. Mer information om detta kommer finnas på Canvas samt tas upp på kursintroduktionen. Zoom-länken till kursstarten och de flesta andra moment i kursen kommer finnas på Canvas även den. Hoppas ni ser fram emot att komma igång med kursen- det gör nämligen vi! //Lisa och Anette

2020-10-06
Schema
Hej! 4 veckor kvar till kursstart och det innebär att vi laddat upp schemat! Det är dock lite bekymmer med kurshemsidorna och systemet bakom, så det har inte gått att se schemat. Vi har fixat nu så att det i alla fall syns när vi testar från både dator och telefon- så om ni inte ser schemat får ni gärna testa med en annan webbläsare! /Lisa och Anette

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0109-20031 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0109

Läsåret 2019/2020

Etologi och djurskydd (HV0109-20132)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Etologi och djurskydd (HV0109-20103)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Etologi och djurskydd (HV0109-20132)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Etologi och djurskydd (HV0109-20148)

2016-10-31 - 2017-01-15

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Lärandemål 1

-redogöra för naturliga beteenden och beteendebehov hos olika typer av djur samt hur detta är kopplat till djurens välfärd och djurskydd inom olika typer av djurhållning

Betyg 3: Studenten beskriver viktiga naturliga beteenden och beteendebehov hos olika typer av djur samt hur detta är kopplat till djurens välfärd och djurskydd inom olika typer av djurhållning.

Betyg 4: Studenten identifierar vilka naturliga beteenden och beteendebehov som tillgodoses i vald djurhållning och beskriver hur dessa tillgodoses samt vilka brister som finns och varför.

Betyg 5: Utifrån identifierade brister beskriver studenten konsekvenserna för djurets välfärd som uppstår genom att djuret inte får utföra dessa naturliga beteenden/ vissa beteendebehov inte tillgodoses.

Moment: Basgruppsarbete, Grupprojekt, Hemtentamen

Lärandemål 2

-redogöra för djuretisk argumentation utifrån kunskaper om djurskydd och -välfärd

Betyg 3: Studenten redogör för djuretisk argumentation utifrån kunskaper om djurskydd och -välfärd. Moment: Övningar

Lärandemål 3

-redogöra för den praktiska tillämpningen av svensk djurskyddslagstiftning samt utifrån vilka grunder man bedömer djurs välfärd

Betyg 3: Studenten beskriver hur svensk djurskyddslagstiftning tillämpas samt utifrån vilka grunder man bedömer djurs välfärd.

Betyg 4: Studenten identifierar styrkor och svagheter, utifrån djurens välfärd, i svensk djurskyddslagstiftning.

Betyg 5: Studenten föreslår ändringar i djurskyddslagstiftningen som förbättrar djurens välfärd.

Moment: Basgruppsarbete, Quiz, Hemtentamen

Lärandemål 4

-använda sig av korrekt terminologi inom etologi, djurskydd, -välfärd och -etik

Betyg 3: Studenten använder korrekt terminologi inom etologi, djurskydd, -välfärd och -etik.

Moment: Basgruppsarbete, Övningar, Grupprojekt, Hemtentamen

Lärandemål 5

-söka, granska samt muntligt och skriftligt redovisa vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom etologi och djurvälfärd

Betyg 3: Studenten söker, granskar samt muntligt och skriftligt redovisar vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom etologi och djurvälfärd samt refererar till litteratur och lagstiftning på ett korrekt sätt.

Studenten hänvisar till minst 3 relevanta vetenskapliga artiklar i hemtentamen.

Betyg 4: Studenten till totalt minst 5 relevanta vetenskapliga artiklar i hemtentamen.

Betyg 5: Studenten till totalt minst 7 relevanta vetenskapliga artiklar i hemtentamen.

Moment: Basgruppsarbete, Övningar, Grupprojekt, Seminarium, Hemtentamen

Lärandemål 6

-planera, genomföra och redovisa en mindre etologisk studie samt redogöra för olika grundläggande etologiska arbetsmetoder

Betyg 3: Studenten planerar, genomför samt skriftligt och muntligt redovisar en mindre etologisk studie. Moment: Grupprojekt, Seminarium

Lärandemål 7

-beräkna konfidensintervall och göra hypotesprövningar

Betyg 3: Studenten beräknar konfidensintervall och gör hypotesprövningar

Moment: Tentamen

Lärandemål 8

-redogöra för innebörden av statistisk felmarginal och statistiskt säkerställd skillnad

Betyg 3: Studenten beskriver innebörden av statistik felmarginal och statistik säkerställd skillnad

Moment: Tentamen

Lärandemål 9

-analysera och tolka samband mellan två variabler

Betyg 3: Studenten analyserar och tolkar samband mellan två variabler

Moment: Tentamen

Lärandemål 10

-redogöra för vanliga beskrivande och jämförande statistiska metoder som används för att tolka biologisk data

Betyg 3: Studenten beskriver vanliga beskrivande och jämförande statistiska metoder som används för att tolka biologisk data.

Moment: Tentamen

Lärandemål 11

-diskutera, tolka och kvalitetsbedöma försöksdesign och statistiska tillämpningar i vetenskapliga publikationer

Betyg 3: Studenten diskuterar, tolkar och kvalitetsbedömer försöksdesign och statistiska tillämpningar i vetenskapliga publikationer.

Moment: Seminarium

Betyg för hela kursen

Betyg 3 (godkänt): Godkänt deltagande på och redovisning av obligatoriska moment inklusive seminarium i försöksdesign

Godkänd skriftlig tentamen i statistik

Godkänd (betyg 3) på del 1 och 2 av hemtentamen

Betyg 4: Utöver kraven för betyg 3: Betyg 4 på del 1 och 2 av hemtentamen

Betyg 5: Utöver kraven för betyg 4: Betyg 5 på del 1 och 2 av hemtentamen

Litteraturlista

  1. The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition. Författare: Per Jensen ISBN: 9781786391650 [The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition. ] (https://slu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990019068820605121&context=L&vid=46SLUB_INST:SLUB_V1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=sv) Kommentar: Obligatorisk kursbok
  2. Animal Welfare, 3nd Edition Författare: Appleby, Olsson & Galindo ISBN: 9781786390202 [Animal Welfare, 3nd Edition] (https://slu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990019068930605121&context=L&vid=46SLUB_INST:SLUB_V1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=sv) Kommentar: OBS! Ej obligatorisk litteratur, utan rekommenderad om djurskydd/djurvälfärd är vad en tänkt rikta in sig på även längre fram i utbildningen.
  3. Djurskyddslagstiftning [Djurskyddslagstiftning] (https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html) Kommentar: Djurskyddslag, djurskyddsförordning och vissa föreskrifter kommer användas i kursen. Ska ej köpas utan ligger öppet på länken ovan.
  4. Biometri: grundläggande biologisk statistik Författare: Ulf Olsson, Jan-Eric Englund och Ulla Engstrand ISBN: 9789144045771 [Biometri: grundläggande biologisk statistik] (https://slub-primo.hosted.exlibrisgroup.com/SLUB_V1:default_scope:SLUB_ALEPH000326995) Kommentar: Obligatorisk kursbok

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd - kandidatprogram Agronomprogrammet - husdjur Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0109 Anmälningskod: SLU-20031 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100%