Ny sökning
HV0130

Djurens utfodring

Information från kursledaren

2022-01-07 Observera att schemat är uppdaterat, och flera moment är flyttade till Zoom av smittspridningsskäl. I övrigt är ni lika välkomna som innan! //Cicci

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0130-30010 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0130

Läsåret 2020/2021

Djurens utfodring (HV0130-30079)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Djurens utfodring (HV0130-30228)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Djurens utfodring (HV0130-30153)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Djurens utfodring (HV0130-30221)

2018-02-15 - 2018-03-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0130 Djurens utfodring, 7,5 Hp

Animal feeding

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 60 hp husdjursvetenskap, varav 5 hp biokemi

eller

- 60 hp biologi, varav 30 hp zoologi och 5 hp biokemi

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten genom insikt i fodermedels kemiska sammansättning och djurets ämnesomsättning, skall få förståelse för olika djurarters utfodring och digestion för produktion och bibehållen hälsa.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva vanligt förekommande fodermedel och deras näringsmässiga egenskaper,

- redogöra för olika processtekniker, skörde- och lagringsmetoder för animaliska och vegetabiliska fodermedel, samt påverkande faktorer för fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet,

- beskriva grundläggande förutsättningar för olika djurgruppers näringsbehov samt omsättning av näringsämnena,

- beskriva och ge förslag på lämpliga foderråvaror till olika djurgrupper samt förstå vikten av fodrets hygieniska kvalitet,

- redogöra för principerna för optimering av en foderstat och praktiskt tillämpa dessa,

- kritiskt granska vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående utfodring av djur,

- skriftligt och muntligt presentera en litteraturstudie med krav på analysförmåga och forskningsanknytning.

Innehåll

Kursen ger en översikt över hur näringsämnen i olika fodermedel omsätts och utnyttjas hos livsmedelsproducerande djur, djurparksdjur samt djur för sport och sällskap. I föreläsningar beskrivs ingående hur de olika djurslagen utfodras. Dessutom ges insikt i metoder för tillverkning och konservering av foder samt hur foder tilldelas både genom teoretiska beräkningar och studiebesök på djurgårdar samt djurpark. Övningar sker i foderstatsoptimering med och utan datorstöd. Ett projektarbete genomförs i grupper sammansatta av studenter från olika program och där foderrelaterade artiklar i fackpressen granskas vetenskapligt och ur ett hållbarhetsperspektiv.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.I kursen tränas följande generella kompetenser: Vetenskaplig kommunikation samt muntlig presentation

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig examination, godkänt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen omfattar 6 hp näringsfysiologi samt 1,5 hp fodervetenskap

Kursen förutsätter goda förkunskaper inom djurens fysiologi samt biokemi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: delvis HV0065 och BI1229

Betygskriterier

BETYG

5

Studenten redogör utförligt och korrekt för hur djurens behov och foderråvarornas näringsmässiga och hygieniska kvalitet kan kombineras, och ger samt diskuterar välgrundade förslag på hur olika djurgrupper kan fodras, vilka fodermedel som kan användas samt hur dessa ska skördas, lagras och processas innan utfodring.

4

Studenten diskuterar kring effekterna av olika lagrings- och processmetoder på fodermedels näringsmässiga och hygieniska kvalitet.

Studenten diskuterar kring olika djurgruppers behov av näringsämnen och hur detta påverkar val av foderråvaror samt foderstatens sammansättning.

3

Studenten identifierar vanligt förekommande fodermedelsråvaror.

Studenten beskriver vanligt förekommande vegetabiliska och animaliska fodermedel och deras viktigaste näringsmässiga egenskaper

Studenten redogör för viktiga process-tekniker, skörde- och lagringsmetoder samt hur de kan påverka fodrets hygieniska och näringsmässiga kvalitet

Studenten beskriver vanliga djurgruppers behov av makronäringsämnen samt redogör grundläggande för hur dessa omsätts.

Studenten ger förslag på lämpliga foderråvaror till olika djurgrupper.

Studenten beräknar en foderstat samt optimerar en foderstat med hjälp av optimeringsprogram.

Studenten redogör översiktligt för principerna för foderstatsoptimering

Studenten kan hitta och granska relevant vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur för att besvara en frågeställning rörande utfodring av djur.

Studenten kan i grupp presentera en litteraturstudie.

Lärandemål

Studenten ska kunna:

- beskriva vanligt förekommande fodermedel och deras näringsmässiga egenskaper,

- redogöra för olika processtekniker, skörde- och lagringsmetoder för animaliska och vegetabiliska fodermedel, samt påverkande faktorer för fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet,

- beskriva grundläggande förutsättningar för olika djurgruppers näringsbehov samt omsättning av näringsämnena,
- beskriva och ge förslag på lämpliga foderråvaror till olika djurgrupper samt förstå vikten av fodrets hygieniska kvalitet,

- redogöra för principerna för optimering av en foderstat och praktiskt tillämpa dessa,

- kritiskt granska vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående utfodring av djur,
- skriftligt och muntligt presentera en litteraturstudie med krav på analysförmåga och forskningsanknytning.

Examination

Fodermedelsquizz, hemtenta

Hemtenta, projektredovisningar

Foderstatsövningar, hemtenta

Projektredovisningar

Litteraturlista

  1. Animal Nutrition, seventh edition Författare: Mc Donald et al. ISBN: 9781408204238 [Animal Nutrition, seventh edition] (https://www.bokus.com/bok/9781408204238/animal-nutrition/) Kommentar:

1) Canine and Feline Nutrition __Författare:__ Case, Carey & Hirakawa [Canine and Feline Nutrition] () __Kommentar:__ Js Ref Smådjur
1) Utfodringsrekommendationer till häst [Utfodringsrekommendationer till häst] () __Kommentar:__
1) Wild mammals in captivity - principles and techniques. Pp 107-148: Part Two: Nutrition __Författare:__ Kleiman Devra, G. et al, 1996. __ISBN:__ 0-226-44003-6 __Kommentar:__ Js 2 ex (1 ex ref, etologi). Ultuna 1 ex. Finns på canvas
1) Husdjur - ursprung, biologi och avel __Författare:__ Björnhag, G., Jonsson, E., Lindgren, E. & Malmfors, B. __ISBN:__ 91-36-02594-1 __Kommentar:__ Js 8 ex + fler bibliotek

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0130 Anmälningskod: SLU-30010 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%