Ny sökning
HV0130

Djurens utfodring

Kursen ger en översikt över hur näringsämnen i olika fodermedel omsätts och utnyttjas hos livsmedelsproducerande djur, djurparksdjur samt djur för sport och sällskap. I föreläsningar beskrivs ingående hur de olika djurslagen utfodras. Dessutom ges insikt i metoder för tillverkning och konservering av foder samt hur foder tilldelas både genom teoretiska beräkningar och studiebesök på djurgårdar samt djurpark. Övningar sker i foderstatsoptimering med och utan datorstöd. Ett projektarbete genomförs i grupper sammansatta av studenter från olika program och där foderrelaterade artiklar i fackpressen granskas vetenskapligt och ur ett hållbarhetsperspektiv.


Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.


I kursen tränas följande generella kompetenser: Vetenskaplig kommunikation samt muntlig presentation


Information från kursledaren

2022-01-07 Observera att schemat är uppdaterat, och flera moment är flyttade till Zoom av smittspridningsskäl. I övrigt är ni lika välkomna som innan! //Cicci

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0130-30010 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0130

Läsåret 2020/2021

Djurens utfodring (HV0130-30079)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Djurens utfodring (HV0130-30228)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Djurens utfodring (HV0130-30153)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Djurens utfodring (HV0130-30221)

2018-02-12 - 2018-03-25

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

BETYG

5

Studenten redogör utförligt och korrekt för hur djurens behov och foderråvarornas näringsmässiga och hygieniska kvalitet kan kombineras, och ger samt diskuterar välgrundade förslag på hur olika djurgrupper kan fodras, vilka fodermedel som kan användas samt hur dessa ska skördas, lagras och processas innan utfodring.

4

Studenten diskuterar kring effekterna av olika lagrings- och processmetoder på fodermedels näringsmässiga och hygieniska kvalitet.

Studenten diskuterar kring olika djurgruppers behov av näringsämnen och hur detta påverkar val av foderråvaror samt foderstatens sammansättning.

3

Studenten identifierar vanligt förekommande fodermedelsråvaror.

Studenten beskriver vanligt förekommande vegetabiliska och animaliska fodermedel och deras viktigaste näringsmässiga egenskaper

Studenten redogör för viktiga process-tekniker, skörde- och lagringsmetoder samt hur de kan påverka fodrets hygieniska och näringsmässiga kvalitet

Studenten beskriver vanliga djurgruppers behov av makronäringsämnen samt redogör grundläggande för hur dessa omsätts.

Studenten ger förslag på lämpliga foderråvaror till olika djurgrupper.

Studenten beräknar en foderstat samt optimerar en foderstat med hjälp av optimeringsprogram.

Studenten redogör översiktligt för principerna för foderstatsoptimering

Studenten kan hitta och granska relevant vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur för att besvara en frågeställning rörande utfodring av djur.

Studenten kan i grupp presentera en litteraturstudie.

Lärandemål

Studenten ska kunna:

- beskriva vanligt förekommande fodermedel och deras näringsmässiga egenskaper,

- redogöra för olika processtekniker, skörde- och lagringsmetoder för animaliska och vegetabiliska fodermedel, samt påverkande faktorer för fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet,

- beskriva grundläggande förutsättningar för olika djurgruppers näringsbehov samt omsättning av näringsämnena,
- beskriva och ge förslag på lämpliga foderråvaror till olika djurgrupper samt förstå vikten av fodrets hygieniska kvalitet,

- redogöra för principerna för optimering av en foderstat och praktiskt tillämpa dessa,

- kritiskt granska vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående utfodring av djur,
- skriftligt och muntligt presentera en litteraturstudie med krav på analysförmåga och forskningsanknytning.

Examination

Fodermedelsquizz, hemtenta

Hemtenta, projektredovisningar

Foderstatsövningar, hemtenta

Projektredovisningar

Litteraturlista

  1. Animal Nutrition, seventh edition Författare: Mc Donald et al. ISBN: 9781408204238 [Animal Nutrition, seventh edition] (https://www.bokus.com/bok/9781408204238/animal-nutrition/) Kommentar:

1) Canine and Feline Nutrition __Författare:__ Case, Carey & Hirakawa [Canine and Feline Nutrition] () __Kommentar:__ Js Ref Smådjur
1) Utfodringsrekommendationer till häst [Utfodringsrekommendationer till häst] () __Kommentar:__
1) Wild mammals in captivity - principles and techniques. Pp 107-148: Part Two: Nutrition __Författare:__ Kleiman Devra, G. et al, 1996. __ISBN:__ 0-226-44003-6 __Kommentar:__ Js 2 ex (1 ex ref, etologi). Ultuna 1 ex. Finns på canvas
1) Husdjur - ursprung, biologi och avel __Författare:__ Björnhag, G., Jonsson, E., Lindgren, E. & Malmfors, B. __ISBN:__ 91-36-02594-1 __Kommentar:__ Js 8 ex + fler bibliotek

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0130 Anmälningskod: SLU-30010 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%