New search
HV0130

Animal feeding

The course gives an overview over how nutrients in different feeds are metabolized and utilized in food producing animals, zoo animals as well as animals for sport and society. In lectures it is described thoroughly how the different animal species are fed. Furthermore, an understanding of methods for production and conservation of feed are given as well as how feed is fed, both through theoretical calculations and study visits at farms as well as at zoo. Exercises take place in ration optimization with and without computer-aid. A project work is carried out in groups of students from different programmes and where articles in the scientific press with relation to feed are reviewed scientifically and from a sustainability perspective.


Compulsory components occur in e.g. group work, presentations, group discussions, projects and study visits.


In the course, the following general skills are trained: Scientific communication as well as oral presentation


Information from the course leader

2022-01-07 Observera att schemat är uppdaterat, och flera moment är flyttade till Zoom av smittspridningsskäl. I övrigt är ni lika välkomna som innan! //Cicci

Course evaluation

The course evaluation is now closed

HV0130-30010 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0130

Academic year 2020/2021

Animal feeding (HV0130-30079)

2021-01-18 - 2021-02-17

Academic year 2019/2020

Animal feeding (HV0130-30228)

2020-01-20 - 2020-02-19

Academic year 2018/2019

Animal feeding (HV0130-30153)

2019-01-21 - 2019-02-20

Academic year 2017/2018

Animal feeding (HV0130-30221)

2018-02-12 - 2018-03-25

Syllabus and other information

Grading criteria

BETYG

5

Studenten redogör utförligt och korrekt för hur djurens behov och foderråvarornas näringsmässiga och hygieniska kvalitet kan kombineras, och ger samt diskuterar välgrundade förslag på hur olika djurgrupper kan fodras, vilka fodermedel som kan användas samt hur dessa ska skördas, lagras och processas innan utfodring.

4

Studenten diskuterar kring effekterna av olika lagrings- och processmetoder på fodermedels näringsmässiga och hygieniska kvalitet.

Studenten diskuterar kring olika djurgruppers behov av näringsämnen och hur detta påverkar val av foderråvaror samt foderstatens sammansättning.

3

Studenten identifierar vanligt förekommande fodermedelsråvaror.

Studenten beskriver vanligt förekommande vegetabiliska och animaliska fodermedel och deras viktigaste näringsmässiga egenskaper

Studenten redogör för viktiga process-tekniker, skörde- och lagringsmetoder samt hur de kan påverka fodrets hygieniska och näringsmässiga kvalitet

Studenten beskriver vanliga djurgruppers behov av makronäringsämnen samt redogör grundläggande för hur dessa omsätts.

Studenten ger förslag på lämpliga foderråvaror till olika djurgrupper.

Studenten beräknar en foderstat samt optimerar en foderstat med hjälp av optimeringsprogram.

Studenten redogör översiktligt för principerna för foderstatsoptimering

Studenten kan hitta och granska relevant vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur för att besvara en frågeställning rörande utfodring av djur.

Studenten kan i grupp presentera en litteraturstudie.

Lärandemål

Studenten ska kunna:

- beskriva vanligt förekommande fodermedel och deras näringsmässiga egenskaper,

- redogöra för olika processtekniker, skörde- och lagringsmetoder för animaliska och vegetabiliska fodermedel, samt påverkande faktorer för fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet,

- beskriva grundläggande förutsättningar för olika djurgruppers näringsbehov samt omsättning av näringsämnena,
- beskriva och ge förslag på lämpliga foderråvaror till olika djurgrupper samt förstå vikten av fodrets hygieniska kvalitet,

- redogöra för principerna för optimering av en foderstat och praktiskt tillämpa dessa,

- kritiskt granska vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående utfodring av djur,
- skriftligt och muntligt presentera en litteraturstudie med krav på analysförmåga och forskningsanknytning.

Examination

Fodermedelsquizz, hemtenta

Hemtenta, projektredovisningar

Foderstatsövningar, hemtenta

Projektredovisningar

Litterature list

  1. Animal Nutrition, seventh edition Författare: Mc Donald et al. ISBN: 9781408204238 [Animal Nutrition, seventh edition] (https://www.bokus.com/bok/9781408204238/animal-nutrition/) Kommentar:

1) Canine and Feline Nutrition __Författare:__ Case, Carey & Hirakawa [Canine and Feline Nutrition] () __Kommentar:__ Js Ref Smådjur
1) Utfodringsrekommendationer till häst [Utfodringsrekommendationer till häst] () __Kommentar:__
1) Wild mammals in captivity - principles and techniques. Pp 107-148: Part Two: Nutrition __Författare:__ Kleiman Devra, G. et al, 1996. __ISBN:__ 0-226-44003-6 __Kommentar:__ Js 2 ex (1 ex ref, etologi). Ultuna 1 ex. Finns på canvas
1) Husdjur - ursprung, biologi och avel __Författare:__ Björnhag, G., Jonsson, E., Lindgren, E. & Malmfors, B. __ISBN:__ 91-36-02594-1 __Kommentar:__ Js 8 ex + fler bibliotek

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Animal Science Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Animal Science Biology Animal science Biology
Course code: HV0130 Application code: SLU-30010 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Nutrition and Management Pace: 100%