Ny sökning
HV0141

Naturvetenskaplig grundkurs – Husdjursagronom

Kursen behandlar grundläggande evolutionsteori, evolutionära begrepp och domesticering, vävnaders och organs anatomi hos våra vanligaste husdjur samt grundläggande matematik och statistik. Kursen ger en introduktion till etisk argumentation, hållbart naturresursutnyttjande, agrarhistoria samt lantbrukets produktionsgrenar och årscykler. Anatomiundervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektionsövningar och gruppövningar med djurmaterial. I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, studentaktiverande undervisning, presentationsövning och projektarbete.


Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och studiebesök. Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning och kritiskt förhållningssätt.


Information från kursledaren

2021-11-26

Kursledningen har beslutat att nästa tillfälle att tentera modulen matematik och statistik blir den 29 januari -22. Tentamen kommer att ges på plats på Campus Ultuna klockan 9.00-13.00. Det är obligatoriskt att anmäla sig till tentamen via Ladok Student.

Anmälan öppnar i Ladok den 26 november. Sista dag för anmälan är 16 januari -22. Tentamenssal kommer att läggas in i anmälan ungefär en vecka innan tentan.

Har du problem med din anmälan eller andra praktiska frågor, kontakta us-husdjur@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0141-10086 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0141

Läsåret 2019/2020

Naturvetenskaplig grundkurs – Husdjursagronom (HV0141-10239)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Naturvetenskaplig grundkurs – Husdjursagronom (HV0141-10149)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Naturvetenskaplig grundkurs – Husdjursagronom (HV0141-10285)

2017-08-28 - 2017-11-05

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygsskala: G/IG

Lärandemål, kursmoment och examinationsform:

Lärandemål

Moment

Examination eller motsvarande

Delmoment

Söka, granska och diskutera vetenskaplig litteratur inom husdjursvetenskap, i tal och skrift, under handledning

Litteratur och filmer, projektarbete

Inlämningsuppgifter individuellt och i projektgrupp, projektarbete

3

Använda relevanta matematiska metoder för att lösa biologiska och matematiska problem

Matematik

Skriftlig tentamen i matematik

1

Redogöra för biologisk data i diagram och tabeller genom att använda relevant statistisk programvara

Statistik

Datalab

1

Redogöra för och tillämpa grundläggande sannolikhetslära som är relevant inomdet biologiska ämnesområdet

Statistik

Skriftlig tentamen i statistik

1

Redogöra för de vanligaste husdjurens anatomiskabyggnad

Anatomi

Muntlig tentamen i anatomi

2

Redogöra fördomesticeringsprocessen

Föreläsningar, diskussion ochprojektarbete

Gruppdiskussion och projektarbete.

3

Översiktligt redogöra för djurvärldens systematik och evolution med tonvikt på ryggradsdjur

Litteratur, föreläsning och diskussion

Gruppdiskussion.

3

Översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess betydelse i samhället

Föreläsningar, Tema 1-4, PRYO, studiebesök ”Produktionsdjur i praktiken” och i demoodlingar samt projektarbete

Tema 1-4, studiebesök ”produktionsdjur i praktiken” samt studiebesök demoodlingar PRYO på gris och nöt. Projektarbete.

3

Redogöra för lantbrukets historiska utveckling med fokus på animalieproduktionens villkor

Föreläsningar, Tema 1-4 och projektarbete

Tema 1-4 och projektarbete.

3

Examinationsformer:

Inlämningsuppgifter (individuella och i grupp), projektarbete med skriftlig och muntlig examination i grupp, deltagande vid obligatoriska moment, individuell salstentamen i matematik och statistik, individuell muntlig tentamen ianatomi.

För godkänt betyg krävs närvaro på samtliga obligatoriska moment, godkända inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i projektarbete samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, godkända tentamina i matematik, statistik och anatomi.

Delmoment

Kursen rapporteras in i Ladok i tre delar; 1) Matematik och statistik, 5 hp 2) Anatomi, 3 hp och 3) Lantbruks- och husdjursvetenskap, 7 hp.

Litteraturlista

  1. Naturlig Matematik Författare: Staffan Rodhe, Inger Sigstam ISBN: 9789144020303 1) Biometri, Grundläggande biologisk statistik Författare: Ulf Olsson, Jan-Erik Englund, Ulla Engstrand ISBN: 91-44-04577-8 1) Kompendium i husdjurens anatomi Kommentar: Kompendiet kostar ca 150 kr och kommer finnas tillgängligt att köpa vid kursstart

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0141 Anmälningskod: SLU-10086 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%