Ny sökning
HV0129

Djurens nutrition

I föreläsningsform undervisas om näringsinnehållet i fodermedel och hur dessa omsätts i olikas djurslag. Föreläsningar och övningar sker i analys- och beräkningsmetoder för näringsämnen inklusive energi-begreppet. Även fodermedlens innehåll av toxiska och antinutritionella substanser behandlas. Kursens mikrobiella del har fokus på fodersäkerhet där man vid föreläsningar och laborationer behandlar identifikation av mikroorganismer och faktorer som påverkar överlevnaden hos framförallt jäst och mögel. Avslutningsvis behandlas översiktligt den miljöpåverkan som produktion av foder och utfodring ger upphov till.


Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.


I kursen tränas följande generella kompetenser: laborationsteknik samt presentationsteknik.


Information från kursledaren

Välkommen till kursen Djurens nutrition, HV0129. Vi planerar för att ge kursen i huvudsak på campus, men anpassar den efter rådande omständigheter. Observera att kursstarten är på zoom!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0129-30011 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0129

Läsåret 2020/2021

Djurens nutrition (HV0129-30078)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Djurens nutrition (HV0129-30227)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Djurens nutrition (HV0129-30151)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Djurens nutrition (HV0129-30218)

2018-01-15 - 2018-02-18

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

BETYG

5

Studenten diskuterar kring hur produktionsdjurens fysiologiska förutsättningar varierar och hur omsättningen av näringsämnen påverkas av denna variation.

Studenten diskuterar kring miljöeffekter av produktion av olika animalieprodukter

4

Studenten redogör för beräkningsmetoder

för näringsvärdering

och vilka kemiska

analyser som ligger till grund

Studenten identifierar i vilka

situationer risker föreligger

för störningar pga toxin

eller antinutritionella substanser

Studenten visar förståelse för hur skillnader i struktur hos näringsämnen påverkar omsättningen

Studenten diskuterar hur valet av fodermedel kan påverka hållbarheten i animalieproduktionen

3

Studenten beskriver grundläggande samband mellan djurens cellbiologi, anatomi och fysiologi och deras förmåga att tillgodogöra sig olika näringsämnen

Studenten nämner de vanligaste foderanalyserna och beräknade näringsvärden

Studenten redogör för de vanligaste antinutritionella substanserna och deras effekt samt grunderna inom metabolism av toxiner och antinutritionella substanser

Studenten redogör för grunderna

inom kolhydrat-, protein- och

lipidomsättningen samt

för vissa mineral- och vitaminämnens roll

Studenten kan utföra enklare beräkningar kring energiomsättning

Studenten redogör för vanliga principer för foderkonservering

Studenten kan redogöra för de viktigaste mikroorganismernas roll i foderhantering och utfodring samt tolka resultat från vissa mikrobiologiska analyser.

Studenten redogör för de viktigaste miljökonsekvenserna som

associeras med utfodring respektive foderproduktion

Lärandemål

Studenten ska kunna:

- beskriva samband mellan djurens cellbiologi, anatomi, fysiologi och deras förmåga att tillgodogöra sig olika typer av fodermedel,
- beskriva de vanligaste foderanalyserna samt användningsområden för de beräknade fodervärdena,
- förklara principerna för hur antinutritionella ämnen metaboliseras samt påverkar djurens ämnesomsättning,

- redogöra för grunderna inom omsättningen av kolhydrater, proteiner och lipider,
- beskriva mineralämnenas och vitaminernas roll och funktion i djurens ämnesomsättning,
- förklara principerna för djurens energiomsättning och vad som påverkar deras energibehov,

- redogöra för foderkonserveringsprinciper,
- diskutera mikroorganismers roll med avseende på toxinförekomst samt skörde- och lagringsmetoder,
- tolka resultat från mikrobiologiska analyser,

- redogöra för den huvudsakliga miljöpåverkan av produktion och konsumtion av fodermedel, samt värdera detta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Examination

Skriftlig tenta, webbquizz

Skriftlig tenta, webbquizz

Skriftlig tenta, labbrapport

Skriftlig tenta

Litteraturlista

  1. Animal Nutrition, seventh edition Författare: Mc Donald et al. ISBN: 978-1408204238 Kommentar: Andra utgåvor fungerar också.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0129 Anmälningskod: SLU-30011 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%