Ny sökning
HV0131

Avel 1

Kursen inleds med en översikt av husdjursavel och dess syfte. Kursen innehåller följande ämnesblock: biologisk variation och geners funktion, populationsgenetik, bevarandebiologi, inavel, mått på genetisk variation och samband mellan egenskaper, och avelsprogram. I kursen diskuteras både naturligt urval samt strategier för hållbar genetisk förbättring av husdjur. Etiska frågor behandlas fortlöpande genom kursen.


Föreläsningar varvas med dator- och räkneövningar. Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner och projektövningar. I kursen övar studenten att uttrycka sin egen ståndpunkt.


Obligatoriska moment förekommer, inom t.ex. gruppdiskussioner och projektredovisningar.


I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, kommunikation i tal och skrift samt argumentationsteknik.


Information från kursledaren

Välkomna till kursen Avel 1, vårterminen 2022!

Ett preliminärt schema hittar ni här på kurshemsidan - observera att schemat är just preliminärt och kan komma att ändras något fram till kursstart. Vi planerar att kunna genomföra kursen på campus, men beroende på pandemiläget så kan vissa moment komma att genomföras online istället. Det meddelar vi i så fall när kursstart närmar sig.

Hela kurs-teamet önskar er varmt välkomna till kursen!

Katja Nilsson, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0131-40003 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0131

Läsåret 2020/2021

Avel 1 (HV0131-40019)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Avel 1 (HV0131-40115)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Avel 1 (HV0131-40096)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Avel 1 (HV0131-40132)

2018-03-19 - 2018-04-29

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Lärandemålet är detsamma som kriterierna för betyg 3. Kriterierna för betyg 4 and 5 anger vad som krävs utöver kriterierna för det/de lägre betyget/betygen.

Lärandemål 1:

Betyg 3 - Organisera data i matrisform


Lärandemål 2:

Betyg 3: Använda enkla linjära modeller för att analysera och tolka biologiska data
Betyg 4: Visa hur linjära modeller kan användas för att skatta genetisk variation
Betyg 5: Välja lämpliga modeller för att skatta genetisk variation


Lärandemål 3:

Betyg 3: Förklara grundläggande genetiska begrepp i tal och skrift, samt på ett lättbegripligt sätt förklara vad husdjursavel syftar till
Betyg 4: Ge en ingående definition av grundläggande genetiska begrepp
Betyg 5: Skriver och talar om genetik och djuravel på ett vetenskapligt korrekt sätt med rätt terminologi


Lärandemål 4:

Betyg 3: Förklara vad biologisk variation innebär, vad som orsakar den och hur den kan beskrivas


Lärandemål 5:

Betyg 3: Förklara hur genetisk variation kan förändras genom evolutionära processer och naturligt urval, och hur genetisk variation kan bevaras
Betyg 4: Visa på vilket sätt olika faktorer påverkar den biologiska variationen
Betyg 5: Identifierar faktorer som påverkar den biologiska variationen i en given, praktisk situation


Lärandemål 6:

Betyg 3: Utföra enklare beräkningar för att skatta allelfrekvenser, genetisk variation, egenskapers arvbarhet och genetiska samband, samt enskilda djurs avelsvärde och inavelsgrad
Betyg 4: Väljer en lämplig beräkningsmetod/statistisk modell i en given situation


Lärandemål 7:

Betyg 3: Beskriva olika typer av avelsprogram och bedöma deras konsekvenser för djurens välfärd
Betyg 4: Gör relevanta val av avelsstrategier under givna förutsättningar
Betyg 5: Jämför och diskuterar avelsprogram och avelsstrategier för olika arter och under olika förhållanden


Lärandemål 8:

Betyg 3: Diskutera etiska frågor med anknytning till genetik och djuravel och formulera sitt eget förhållningssätt i sådana frågor.
Betyg 4: Motiverar olika ställningstaganden relaterade till genetik och djuravel.
Betyg 5: Reflekterar kritiskt kring frågor rörande avel och avelsprogram


Examinationsformer:

Skriftlig individuell hemtentamen, samt obligatoriska inlämningsuppgifter

Slutbetyg på kursen:

För varje lärandemål grundas bedömningen på både skriftliga och muntlig examination. För att erhålla betyg 3 (godkänt) i slutbetyg på kursen ska studenten erhålla minst betyget 3 på samtliga lärandemål. Den skriftliga tentamen är uppdelad i fyra delar: matrisalgebra, variansanalys, populationsgenetik och husdjursavel. I skriftliga tentamina motsvarar betyg 3 60% av den totala poängen för respektive del, med undantag av matrisalgebra där 50 % räcker. Därutöver skall kursens samtliga obligatoriska moment ha genomförts.

För betyg 4 och 5 vägs deltentorna i variansanalys, populationsgenetik och husdjursavel. Över 75 % ger betyg 4 på skriftliga tentamen och över 90 % ger betyg 5. I slutbetyget läggs 20 % vikt vid deltentan i variansanalys och 80 % vikt vid ett rakt medelvärde av resultatet på deltentorna i populationsgenetik och husdjursavel.

Litteraturlista

  1. Avel Författare: Malmfors, B. Kommentar: Ur boken "Husdjur - ursprung, biologi och avel". Utdelas (med förlagets och författarens medgivande).
  2. Variansanalys och försöksplanering Författare: Ulla Engstrand och Ulf Olsson Kommentar: Finns till försäljning i Ulls hus, c:a 250 kr.
  3. Molecular and Quantitative Genetics Författare: Khatib, B. ISBN: 978-1-118-67740-7 [Molecular and Quantitative Genetics] (https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/reader.action?docID=1819340) Kommentar: Finns tillgänglig som e-bok via SLUs bibliotek, se länk.
  4. Animal Breeding and Genetics Författare: Oldenbroek & van der Waaij [Animal Breeding and Genetics] (https://wiki.groenkennisnet.nl/display/TAB/) Kommentar: On-linebok från Wageningen University i Nederländerna
  5. Kompendier och artiklar Kommentar: Kommer delas ut under kursen, kontakta kursledningen vid frågor

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0131 Anmälningskod: SLU-40003 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%