Ny sökning
LB0133

Lantbruksvetenskap 2 - tvärvetenskapliga perspektiv

Ämnesmässigt innehåll:


Kursen behandlar lantbrukets förutsättningar och utmaningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och studenterna får möjlighet att undersöka hinder för att skapa ett hållbart lantbruk samt hur hindren kan övervinnas. Hur kan t.ex. vetenskap, teknikutveckling och förändring av sociala beteenden bidra till ökad effektivitet och miljöhänsyn inom livsmedelssystem?


Kursen är unik i och med att den förbereder blivande agronomer för det framtida yrkeslivet. Kursen har tydlig fokus på hur kunskap från forskning används i praktisk förvaltning och utveckling av lantbruk och lantbruksrelaterade frågor. Kursen belyser hållbarhetsfrågor inom svenskt lantbruk men inkluderar även internationella perspektiv.


Studenten tränar generella förmågor såsom att arbeta i projekt, kommunicera budskap och yrkesetik. Projektarbete är den vanligaste formen av arbetssätt på de flesta arbetsplatser och en efterfrågad kompetens av många arbetsgivare. Under kursen genomförs konkreta projekt med aktuellt intresse för den agrara näringen där studenter från olika inriktningar arbetar tillsammans. Studenterna kommer att gemensamt formulera problem och potentiella lösningar som understödjs av fakta och systemtänkande med hänsyn till relevanta biologiska, samhälleliga, ekonomiska och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan dessa. I samband med projektarbetet uppmärksammas olika aspekter och verktyg kring projekt som arbetsform.


Studenten kommer också att få undersöka hur kommunikation påverkar vår förståelse av lantbrukssektorn och lära sig att analysera och kritiskt granska den information som sprids. Studenten kommer att lära sig om etiska principer och värderingar som gäller för yrkesutövare och prova på hur man kan agera kring etiska dilemman. Under kursen ges även tillfälle att reflektera över sin framtida yrkesidentitet.


Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:


föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök, projektarbete och redovisningar.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:


problemlösning, kritiskt tänkande, muntlig och skriftlig kommunikation, samarbete.


Följande moment är obligatoriska:


seminarier, övningar, studiebesök, projektarbete och redovisningar.


Samverkan med det omgivande samhället sker genom:


studiebesök, inbjudna gästföreläsare, projekt som utförs i samarbete med näringen.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronom företagsekonomi Agronom nationalekonomi Agronom landsbygdsutveckling Agronom livsmedel Agronom mark och växt Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - mark/växt Agronom djur Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0133 Anmälningskod: SLU-10220 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtproduktionsekologi Studietakt: 100%