Ny sökning
LB0113

Lantbruksvetenskap för husdjursagronomer

Kursen fokuserar på svenska förhållanden och tar upp växtodlingsåret, de viktigaste grödorna och teknik och maskiner för odling. Ekologisk växtproduktion och olika typer av miljöpåverkan från växtproduktionen berörs. Livsmedelskedjan, processning och hur kvaliteten på livsmedel kan påverkas på gårdsnivå ingår.


Kursen behandlar även grundläggande begrepp inom företagsekonomi, bidragskalkylering, vikten av produktutveckling och marknadsföring och hur stödsystem påverkar det enskilda företaget. Grundläggande begrepp inom nationalekonomi inklusive regelverk och avtal av betydelse för lantbruk inkluderas. Dessutom behandlas olika aspekter av jordbrukspolitik samt aspekter av landsbygdsutveckling såsom landsbygdspolitik, demografisk utveckling, landsbygdens historia samt förutsättningar för olika landsbygder.


Kopplingen mellan kursens olika delar samt relevansen för animalieproduktion fås genom fallstudier.


I kursen varvas föreläsningar med ett projektarbete i grupp som redovisas skriftligt och muntligt.


Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, studiebesök, grupparbeten och redovisningar. Argumentationsteknik tränas i både övning och gruppdiskussioner.


Praktisk anknytning fås genom studiebesök.


Information från kursledaren

ZOOM-LÄNK TILL KURSINTRODUKTIONEN DEN 18/1 KL. 10.15:

https://slu-se.zoom.us/j/66268258347, ange lösenordet LB-VT21


Hej,

Först och främst: Varmt välkommen till Lantbruksvetenskap för mark&växt-, livsmedel-, och husdjursagronomer! Vi lärare hade sett fram emot att träffa dig, men till följd av den rådande situationen med Covid-19 kommer detta inte att vara möjligt rent fysiskt. Som du med all säkerhet redan har fått erfara ska all högre utbildning, på regeringens rekommendation, bedrivas på distans på obestämd tid.

På en kurs som denna – som redan i vanliga fall är komplex, i och med att lärarlag från fem olika institutioner deltar i undervisningen – har omställningen till distans ställt nya krav på kursplaneringen. Vi som undervisar på kursen har arbetat intensivt med att göra det bästa av den rådande situationen, och planera utifrån de nya förutsättningar som detta extraordinära läge för med sig – allt för att göra kursen lika bred och innehållsrik som den alltid har varit.

Kursintroduktionen kommer att strömmas live via videokonferenstjänsten Zoom den 18 januari kl. 10:15–11:00. Det är högst rekommenderat att du deltar på introduktionen, eftersom att du då har möjlighet att ställa frågor i realtid.

Alla salsföreläsningar är ersätta med e-föreläsningar. Dessa kommer antingen att finnas som inspelade Powerpointpresentationer i Canvas, eller som live-föreläsningar via Zoom. Under kursen kommer du ges möjlighet att diskutera föreläsningarna och annat kursinnehåll; både under frågestunder som genomförs i Zoom och i kursens gemensamma diskussionsforum i Canvas - ofta undrar en av dina kurskamrater samma sak.

Om du har en smartphone eller tablet rekommenderar vi dig att använda Canvas-appen, som finns tillgänglig på iOS, Android, och de flesta andra plattformar. Använder du appen får du en push-notis när något händer i kursrummet, och du kan på så vis hålla dig uppdaterad med den senast informationen.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen, precis som vanligt.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Ortrud, Erik, Nora, och Patrik

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0113-30083 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0113

Läsåret 2019/2020

Lantbruksvetenskap för husdjursagronomer (LB0113-30226)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier och Examination för lärandemålen

Betyg

3

4

5

Moment

Lärandemål 1 - redogöra för de viktigaste förutsättningarna för växtodling, dess viktiga moment och tekniker, samt redogöra för miljöpåverkan från foderproduktionen

Beskriva växtodlingens förutsättningar i Sverige samt utvärdera detta för olika produktionsformer. Känna till olika jordarter och deras odlings-egenskaper. Identifiera de viktigaste grödorna. Beskriva vanliga ogräs-typer och skadegörare. Ge exempel på odlingens miljöpåverkan.

Beskriva växtodlingens geografiska skillnader för utmaningar och möjligheter. Identifiera jordbearbetningsmetoder och dess utförande i tiden. Beskriva jordarternas fysikaliska egenskaper.

Resonera om växtodlingens utmaningar och möjligheter.

Tentamen, delprov 1 och syntesarbete

Lärandemål 2 - redogöra för de i Sverige vanligaste livsmedlens teknologiska egenskaper och kvalitet ur råvara- och processperspektiv

Beskriva de berörda livsmedlens sammansättning och teknologiska egenskaper med råvara- och processperspektiv. Beskriva viktigaste förädlingsprocesser

På ett mer ingående sätt beskriva de berörda livsmedlens sammansättning, teknologiska egenskaper och inverkan av förädlingsprocesser på livsmedlets ätkvalitet

Jämföra och utvärdera faktorer som påverkar livsmedlets kvalitet kopplad till råvaran och förädlingsprocesser inom livsmedelsindustrin

Tentamen, delprov 2 och syntesarbete

Lärandemål 3 - redogöra för hur lantbruksföretag är uppbyggda, samt betydelsen av och regelverk kring stöd och bidrag

Kunna beskriva den vanligaste uppbyggnaden av lantbruksföretag, och redogöra för bidrag och regelverk inom växt- och animalie-produktionen

Syntesarbete

Lärandemål 4 - använda och förstå nyckelord som beskriver det ekonomiska läget i ett företag

Beskriva och förklara de nyckeltal som används för att analysera ett företags ekonomiska läge

Med god analytisk förmåga beskriva sambanden mellan ett företags bokslut och dess nyckeltal

Självständigt beräkna ett företags nyckeltal utifrån företagets bokslut, och analysera företagets ekonomiska läge utifrån nyckeltalen.

Tentamen, delprov 3 och syntesarbete

Lärandemål 5 - redogöra för viktiga aspekter av landsbygds- och jordbrukspolitik, nationalekonomi samt nationella och internationella politiska organisationer

Beskriva grundläggande aspekter inom landsbygds- och jordbrukspolitik samt nationella och internationella politiska organisationer. Beskriva centrala begrepp inom nationalekonomi.

Förstå hur olika politikområden och politiska organisationer, nationella och internationella, påverkar landsbygdens och lantbrukets utvecklingsmöjligheter. Skrivet med "röd tråd", i huvudsak rättstavat och referenshantering är i huvudsak korrekt.

Förmåga att problematisera politikens förmåga samt ge exempel på centrala politiska organisationers roller för landsbygdens och lantbrukets utvecklingsmöjligheter. Skrivet med tydlig "röd tråd", rättstavat och referenshantering är korrekt.

Tentamen, delprov 4 och syntesarbete

Lärandemål 6 - beskriva sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar för landsbygdsutveckling

Redogöra för centrala begrepp för förståelsen av landsbygdens skilda sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar

På ett mer ingående sätt beskriva centrala begrepp för analys av landsbygdens skilda sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. Skrivet med "röd tråd", i huvudsak rättstavat och referenshantering är i huvudsak korrekt.

Förmåga att använda sig av centrala begrepp för att analysera och problematisera olika sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar för landsbygdsutveckling. Skrivet med tydlig "röd tråd", rättstavat och referenshantering är korrekt.

Tentamen, delprov 4 och syntesarbete

Lärandemål 7 - Översiktligt beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, som påverkar vad de används till och vilka krav det ställer på utfodring och skötsel samt etiska aspekter på husdjurshållning.
- Översiktligt beskriva viktiga praktiker i animalieproduktionen.

Beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, samt vilka krav det ställer på utfodring och skötsel.

Översiktligt beskriva viktiga produktionssystem i animalieproduktionen

Redogöra för animalieproduktionens förutsättningar och krav med avseende på djurens beteende, djurskydd, avel och utfodring, och beskriver olika produktionssystem ingående med korrekt terminologi.

Resonera kring förutsättningar för olika produktionssystem samt kring tillämpningar av avel, skötsel och utfodring.

Tentamen, delprov 5 och syntesarbete

Lärandemål 8 - argumentera och problematisera kring hållbarhetsfrågor inom svenskt lantbruk.

På en grundläggande nivå argumentera och problematisera kring hållbarhetsfrågor inom svenskt lantbruk.

Detta innebär godkänt syntesarbete, muntligt och skriftligt.

Syntesarbete

Delprov

  • Kursen är indelad i fem delprov samt syntes, ett delprov per huvudämne (program). För att få godkänt på kursen krävs godkänt på fyra delprov, i de ämnen som inte utgör huvudämne i det program studenten är antagen till, samt godkänt syntesarbete:
  • 3 hp, Växtproduktion (Crop Production) – Delprov 1. Betygsskala U/3/4/5
  • 3 hp, Livsmedel (Food Science) – Delprov 2. Betygsskala U/3/4/5
  • 3 hp, Företags- och nationalekonomiska perspektiv (Business and Economics Perspective) – Delprov 3. Betygsskala U/3/4/5
  • 3 hp, Landsbygdsutveckling (Rural Development) – Delprov 4. Betygsskala U/3/4/5
  • 3 hp, Husdjur (Domestic Animals) – Delprov 5. Betygsskala U/3/4/5
  • 3 hp, Syntes/Synthesis - Betygsskala U/G

Slutligt betyg på kursen

Betyg

För att nå totalbetyget ska du uppnå:

5

Uppfyller betyg 4, samt ett medeltal av delproven på 5. Bedömning av syntesarbete kan tas med vid bedömning för att höja till betyg 5

Godkänt deltagande i obligatoriska moment

4

Uppfyller betyg 3, samt ett medeltal av delproven på 4. Bedömning av syntesarbete kan tas med vid bedömning för att höja till betyg 4

Godkänt deltagande i obligatoriska moment

3

Godkänd skriftlig tentamen och godkänd skriftlig och muntlig projektpresentation.

Godkänt deltagande i obligatoriska moment

Samtliga inlämningsuppgifter ska vara inlämnade senast vid kursens slut 2021-03-23 för att beaktas vid betygsbedömningen

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: LB0113 Anmälningskod: SLU-30083 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%