Ny sökning
HV0179

Djurens biologi 3 – fysiologi

Information från kursledaren

Hej alla!

Nu närmar sig kursstart för Djurens biologi 3! Ni som har registrerat er ska nu ha fått tillgång till kursens Canvasrum. På Canvas finns zoomlänken till kursstarten kl 9.15 tisdagen den 2/11. Hör av er till mig om ni inte fått tillträde till Canvas eller om ni har några frågor inför nästa vecka. Det är fortfarande möjligt att ha önskemål inför gruppindelningen, hör isåfall av er senast på måndag om detta. Vi ses på zoom tisdag kl 9.15!

Trevlig helg!

Mvh Eva

Hej igen

Nu har vi fått lokalerna från lokalbokningen och uppdaterat schema finns nu utlagt (grön färg indikerar ändringar från förra schemat). Notera att sluttentamen alltså blir den 14/1. Har ni särskilda önskemål på att vara i någon speciell grupp, maila mig gärna detta innan kursstart.

Mvh Eva

Hej

Jag har fått en del frågor angående gruppindelningen på schemat och getövningen så jag svarar alla här också. Ni kommer att delas in i 12 grupper vid kursstart och grupperna används vid de olika fysiologi och histologiövningarna. Ni ska endast göra en getövning per person men övningen behöver ske i mindre grupper, därav 12 grupper. Har ni särskilda önskemål på grupp så försöker jag tillgodose detta så långt det är möjligt.

Mvh Eva

Hej igen

Eftersom jag fått många frågor om schemat har jag nu lagt ut ett preliminärt schema enligt önskemål. Gulmarkerat anger campusundervisning. OBS notera att schemat kan komma att ändras eftersom vi inte fått besked från lokalbokningen angående de lokaler vi bokat och därför kan komma att tvingas byta dagar på moment. I schemat står även sluttentamen uppsatt under både 13/1 och 14/1 eftersom vi inte vet när vi får lokaler, vi hoppas dock att vi kan ha sluttentan den 14/1. Återkommer med uppdaterat schema när jag vet mera. Hör av er om ni har några frågor. Trevlig helg!

Vänliga hälsningar Eva

Hej alla!

Nu finns kurslitteratur för Djurens biologi 3 utlagd.

Vänliga hälsningar

Eva Sandberg, kursledare och examinator HV0179

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0179-20002 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0179

Läsåret 2022/2023

Djurens biologi 3 – fysiologi (HV0179-OM179)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Djurens biologi 3 – fysiologi (HV0179-20028)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0179 Djurens biologi 3 – fysiologi, 15,0 Hp

Animal Biology 3 – Physiology

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Histologi 4,0 0102
Fysiologi 10,0 0103
Obligatoriska moment 1,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 30 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav 7,5 hp biokemi och cellbiologi, samt 3 hp djuranatomi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i husdjurens fysiologi inklusive histologi och har fundamental betydelse för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för vävnadernas och organsystemens struktur och funktion,

- tillämpa kunskaper om kroppens organ och reglersystem ur ett integrativt perspektiv, samt beskriva hur organ och reglersystem samspelar under olika betingelser,

- redogöra för likheter och de viktigaste skillnaderna i byggnad och funktion mellan olika djurslag.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, mikroskopering samt gruppövningar och demonstrationer. I kursen ingår även hantering av levande djur. Kursen behandlar vävnaders och organs histologi och fysiologi. Organsystemen omfattar nervsystem, muskulatur, endokrina organ, respirationsorgan, cirkulationsorgan, digestionsorgan, reproduktionsorgan, mjölkkörtel och utsöndringsorgan. Vidare ingår hormonella och centrala regleringsmekanismer samt integrativ fysiologi. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. vissa övningar.I kursen tränar studenten hantering av djur samt följande generella kompetenser: mikroskopering.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Studenter som är godkända på anatomidelen av kurserna HV0123, HV0141, HV0110,

HV0139, HV0113, HV0140, HV0174, samt är godkända på antingen Biokemi- intermediär

ämnesomsättning 8 hp (HV0120), eller laborationer 3 hp (HV0120) och cellbiologi 5 hp

(HV0133) innehar nödvändiga förkunskaper.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0157, HV0134, delvis HV0037, BI1223

Betygskriterier

Betygskriterier HV0179 Djurens Biologi 3 Fysiologi, 15 hp 2021-2022
Bilaga till kursplan

Lärandemål (finns också i kursplanen):

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  1. redogöra för vävnadernas och organsystemens struktur och funktion,
  2. tillämpa kunskaper om kroppens organ och reglersystem ur ett integrativt perspektiv, samt beskriva hur organ och reglersystem samspelar under olika betingelser,
  3. redogöra för likheter och de viktigaste skillnaderna i byggnad och funktion mellan olika djurslag.

Betyg 3 = uppfyllt lärandemål

Betyg

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

5

Studenten tillämpar och integrerar kunskaper om kroppens organ och reglersystem och beskriver detaljerat hur dessa samspelar.

Studenten redogör detaljerat för skillnader mellan olika djurslags byggnad och funktion.

4

Studenten tillämpar och integrerar kunskaper om kroppens organ och reglersystem och beskriver utförligt hur dessa samspelar.

Studenten redogör utförligt för de viktigaste skillnaderna mellan olika djurslags byggnad och funktion.

3

Studenten identifierar kroppens olika organ och vävnader på mikroskopiska preparat.

Studenten tillämpar och integrerar kunskaper om kroppens organ och reglersystem och beskriver hur dessa samspelar.

Studenten redogör för de viktigaste skillnaderna mellan olika djurslags byggnad och funktion.

Examinationsformer för de olika lärandemålen

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

Typ av förhör

Skriftlig histologitentamen med mikroskopiska preparat

Skriftlig sluttentamen med essäfrågor, detaljfrågor och quiz-frågor.

Skriftlig sluttentamen med essäfrågor, detaljfrågor och quiz-frågor

Sluttentamen inkluderar essäfrågor, detaljfrågor och quiz-frågor från kursens olika områden.

Betyg 3: Ca 60% av maxpoäng krävs för Betyg 3

Betyg 4: Ca 70% av maxpoäng krävs för Betyg 4

Betyg 5: Ca 80% av maxpoäng krävs för Betyg 5

Slutligt betyg på kursen

Betyg 5

Godkänd histologitentamen

Betyg 5 på sluttentamen

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Betyg 4

Godkänd histologitentamen

Betyg 4 på sluttentamen

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Betyg 3

Godkänd histologitentamen

Betyg 3 på sluttentamen

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Följande moment är obligatoriska på kursen och krävs för godkänd kurs:

· Getövning med godkänd närvaro

· Hormonspel med godkänd inlämningsuppgift

Canvas, quiz

Används som frivillig inläsningshjälp. Frågor från quizen kommer på sluttentamen

Litteraturlista

  1. Physiology of Domestic Animals, third edition Författare: Sjaastad, Sand, Hove ISBN: 978-82-91743-41-7 Kommentar: Kursboken används i hög uträckning och det är viktigt att du har boken när kursen börjar. Eftersom den använts tidigare år och även på andra program kanske du kan låna den av en äldre student. Se http://www.scanvetpress.com/
  2. Histologikompendium [Histologikompendium] (https://slunik.slu.se/kursfiler/HV0157/20136.1920/Histkomp_m_bilder.pdf)1) Mikroskoperingshandledning [Mikroskoperingshandledning] (https://slunik.slu.se/kursfiler/HV0157/20136.1920/MIKROSKOPERINGSHANDLEDNING_2019.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0179 Anmälningskod: SLU-20002 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%