Ny sökning
HV0133

Djurens biologi 2 – cellen

Kursen avser att belysa grundläggande cellbiologiska processer innefattande reglering av genuttryck, membranstruktur, membrantransport, intracellulär transport, cellsignalering, cytoskelettet, cellcykeln, extracellulär matrix, cell-cell/cell-matrixkontakter, cancer samt stamceller. Vidare ger kursen grundläggande kunskaper om mikroorganismers och parasiters uppbyggnad och karakteristika samt principer för systematik av mikroorganismer och parasiter. Den ger översiktliga kunskaper om hur infektion av olika mikroorganismer och parasiter sker, immunförsvarets mekanismer hos däggdjuret samt principer för diagnostik, prevention och kontroll av mikroorganismer och parasiter. Kursen ger en översikt över förekomsten av sjukdomsframkallande parasiter hos lantbrukets djur och sällskapsdjur. Kursen ger inom området genetik kunskaper inom mendelsk nedärvning, organisation av arvsmassa, genreglering, genfamiljer samt centrala genetiska och molekylärgenetiska metoder.


I kursen ingår föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Obligatoriska moment förekommer, inom t.ex. laborationer, gruppövningar och seminarier.


I kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, formulera labrapporter, analys, problemlösning och kritiskt tänkande.


Information från kursledaren

Hej!

Jag har idag, 2021-08-02, gjort ett tillägg i litteraturlistan angående kursboken för genetikavsnittet "Genetics, a conceptual approach". Den 6:e upplagan är sedan tidigare angiven som kurslitteratur men det finns en 7:e upplaga av boken som går precis lika bra att använda och som kan vara lättare att få tag på.

Med vänlig hälsning,

Anna Rosander

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0133-10002 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0133

Läsåret 2020/2021

Djurens biologi 2 – cellen (HV0133-10076)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Djurens biologi 2 – cellen (HV0133-10247)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Djurens biologi 2 – cellen (HV0133-10155)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Djurens biologi 2 – cellen (HV0133-10248)

2017-08-28 - 2017-11-05

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier för kursen ”Djurens biologi 2 – cellen” (HV0133) 15 hp

Närvaro på samtliga obligatoriska moment krävs för att bli godkänd på kursen. Vid särskilda skäl kan ersättningsuppgifter accepteras.

På laborationsrapporterna ges endast betyget G eller U.

Skriftlig tentamen: 6 skriftliga tentamina:

 • Cellbiologi (Deltentamen 1)
 • Genetik (endast G eller U)
 • Virologi (Deltentamen 2)
 • Parasitologi (Deltentamen 3)
 • Bakteriologi (Deltentamen 4)
 • Immunologi (Deltentamen 5)

Slutbetyget i kursen viktas mot antalet undervisningsveckor för respektive delmoment:

Deltentamen_Viktning

5

4

3 (G)

Deltentamen 1_5/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 2_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 3_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 4_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 5_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Summa (%) viktat resultat

100-90

<90-75

<75-60

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyg 3 på samtliga tentamina.

Betyg

Lärandemål 1

Redogöra för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Lärandemål 2

Beskriva cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

Lärandemål 3

Redogöra för grundläggande genetik, organisation av arvsmassan samt reglering av genuttryck.

5

Uppnå minst 90% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

4

Uppnå minst 75% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

3

Uppnå minst 60% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

Studenten behärskar grundläggande Mendelsk nedärvning, genetisk variation, genkartläggning och redogör för hur arvsmassan är organiserad

Betyg

Lärandemål 4

Jämföra förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer och parasiter

Lärandemål 5

Beskriva mikroorganismers och parasiters betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur

Lärandemål 6

Använda och redogöra för grundläggande mikrobiologiska laboratorietekniker

Lärandemål 7

Beskriva immunförsvarets generella uppbyggnad och dess betydelse vid mikrobiella infektioner

5

Uppnå minst 90% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika mekanismer för mikrobiella virulensfaktorer (och ”evasion”) samt visar förståelse för inflammationens betydelse för immunförsvaret

4

Uppnå minst 75% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika celltyper som bekämpar virus, bakterier och parasiter och hur immunsystemet aktiveras av mikrobiella komponenter, samt beskriver principer för vaccination och immunoprofylax

3

Uppnå minst 60% rätt

Studenten jämför förekomst av samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer och parasiter

Studenten redogör för mikroorganismers (d.v.s. virus, bakteriers och parasiters) betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur och hur de kan kontrolleras

Studenten använder och redogör för grundläggande mikrobiologiska laboratorietekniker

Studenten beskriver immunförsvarets generella uppbyggnad, redogör för struktur och funktion hos ex. immunoglobuliner, MHC molekyler, och T-cellsreceptorer som är viktiga för igenkänning av antigen, samt för faktorer som är viktiga i det medfödda försvaret (”innate immunity”), och dess betydelse vid mikrobiella infektioner

Litteraturlista

 1. Essential Cellbiolog Författare: Alberts B., Hopkin K., Johnson A.D., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P. ISBN: 9780393680393 Kommentar: 2019. 5.ed. WW Norton & Co, US. 864 sidor.
 2. Veterinary Microbiology and Microbial Disease Författare: Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S. ISBN: 9781405158237 Kommentar: 2011. 2.ed. Wiley-Blackwell, US. 912 sidor.
 3. Principles of Veterinary Parasitology Författare: Jacobs D., Fox M., Gibbons L., Hermosilla C. ISBN: 9780470670422 (tryckt), 9781118977446 (e-bok) [Principles of Veterinary Parasitology] (https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=4040288) Kommentar: 2015. Wiley-Blackwell, US. 726 sidor.
 4. Genetics, a conceptual approach Författare: Pierce, B.A. ISBN: 9781319050962 Kommentar: 2016. 6.ed. W.H. Freeman, US. 976 sidor.
 5. Genetics, a conceptual approach Författare: Pierce, B.A. ISBN: 9781319308315 Kommentar: Tillägg till litteraturlistan 2021-08-02: Denna senare upplaga av Genetics, a conceptual approach går lika bra att använda som den tidigare upplagan angiven ovan och kan vara lättare att få tag på. 2020. 7.ed. W.H. Freeman, US. 976 sidor.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0133 Anmälningskod: SLU-10002 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%