Ny sökning
HV0120

Djurens biologi 1 - biokemi

Information från kursledaren

Hej,

Välkommen till HV0120 Djurens biologi 1 - Biokemi.

Då situationen med pandemin ser ut som den gör så kommer undervisningen på kursen att ges helt digitalt under VT-2021. Mer information om kursinnehållet kommer vid kursstarten.

Väl mött!

Johan Dicksved

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0120-40024 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0120

Läsåret 2019/2020

Djurens biologi 1 - biokemi (HV0120-40118)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Djurens biologi 1 - biokemi (HV0120-40090)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Djurens biologi 1 - biokemi (HV0120-40127)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Djurens biologi 1 - biokemi (HV0120-40141)

2017-03-22 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0120 Djurens biologi 1 - biokemi, 15,0 Hp

Animal Biology 1- biochemistry

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Biokemi – Allmänkemi 4,0 0302
Biokemi – Laborationer och övningar 3,0 0303
Biokemi – Intermediär ämnesomsättning 8,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

• Biologi 2

• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2

• Kemi 2

• Matematik 4

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i kemi, biokemi och molekylär cellbiologi som behövs för fortsatta studier i husdjursvetenskap och biologi.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för grundläggande begrepp samt utföra beräkningar inom stökiometri, jämviktslära och grundläggande termodynamik,

- redogöra för struktur och funktion av DNA, RNA och flödet av genetisk information,

- identifiera och redogöra för cellens viktigaste biomolekyler med avseende på struktur och funktion,

- använda och förklara vissa biokemiska metoder samt redogöra för experimentella resultat,

- redogöra för cellens uppbyggnad med dess anabola och katabola processer,

- redogöra för metaboliska samspel vid olika nutritionella betingelser,

- utföra grundläggande laborativa moment med säkerhet och precision.

Innehåll

Kursen avser att ge grundläggande kemiska och biokemiska begrepp och processer såsom olika typer av kemisk bindning, stökiometri, syra-bas jämvikt och termodynamik, livets molekylers struktur och funktion samt enzymatisk katalys och kinetik. Cellens uppbyggnad, organellers funktion, membran och transport av olika ämnen över membran. Cellens och kroppens metabolism och bioenergetik utifrån ett nutritionellt perspektiv.I kursen ingår föreläsningar, grupplaborationer, seminarier och gruppövningar enligt studentaktiverande undervisning. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och laborationer.I kursen tränas följande generella kompetenser skriftlig och muntlig kommunikation, formulera labrapporter, analys, problemlösning och kritiskt tänkande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Medansvariga:

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Cellbiologi
Ersätter: BI0960, BI1224

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Lippincott´s Illustrated Reviews: 6 or 7 ed Biochemistry Författare: Denise Ferrier ISBN: 9781496363541 Kommentar: Vi kommer använda den boken som kurslitteratur men det är fritt att välja även andra biokemiböcker.
  2. Essential Cellbiology Författare: Alberts, Bruce, Bray, Dennis, Hopkin, Karen, Johnson, Alexander, Lewis, Julian ISBN: 9780815345749 [Essential Cellbiology ] (https://www.garlandscience.com/textbooks/081533480X.asp) Kommentar: Kursbok- Boken finns som inbunden och i paperback format Använd senaste upplagan om möjligt Essential cell biology kommer även att användas i nästa kurs Djurens biologi 2
  3. Biochemistry 6 or 7th ed. Författare: Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko och Lubert Stryer ISBN: 0-7167-8724-5 [Biochemistry 6 or 7th ed.] (https://bcs.whfreeman.com/biochem6/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0) Kommentar: Alternativ bok för den intresserade. Mer detaljerad det finns fler att välja på för den intresserade
  4. Chemical principles Författare: Zumdahl/DeCoste ISBN: 9781305581982 [Chemical principles] (https://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/9781305581982) Kommentar: Kursbok för allmänkemidelen av kursen. 8e upplagan. Finns också att köpa som e-bok

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0120 Anmälningskod: SLU-40024 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%