Djur och hållbarhet (kandidat)

Publicerad: 02 juli 2024
Bild av en student och en gris.

Den här sidan är till för dig som studerar på Djur och hållbarhet (kandidat).

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2024

Grattis till din plats på Djur och Hållbarhet på SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Studenter som är antagna till program måste delta i uppropet. Se till att ha giltig legitimation tillgänglig. Har du särskilda skäl för att utebli från uppropet måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 09:00 måndagen den 2 september. Om du inte deltar i uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

Din första kurs på programmet är Husdjursvetenskaplig grundkurs. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Den första kursen Husdjursvetenskaplig grundkurs ger dig en inblick i studier på universitetet och det intressanta ämnet husdjursvetenskap med fokus på just lantbrukets husdjur. Den andra kursen Etologi och anatomi har två fokusområden; etologi - djurs naturliga beteenden, deras behov och hur detta är kopplat till djurens välfärd, samt anatomi - djurens uppbyggnad. Kurserna kommer att ge dig värdefulla verktyg för dina framtida studier och en inblick inom husdjursvetenskap och lantbruksvetenskap här på SLU.

Dina tre års studier kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men samtidigt också väldigt roliga, de kommer att ge dig massor av kunskaper om djur och lantbruk. De ger dig även en möjlighet att läsa vidare och fördjupa dig ytterligare inom djur och hållbar produktion. Genom att läsa ytterligare två år på masterprogrammet Agronom djur har du möjlighet att ta ut både en yrkesexamen som agronom plus en generell masterexamen (kandidat och master i Animal Science).

Alla våra kurser i programmet är heltidsstudier, en studievecka är 40 timmar varav ca 50 % är schemalagda, övrig tid ansvarar du själv för ditt lärande. Eftersom du har valt att gå ett generellt program med möjlighet att ta ut en yrkesexamen efter 5 år så är en del av kursutbudet obligatoriskt för just agronomexamen.

Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Efter din examen kommer du att vara väl förberedd för en stabil arbetsmarknad som husdjursagronom.

Redan i början av studierna kommer du att komma i kontakt med olika djurslag. Du bör därför vara utrustad för vistelse i fält och i stallar (stövlar och overall el.dyl.).

 

Varmt välkommen till SLU!
Anna Wistedt, Programstudierektor

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Kandidatprogrammet Djur och hållbarhet kan även utgöra en bas till en agronomexamen, om det kombineras med masterprogrammet Agronom djur som startar hösten 2024 vid SLU. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

 • minst 90 hp agronomprofilerande kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
 • minst 90 hp i huvudområdet husdjursvetenskap på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
 • minst 60 hp i huvudområdet husdjursvetenskap på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
 • alla obligatoriska programkurser (anges i berörda utbildningsplaner)
 • valbara programkurser

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

 

Agronom inom djurområdet har djup kunskap om djurens biologi med fokus på fysiologi, näringsbehov, genetik och beteende, och är väl förtrogen med vetenskaplig metodik. Agronomen inom djurområdet har god kännedom om samhällets och branschens regelverk för djurhållning och livsmedelsproduktion, samt djurhållande företags förutsättningar. Kombinationen av kunskaper inom olika ämnen ger kompetens att identifiera och analysera problem samt kommunicera i tal och skrift med personer inom och utom lantbrukssektorn.

Antagning till senare del av programmet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2024 har följande antal platser utlysts:

 • Årskurs 2: 5 platser
 • Årskurs 3: 5 platser

 

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Förändrat kursutbud fr.o.m. 2024/2025

Kurs LB0118 Lantbruksvetenskap – Djur och hållbarhet, 15 hp, som är obligatorisk för agronomexamen, ersätts fr.o.m. VT 2025 av kurs LB0132 Lantbruksvetenskap 1 – systemperspektiv, 15 hp. Obligatoriekravet uppfylls genom att bli godkänd på någon av dessa två kurser.

Generellt gäller att den som varit antagen till och registrerad på en kurs som har erbjudits för sista gången, men ännu inte är godkänd, ska erbjudas tre omprov (omtentor) under två år efter beslut om nedläggning, och en förnyad möjlighet att uppfylla obligatoriekrav inom två år efter beslut om nedläggning.

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

 • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
 • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
 • bidra till att en god ordning upprätthålls
 • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

 • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
 • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
 • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
 • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Grafiskt ramschema

De grafiska ramschemana i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema Djur och hållbarhet 2024/2025 (pdf)
Ramschema Djur och hållbarhet 2023/2024 (pdf)
Ramschema Djur och hållbarhet 2022/2023 (pdf)


Sidan om terminstider

Kurssök - sök fram dina kurssidor (tänk på att ställa in filtret på tidigare terminer vid behov!)

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Etologi och anatomi

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Hästens biologi

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Etologi och anatomi

2024-10-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Hästens biologi

2024-09-02 - 2024-10-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Animal Science and Sustainability.


Kontaktinformation

Programstudierektor Djur och hållbarhet

Anna Wistedt, universitetsadjunkt 
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
psr-DoH@slu.se, 018-67 28 21

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se