Djur och hållbarhet (kandidat)

Publicerad: 27 juni 2022

Den här sidan är till för dig som studerar på Djur och hållbarhet (kandidat).

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på Djur och hållbarhet (kandidat) på SLU i Uppsala, campus Ultuna.

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2022 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 29 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Husdjursvetenskaplig grundkurs. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Studenter som är antagna till program måste delta i uppropet. Se till att ha giltig legitimation tillgänglig. Har du särskilda skäl för att utebli från uppropet måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 09:00 måndagen den 29 augusti. Om du inte deltar i uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

 

Den första kursen Husdjursvetenskaplig grundkurs ger dig en inblick i studier på universitetet och det intressanta ämnet husdjursvetenskap med fokus på just lantbrukets husdjur. Den andra kursen Etologi och anatomi  har två fokusområden; etologi - djurs naturliga beteenden, deras  behov och hur detta är kopplat till djurens välfärd, samt anatomi -  djurens uppbyggnad. Kurserna kommer att ge dig värdefulla verktyg för dina framtida studier och en inblick inom husdjursvetenskap och lantbruksvetenskap här på SLU.

Dina tre års studier kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men samtidigt också väldigt roliga, de kommer att ge dig massor av kunskaper om djur och lantbruk. De ger dig även en möjlighet att läsa vidare och fördjupa dig ytterligare inom djur och hållbar produktion. Genom att läsa ytterligare två år på masternivå får du möjlighet att ta ut både en yrkesexamen som agronom plus en generell masterexamen (kandidat och master i Animal Science).

Alla våra kurser i programmet är heltidsstudier, en studievecka är 40 timmar varav ca 50 % är schemalagda, övrig tid ansvarar du själv för ditt lärande. Eftersom du har valt att gå ett generellt program med möjlighet att ta ut en yrkesexamen efter 5 år så är en del av kursutbudet obligatoriskt för just agronomexamen.

Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Efter din examen kommer du att vara väl förberedd för en stabil arbetsmarknad som husdjursagronom.

Redan i början av studierna kommer du att komma i kontakt med olika djurslag. Du bör därför vara utrustad för vistelse i fält och i stallar (stövlar och overall el. dyl.).

Varmt välkommen till SLU!
Anna Wistedt, programstudierektor

 

Kontakt

Programstudierektor
Anna Wistedt
018-67 28 21

Kursledare för första kursen
Sofia Lindkvist
018-67 16 33

Studentrepresentation
Husdjursrådet, Ultuna studentkår

Antagning till senare del av programmet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2022 har vi tyvärr inga platser på programmet för antagning till senare del.

 

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

  • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
  • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
  • bidra till att en god ordning upprätthålls
  • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

  • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
  • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
  • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
  • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Grafiskt ramschema

De grafiska ramschemana i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema Djur och hållbarhet 2022/2023 (pdf)
Ramschema Djur och hållbarhet 2021/2022 (pdf)


Sidan om terminstider

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Animal Science and Sustainability.


Kontaktinformation

Programstudierektor Agronom - husdjur

Anna Wistedt, universitetsadjunkt 
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi/ avdelningen för anatomi och fysiologi
Anna.Wistedt@slu.se, 018-67 28 21

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se