Djursjukskötarprogrammet

Publicerad: 31 mars 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Antagning till senare del av programmet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2023 har följande antal platser utlysts:

  • Årskurs 2: 2 platser
  • Årskurs 3: 3 platser

 

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

  • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
  • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
  • bidra till att en god ordning upprätthålls
  • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

  • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
  • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
  • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
  • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Studieinformation - studieuppehåll

När du behöver vara frånvarande från dina programstudier, är det viktigt att veta vad som gäller, inte minst när du så småningom vill tillbaka till studierna igen. Här förklaras några av begreppen och reglerna.

Platsgaranti: Om du har särskilda skäl (t.ex. sjukdom eller föräldraledighet) till din frånvaro, kan du ansöka om studieuppehåll. Om det beviljas kommer du att ha garanterad plats när du ska återkomma till studierna. Observera att du måste ansöka under den termin du påbörjar frånvaron, SLU beviljar inte studieuppehåll retroaktivt. Garantin gäller för kurs/-er under den termin du ska återkomma till, under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven samt att du har anmält dig och tackat ja till platsen i tid. Om du påbörjade studieuppehållet mitt i en kurs kan du inte anmäla dig igen till kursen på antagning.se, utan då anmäler du istället direkt till kursledaren att du vill bli omregistrerad, senast sista anmälningsdag. Mer om sista anmälningsdag och andra viktiga datum hittar du på sidan Viktiga datum. När du väl är tillbaka har du förbrukat din platsgaranti. Inför kommande terminer gäller samma regler för dig som för de studenter som följt programmet utan frånvaro.

Utan platsgaranti – ”i mån av plats”: Om du inte har särskilda skäl till din frånvaro gäller att du får återkomma till studierna i mån av plats. Anmäl din planerade frånvaro till programstudierektor snarast möjligt. När du vill återkomma anmäler du dig till kursen/-erna (alternativt anmäler till kursledaren att du vill bli omregistrerad) senast sista anmälningsdag som vanligt. Om det finns tillräckligt med platser på kursen får du ett antagningsbesked och tackar ja till platsen. Annars sker ett urval (läs mer om urval och prioritering nedan) och då finns en risk att du hamnar på reservplats till kursen. Reservantagningen sker i samband med kursstart, och det är inte säkert att alla reserver kan erbjudas plats. Eventuell omregistrering sker efter att reservantagningen är klar. ”I mån av plats” fortsätter sedan att gälla under resten av din studietid på programmet, d.v.s. inför varje kommande termin.

Urval och prioritering: Om det finns fler anmälda (behöriga) studenter till en kurs än det finns platser, sker ett urval. Studenter med platsgaranti och aktiva studenter som följt programmet utan frånvaro ges företräde till kursen (prioritering enligt SLU:s antagningsordning 3.10). Studenter som någon gång under programmet varit frånvarande rankas sinsemellan efter antal avklarade poäng inom programmet, och efter att eventuella kvarvarande platser gått till den eller de högst rankade placeras resten på en reservlista. Om någon av dem som redan fått en plats lämnar återbud erbjuds den platsen till den som står överst på reservlistan. Erbjudande om reservplats kan komma så tidigt som direkt efter urvalet och så sent som två veckor in på kursen, så håll noggrann, daglig uppsikt på den e-postadress som du har angett på antagning.se.

 

Generell information om studieuppehåll och blankett för att anmäla studieuppehåll och ansöka om platsgaranti vid återkomsten till studierna hittar du på sidan Studieuppehåll och studieavbrott.

Utbildningsplaner (pdf)

Grafiskt ramschema

De grafiska ramschemana i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema Djursjukskötarprogrammet 2023/2024 (pdf)
Ramschema Djursjukskötarprogrammet 2022/2023 (pdf)
Ramschema Djursjukskötarprogrammet 2021/2022 (pdf)

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Årskurs 2

Vårdhygien

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Veterinary Nursing programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Djursjukskötare

Katrin Lindroth, universitetsadjunkt
Institutionen för kliniska vetenskaper/ avdelningen för djuromvårdnad
psr-dss@slu.se

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se