Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Publicerad: 18 juni 2020

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på djursjukskötarprogrammet på SLU i Uppsala, campus Ultuna.

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2020 börjar med upprop och studieinformation på campus.

Datum: måndag den 31 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

Din första kurs på programmet är Djuromvårdnadens grunder. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Det är viktigt att du håller koll på kurssidan särskilt precis inför och runt kursstart för att få information om länkar till distansundervisning och om vilka tider du behöver vara på plats på campus. Här finns även praktisk information gällande bland annat skyddsutrustning, som vi rekommenderar att du tar del av inför kursstart. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Studenter som är antagna till program måste närvara vid uppropet. Ta med giltig legitimation. Har du särskilda skäl för att utebli från uppropet måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 08:00 måndagen den 31 augusti. Om du inte närvarar vid uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

De kommande tre åren kommer att vara spännande, roliga och utmanande för dig som djursjukskötarstudent. Studierna kommer dock att kräva ett stort eget engagemang och som student har du ett personligt ansvar för dina studier och dina studieresultat. Vi som arbetar på programmet kommer att hjälpa och stötta dig genom de tre åren. Genom att läsa spännande och lärorika kurser vid olika institutioner, kommer du att få kunskap och förståelse för djuromvårdnad och djursjukvård.

Under utbildningen kommer du att arbeta med djur med flera olika sätt, allt i från kliniska patienter och undervisningsdjur till döda djur och organ. Alla inlärningsmoment med hantering av levande eller döda djur samt djurmaterial är väl genomtänkta och nödvändiga för att du som student ska få den kompetens som krävs för dina vidare studier och ditt framtida yrke. Läs mer om användning av djur i utbildningen i SLU:s policy. Målet med utbildningen är att ge dig behörighet till vidare studier och för att kunna ansöka om legitimation till djursjukskötare. Arbetsmarknaden för legitimerade djursjukskötare är mycket bra.

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt rekommenderar vi att du innan programstart förbereder dig genom att:

  • Träna på att hantera de sällskapsdjur som du inte är van vid, tex att leda en häst och/eller att hantera hund och katt.
  • Repetera kunskaper i cellbiologi och biokemi. Vi har sammanställt information om dessa ämnen i ett kompendium som finns på kurshemsidan för Djuromvårdnadens grunder.

Varmt välkommen till SLU!
Sanna Truelsen Lindåse, programstudierektor

 

Kontakt

Programstudierektor
Sanna Truelsen Lindåse

Kursledare för första kursen
Klara Smedberg

 

Ordförande i studentkåren, Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
Mattias Johansson

Ansvarig utbildningsfrågor VMF
Tommi Pölkkö

 

 

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

  • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
  • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
  • bidra till att en god ordning upprätthålls
  • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

  • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
  • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
  • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
  • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Studieinformation - tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande!

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Grafiskt ramschema

De grafiska ramschemana i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema djursjukskötarprogrammet 2020/2021 (pdf)
Ramschema djursjukskötarprogrammet 2019/2020 (pdf)
Ramschema djursjukskötarprogrammet 2018/2019 (pdf)

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Veterinary Nursing programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Djursjukskötare

Institutionen för kliniska vetenskaper/ avdelningen för djuromvårdnad
psr-dss@slu.se

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se