Ny sökning
DO0113

Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad

Med fokus på grundläggande epidemiologi och biostatistik föreläses om olika typer av studieupplägg och enkla statistiska metoders tillämpning, inklusive styrkor och svagheter, på biologiska frågeställningar och data. Under kursen genomför studenterna med handledning ett kort projektarbete i form av en litteraturstudie som inkluderar att identifiera en frågeställning inom djuromvårdnad följt av litteratursökning, analys av valda vetenskapliga artiklar och skriftlig och muntlig rapportering med fokus på kritiskt tänkande. Projektarbetena redovisas muntligt med betygssättning, varvid stor vikt läggs vid studenternas förmåga att presentera och opponera på projektarbetena. Kursen innehåller också praktiska räkneövningar och obligatoriska litteraturseminarier.


Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista DO0113 Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad

Obligatorisk inom modulerna Biostatistik + Epidemiologi
Björk, J. (2020). Praktisk statistik för medicin och hälsa. Andra upplagan. Solna: Liber.

Rekommenderad
Webverktyg: Skrivguiden.se
Grunderna i epidemiologi. Författare: Anders Ahlbom, Lars Alfredsson, Tobias Alfvén och Anna Bennet
Grunderna i statistik för hälsovetare. Författare: Göran Ejlertsson

Kompendium: Veterinary Epidemiology – An Introduction. Författare: Dirk Pfeiffer. Kommer finnas på Canvas.

Vetenskaplig metod. Författare: Rolf Ejvegård.

Fördjupad
Veterinary Epidemiologic Research - 2nd Edition. Författare: Ian Dohoo, Wayne Martin, Henrik Stryhn

Att skriva en bra uppsats. Författare: Lotta Rienecker och Peter Stray
Jorgensen

Rapporter och uppsatser. Författare: Jarl Backman

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0113 Anmälningskod: SLU-20069 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%