Växtodlingsprogrammet - kandidat

Publicerad: 21 mars 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på Växtodlingsprogrammet

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på kandidatprogrammet Växtodlingsprogrammet vid SLU i Uppsala. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation

Datum: måndagen den 28 augusti.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Dina första kurser på programmet är "Introduktionskurs Växtodlingsprogrammet" och "Geologi och hydrologi". Dessa två kurser läses parallellt under den första perioden. På kurssidorna hittar du bland annat schema och specifik information om kursen under kursmeddelanden. Därefter kommer du läsa Grundläggande kemi I, en kurs du läser tillsammans med studenter från kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap och kandidatprogrammet Livsmedelsprogrammet. Under terminens första veckor gör vi flera dagsexkursioner, tänk därför på att redan från början ha med stövlar och oömma kläder.

De kommande tre åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Du har ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat, men vi programstudierektorer finns till hands för dig med stöttning och guidning genom din utbildning. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med studenter vid andra program. Programmet innehåller både grundläggande och tillämpade kurser. Tillämpningar inom ämnet växtproduktion möter du redan på vårterminen i årskurs 1 genom ”Fältkurs i växtproduktion” och därefter i årskurs 3 med ytterligare kurser i växtproduktion. Efter avslutat program kommer du att kunna ta ut en kandidatexamen i biologi. Om du siktar mot en agronomexamen inom mark/växt-området fortsätter du dina studier på masterprogrammet ”Agronom mark och växt”. 

Varmt välkommen till SLU!
Karin Hamnér, Programstudierektor och Hanna Friberg, Bitr. Programstudierektor

 

 

 

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Växtodlingsprogrammet utgör även bas till en agronomexamen om det kombineras med masterprogrammet Agronom mark och växt vid SLU. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

- minst 90 hp agronomprofilerande* kurser
- minst 90 hp i huvudområdet biologi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
- minst 60 hp i huvudområdet biologi eller markvetenskap på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E**)
- alla obligatoriska kurser***
- valbara kurser***

* Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn. Anges i utbildningsplanen för Växtodlingsprogrammet och masterprogrammet Agronom mark och växt
** Anges i utbildningsplanen för masterprogrammet Agronom mark och växt
*** Anges i utbildningsplanen för Växtodlingsprogrammet och masterprogrammet Agronom mark och växt.
30 hp av de valbara kurserna kan ersättas av, för agronomexamen relevanta, kurser inom ämnesområdena: lantbruksvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjursvetenskap. Dessutom kan ytterligare valbara kurser ersättas av kurser inom inriktningens huvudområde/-n om de är relevanta för agronomexamen. Utöver det kan 15 hp i agronomexamen utgöras av valfria kurser.

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark och växtodling. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Agronom mark och växtodling: Utbildningen ger en bred kunskap och en helhetssyn vad gäller växtproduktionen i lantbruket samt väsentligt fördjupad kunskap i markvetenskap och om växternas biologi och deras interaktioner med andra organismer, marken och den omgivande miljön. Utbildningen till agronom inom växtodling ger en god förståelse för växtproduktion i lantbruket och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion.

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

 • Åk 1 antagna 2023: 5 platser
 • Åk 2 antagna 2022: 5 platser
 • Åk 3 antagna 2021: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Geologi och hydrologi

2024-09-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grundläggande kemi I

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Organismvärlden

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekologi

2025-03-25 - 2025-05-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtbiologi

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtfysiologi

2024-11-01 - 2024-12-03
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Vertebratzoologi

2024-12-04 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Biogeofysik

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Markvetenskap

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

Fakta

Programmet ges på svenska

Det engelska namnet på programmet är Crop Production (BSc)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektorer Växtodlingsprogrammet - kandidat

Karin Hamnér, forskare

Institutionen för mark och miljö

Karin.Hamner@slu.se, 018-67 12 36

Biträdande PSR

Hanna Friberg, forskare

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

hanna.friberg@slu.se, 018-671876, 070-3931106