Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling

Publicerad: 27 oktober 2023

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - landsbygdsutveckling.

Agronom -landsbygdsutveckling är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du ramschema och utbildningsplan inklusive examenskrav samt kontaktuppgifter till bl.a. programstudierektor.

Fr.o.m. hösten 2021 görs inga nya antagningar till programmet. Utbildningsplanen kommer att upphävas, vilket inte påverkar dig som följer normal studietakt. Läs mer på sidan Nedlagda program/utbildningsplaner.

Valbara kurser vid andra universitet

Här kan du hitta information om hur du tillgoräknar dig kurser vid andra universitet samt ett urval av kurser som studenter har läst tidigare år.

Här du väljer att läsa kurser som du vill tillgodoräkna dig i din examen finns det några viktiga kriterier som du måste förhålla sig till.

Överlappning – kontrollera att de externa kurser som du önskar få tillgodoräknade i din examen inte överlappar, det vill säga har motsvarande innehåll som de kurser som du redan läst eller kommer att läsa inom programmet. Denna kontroll gör du genom att jämföra kursernas mål.

Krav för examen – kontrollera att förkunskapskraven för de obligatoriska momenten för din kandidat- respektive agronomexamen är uppfyllda. T.ex. För en kandidatexamen krävs förutom en kandidatuppsats att du ha fullgodt kursfordringar om 180 hp varav minst 90 hp med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet landsbygdsutveckling - minst 15 hp kurser med fördjupning inom landsbygdsutveckling

Krav för agronomexamen hittar du i bilagorna till utbildningsplanen. Var noga med att följa den bilaga som gäller för ditt antagningsår.

Personlig motivering – Skriv en personlig motivering till varför du anser att kurserna du vill läsa vid ett annat universitet passar in in din LBU-agronomexamen (på vilket sätt passar de i din examen).

Ansökan om tillgodoräknande av kurser

Ansökan om tillgodoräknande av kurser görs först i samband med ansökan om examen.

För att försäkra dig om att de externa kurser som du vill läsa kommer att kunna tillgodoräknas bör du, innan du läser kursen, skicka in en länk med kursplanen samt din motivation för en preliminär bedömning och ett förhandsbesked till Katarina Pettersson, programstudierektor och Elinor Carlbrand, utbildningskoodinator.

Ansökan om tillgodoräknande ska sedan skickas till fakulteten minst tre månader innan planerad examen. I ansökan ska, för respektive tillgodoräknad kurs, ingå:

  • Kursplan
  • Schema
  • Litteraturlista
  • Registerutdrag som visar att kursen genomförts
  • En kort skriftlig motivering till kursens relevans i din examen

Nedan hittar du länkar till kurser som ges eller har givits på andra universitet. Kurser som LBU studenter tipsat om och som skulle kunna ingå i en Lbu-agronomexamen. (Vi låter de länkade kurserna  ligga kvar även efter sista ansökningsdatum som ett tips till att de kan vara sökbara på annan tid vid respektive universitet.)

Gävle högskola

Introduktion till genusstudier 7,5 hp

Karlstads Universitet

Floristik och faunistik 15 hp

Luleå Universitet

Politik och policy i den Europeiska Unionen 7,5 hp

Stockholms Universitet

Latinamerikastudier 1,  30 hp

Umeå Universitet

Brännpunkt Norrland - perspektiv på en region i förändring 7,5 hp

Befolkningsgeografi 15 hp

Uppsala Universitet

Naturgeografi 15 hp

Antropologiska perspektiv på ekonomi 7,5 hp 7,5 hp

Örebros Universitet

Miljövetenska, Agroekologi 15 hp

Mat och miljö 15 hp

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom agronomprogrammet - landsbygdsutveckling 270 hp?

För att kunna ta ut en agronomexamen krävs att du genomför två självständiga arbeten/examensarbeten, ett på grundnivå på minst 15 hp och ett på avancerad nivå på minst 30 hp. Arbetet på avancerad nivå ska ha en lantbruksvetenskaplig inriktning (se nedan angående specifika krav). För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges. Inom agronomprogrammet landsbygdsutveckling ska de självständiga arbetena göras inom huvudområdet landsbygdsutveckling.
Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen       

 

Mer information om självständiga arbeten vid SLU hittar du här.

Information om checklistor, arbetsplan och obligatoriska moment finns på NJ-fakultetens sida för självständiga arbeten.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 4 antagna ht 20: 5 platser
  • Åk 5 antagna ht 19: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 5

Landsbygdspraktik

2023-08-28 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-01-15 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljörätt

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

Det engelska namnet på programmet är Agriculture Programme - Rural Development.


Kontaktinformation

Programstudierektor - Agronom landsbygdsutveckling

Katarina Pettersson, forskare
Institutionen för stad och land/landsbygdsutveckling
katarina.pettersson@slu.se, 018-67 14 25

Biträdande programstudierektor agronom landsbygdsutveckling

Patrik Cras, forskare
Institutionen för stad och land
patrik.cras@slu.se, 018-67 16 52