Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling

Publicerad: 21 mars 2024

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - landsbygdsutveckling.

Agronom -landsbygdsutveckling är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du ramschema och utbildningsplan inklusive examenskrav samt kontaktuppgifter till bl.a. programstudierektor.

Fr.o.m. hösten 2021 görs inga nya antagningar till programmet. Utbildningsplanen kommer att upphävas, vilket inte påverkar dig som följer normal studietakt. Läs mer på sidan Nedlagda program/utbildningsplaner.

Valbara kurser vid andra universitet

Här kan du hitta information om hur du tillgoräknar dig kurser vid andra universitet samt ett urval av kurser som studenter har läst tidigare år.

Här du väljer att läsa kurser som du vill tillgodoräkna dig i din examen finns det några viktiga kriterier som du måste förhålla sig till.

Överlappning – kontrollera att de externa kurser som du önskar få tillgodoräknade i din examen inte överlappar, det vill säga har motsvarande innehåll som de kurser som du redan läst eller kommer att läsa inom programmet. Denna kontroll gör du genom att jämföra kursernas mål.

Krav för examen – kontrollera att förkunskapskraven för de obligatoriska momenten för din kandidat- respektive agronomexamen är uppfyllda. T.ex. För en kandidatexamen krävs förutom en kandidatuppsats att du ha fullgodt kursfordringar om 180 hp varav minst 90 hp med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet landsbygdsutveckling - minst 15 hp kurser med fördjupning inom landsbygdsutveckling

Krav för agronomexamen hittar du i bilagorna till utbildningsplanen. Var noga med att följa den bilaga som gäller för ditt antagningsår.

Personlig motivering – Skriv en personlig motivering till varför du anser att kurserna du vill läsa vid ett annat universitet passar in in din LBU-agronomexamen (på vilket sätt passar de i din examen).

Ansökan om tillgodoräknande av kurser

Ansökan om tillgodoräknande av kurser görs först i samband med ansökan om examen.

För att försäkra dig om att de externa kurser som du vill läsa kommer att kunna tillgodoräknas bör du, innan du läser kursen, skicka in en länk med kursplanen samt din motivation för en preliminär bedömning och ett förhandsbesked till programstudierektor och utbildningskoodinator.

Ansökan om tillgodoräknande ska sedan skickas till fakulteten minst tre månader innan planerad examen. I ansökan ska, för respektive tillgodoräknad kurs, ingå:

 • Kursplan
 • Schema
 • Litteraturlista
 • Registerutdrag som visar att kursen genomförts
 • En kort skriftlig motivering till kursens relevans i din examen

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

 • Åk 4 antagna ht 20: 5 platser
 • Åk 5 antagna ht 19: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 5

Landsbygdspraktik

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-01-20 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljörätt

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

Det engelska namnet på programmet är Agriculture Programme - Rural Development.


Kontaktinformation

Tf Programstudierektor - Agronom landsbygdsutveckling

Margarita Cuadra, forskare
Institutionen för stad och land/landsbygdsutveckling
margarita.cuadra@slu.se, 018-67 34 65