Ny sökning
JU0038

Miljörätt

Kursen innefattar undervisning om främst följande:  • Juridikens grunder och grundläggande relevant EU-rätt: Syftet är att ge sådan kunskap om rättsregler, rättskällor och rättstillämpning så att den följande miljörättsliga undervisningen kan förstås.  • Plan- och marklagstiftning: Främst plan- och bygglagen samt miljöbalkens regler om hushållning med mark- och vattenområden.  • Miljöbalkens allmänna delar: De regler som är allmängiltiga för hela balkens tillämpningsområde; allmänna hänsynsregler, miljökonsekvensbeskrivningar, miljökvalitetsnormer, prövning och tillsyn m.m.  • Naturvård: Miljöbalkens regler om naturvård och artskydd samt skogsvårdslagen.  • Skyddslagstiftning: Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, jordbruk, kemikalier och avfall.  • Lagstiftning om naturresursutvinning, t.ex. miljöbalkens regler om vattenverksamhet, minerallagstiftning samt lagstiftning om jakt och fiske. Balkens regler behandlas relativt ingående, övrig lagstiftning översiktligt.  • Reparativa krav och sanktioner: Översiktligt om miljöbalkens regler om förorenade områden, skadestånd för miljöskada och sanktioner.
Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, seminarier samt självstudier


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för JU0038

Läsåret 2023/2024

Miljörätt (JU0038-30326)

2024-02-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Miljörätt (JU0038-30115)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Miljörätt (JU0038-30209)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Miljörätt (JU0038-30184)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Miljörätt (JU0038-30171)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Miljörätt (JU0038-30197)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Miljörätt (JU0038-30137)

2018-02-12 - 2018-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  • Michanek, G., Zetterberg, C., ”Den svenska miljörätten”, 5:te uppl., Iustus förlag, 2021. Ca 600 kr i bokhandeln.
  • Lagtextkompendium; finns att köpa på SLU:s Servicecenter för självkostnadspris i samband med kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0038 Anmälningskod: SLU-30216 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%