Livsmedelsprogrammet (kandidat)

Publicerad: 30 oktober 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Livsmedelsprogrammet.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på Livsmedelsprogrammet på SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

 

Höstterminen 2023 börjar med studieinformation och upprop.

Datum: måndag den 28 augusti

Tid och Plats: På webbsidan Ny student hittar du all information som du behöver som ny student på SLU, som välkomstaktiviteter på ditt campus och program för uppropsdagen.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet LV0117 Grundkurs Livsmedelsvetenskap. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter: Länk programmets webbsida.

De kommande tre åren kommer att bli spännande, omväxlande och arbetsamma, men också mycket värdefulla och väldigt roliga. Du kommer att läsa kurser i olika ämnen, ibland tillsammans med studenter på andra program och ibland med utbytesstudenter från andra länder. De första åren läser du mycket naturvetenskapliga kurser i kemi och biologi som lägger grunden till de tillämpade livsmedelskurserna som tar vid i den senare delen av programmet. Du deltar i studiebesök och får en bild av lantbruksnäringen och livsmedelsbranschen genom gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt.  I utbildningen möter du frågeställningar som liknar de du senare möter i arbetslivet inom exempelvis myndigheter, företag och andra organisationer. Du som vill fortsätter till en agronomexamen efter kandidatexamen kommer också att läsa agronomprofilerande kurser och kurser tillsammans med studenter från de andra fyra agronom profilerande programmen. Programmet lägger också grunden för vidare studier på avancerad nivå.

Varmt välkommen till SLU och Livsmedelsprogrammet!

Sabine Sampels, programstudierektor

 

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Livsmedelsprogrammet utgör även bas till en agronomexamen om det kombineras med ett specifikt masterprogram i livsmedelsvetenskap vid SLU. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

  • minst 90 hp agronomprofilerande kurser enligt berörda utbildningsplaner
  • minst 90 hp i relevant huvudområde på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
  • minst 60 hp i relevant huvudområde på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
  • alla obligatoriska kurser enligt berörda utbildningsplaner
  • valbara programkurser enligt berörda utbildningsplaner

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Livsmedelsagronom: Utbildningen till livsmedelsagronom ger en god förståelse för lant- och vattenbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion. Efter genomgången utbildning har studenten en helhetssyn på livsmedlens produktions- och hanteringskedja, samt väsentligt fördjupad kunskap om råvarornas och baslivsmedlens sammansättning och egenskaper, deras hantering och förädling och hur produktionsfaktorer påverkar livsmedlens kvalitet.

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 1 antagna 2023: 5 platser
  • Åk 2 antagna 2022: 5 platser
  • Åk 3 antagna 2021: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Grundläggande kemi I

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Cellbiologi

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikrobiologi

2024-04-26 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Genetik

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtfysiologi

2023-10-31 - 2023-11-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Djurfysiologi

2023-12-01 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Livsmedelsteknologi

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Food Science (BSc).