Biologi med inriktning bioteknik - kandidatprogram

Publicerad: 25 februari 2019

Den här sidan är till för dig som studerar på kandidatprogrammet biologi med inriktning mot bioteknik. Här hittar du ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Programmet har ingen antagning från och med höstterminen 2016.

SLU:s styrelse har beslutat att kandidatprogrammet biologi med inriktning mot bioteknik inte ska starta ht 2016. Vad innebär detta för dig som är student på programmet?

Om du följer studieplanen för programmet med normal studietakt, dvs läser kurserna när det är tänkt utifrån när du påbörjade dina studier, kommer beslutet inte att påverka dig.

Läsåret 2016/2017 kommer alla kurser i årskurs två och tre att ges som vanligt
Läsåret 2017/2018 kommer alla kurser i årskurs tre att ges som vanligt

Omtentor

 • Om kursen inte är nedlagd, och inga särskilda förbehåll finns i kursplanen angående antal examinationstillfällen, har du rätt till förnyad examination
 • Två extra tillfällen ska alltid erbjudas, dels i anslutning till ordinarie examination, dels ett tillfälle inom mindre än ett år efter kursstart
 • Därutöver har man i normalfallet rätt att examineras en gång per läsår, i samband med nästa kurstillfälle

Om en kurs läggs ned:

Programnämnden fattar beslut om att lägga ned kurs

 • Tre omprov erbjuds under två år efter det sista kurstillfället
 • Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten – uppsamlingstillfällen? erbjuds för sådana redovisningar
 • Aktivt deltagande i obligatoriska moment – kursansvarig institution erbjuder ersättningsuppgifter under två år efter sista kurstillfället

Studenter som inte är godkända på kurs som läggs ned ska informeras om att kursen läggs ned och om möjligheterna till att examineras på återstående moment.

Övergångsregler ska införas i berörda kursplaner. Detta finns att läsa i Utbildningshandboken kapitel 6.2.

Studieuppehåll

 • Om ett program läggs ned gäller SLU:s ansvar för studenter som följer normal studietakt
 • Särskilda skäl gäller dock för studenter med beviljat studieuppehåll samt studenter med funktionsnedsättning som har rätt till anpassad studieform.
 • För att få studieuppehåll beviljat krävs särskilda skäl: Sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, grundutbildning inom totalförsvaret, studentfackligt uppdrag (Utbildningshandboken 13.5)

Utbytesstudier

 • Utbytesstudier räknas som programstudier och inte som studieuppehåll

 

Kontakta gärna studievägledningen om du har frågor.

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom kandidatprogrammet biologi med inriktning bioteknik?

För att kunna ta ut en kandidatexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete (examensarbete) på minst 15 hp inom huvudområdet biologi.  För alla självständiga arbeten finns en kursplan och i ramschemat ligger denna kurs i period 4 årskurs 3.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2017 finns följande antal platser lediga på programmet:

 • Åk 3: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Biology with specialisation in biotechnology – Bachelor’s programme.

Relaterade sidor: