Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Publicerad: 24 augusti 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala startade för första gången HT2019.

 

 

 

Välkomstbrev Landskapsingenjörsprogrammet Uppsala 2023

Grattis till din plats på Landskapsingenjörsprogrammet på SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation på campus.

Datum: måndag den 28 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

Din första kurs på programmet är Introduktionskurs för Landskapsingenjörer, och växtkunskap. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Du har tre spännande, utmanande och roliga år framför dig. Som student står du i centrum för vårt arbete samtidigt som du har ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt lärande. På vår Landskapsingenjörs-utbildning sker mycket av undervisningen i projektform där du ensam eller i grupp under handledning arbetar med olika uppgifter som Landskapsingenjören möter i sin yrkesroll. Detta varvas med bland annat föreläsningar, exkursioner och växtinlärning i fält.

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner och ibland tillsammans med studenter från andra program. Du börjar dina studier med en introduktionskurs som ger dig en inblick i landskapsingenjörsyrket och grundläggande kunskaper om växter. Därefter kommer du under första året att läsa om marken som växtplats, lära dig framställa digitala ritningar och att planera för skötsel av utemiljöer. Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är god!

Varmt välkommen till SLU!

Programstudierektor Landskapsingenjör Uppsala
Bodil Dahlman, universitetsadjunkt
Institutionen för Stad och Land
bodil.dahlman@slu.se

Resultat från programutvärderingar

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programutvärdering som genomfördes HT19

Programutvärdering som genomfördes HT20

Antagning senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2023 finns följande antal platser lediga på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala:

 • Åk 1: 0 platser
 • Åk 2: 5 platser
 • Åk 3: 0 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.Utbildningsplan

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Programkod:
LY010

Beslutsdatum:
2019-02-14

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, särskild behörighet motsvarande:

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

• Naturkunskap 2

• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för landskapsingenjörsexamen:

För landskapsingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt som landskapsingenjör.

Kunskaper och förståelse

För landskapsingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa kunskap om relevanta metoder inom området, och

 • visa förståelse för interaktionen mellan material, projektering och anläggning.

Färdigheter och förmåga

För landskapsingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör projektering, anläggande och förvaltning av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet samt utvärdera lösningar,

 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information för att hantera situationer, företeelser och frågeställningar inom området, och

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För landskapsingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar av människans förhållande till och nyttjande av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala syftar till en landskapsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för landskapsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management).

Examenskrav

Landskapsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:

 • 120 hp obligatoriska programkurser,

 • 45 hp valbara programkurser, och

 • 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala ger kunskap av vikt för att hållbart projektera, bygga, förvalta och sköta tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet idag och i framtiden.

Programmets första två år består av obligatoriska kurser. Dessa kurser ger grundläggande och tillämpad kunskap inom ämnena landskapsarkitektur, teknologi, företagsekonomi samt biologi. Programmet utgår ifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med tydlig koppling till näringslivet och studentens framtida yrkesroll. Studenten har efter sina första två år god kunskap om projektering, byggande, förvaltning och skötsel av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet utifrån tekniska, ekonomiska och biologiska aspekter. Kunskapen om material liksom om processer i landskapet är central i programmet. Likaså betonas förmågan att analysera lösningar utifrån framförallt funktions-, ekonomiskt-, ekologiskt- och estetiskt perspektiv. Studenten har goda kunskaper om mark, vegetation och överbyggnad och kan tillämpa dessa kunskaper i relevanta projekt och i diskussioner med berörda aktörer i samhället.

Programmets tredje år består av valbara kurser och ett självständigt arbete på 15 hp. De valbara kurserna ger studenten möjlighet att fördjupa sig inom särskilda ämnesområden som trädvård, dagvattenhantering, förvaltning, projektering och växtteknik. Studenten kan även välja att genomföra en praktikperiod på 15 hp.

Studenten har också möjlighet att välja relevanta kurser utanför ramschemat, exempelvis på andra program inom SLU samt andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande. Det självständiga arbetet i landskapsarkitektur ger studenten möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Färdigheter i att arbeta självständigt och i grupp, söka ny och relevant kunskap, formulera sig skriftligt och muntlig övas kontinuerligt under programmets gång.

Programmet ges på svenska. Valbara kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet

Huvudområden:

*LK = landskapsarkitektur *

*MV = markvetenskap *

*BI = biologi *

*FÖ = företagsekonomi *

*TN = teknologi *

*TE = teknik *

*LB = lantbruksvetenskap *

TD = trädgårdsvetenskap

Hp = högskolepoäng

**År 1 **(Obligatoriska kurser i fetstil)
Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap, 15 hp, (LK, G1N) 
Marken som växtplats och markbyggnad, 15 hp, (MV/LK, G1N) 
Markprojektering, 15 hp, (LK, G1N) 
Hållbar skötsel av urbana grönområden samt växtkännedom, 15 hp, (LK, G1N)

År 2 (Obligatoriska kurser i fetstil)
Urbanekologi och växtkännedom, 7,5 hp, (BI/LK, G1F)
Projektledning för landskapsingenjörer 1, 7,5 hp, (LK/FÖ, G1F) 
Projektledning för landskapsingenjörer 2, 15 hp, (LK, G1F) 
Landskaps- och trädgårdshistoria, samt växtkännedom, 15 hp, (LK, G1F) 
Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs, 15 hp, (LK, G2F)

År 3 valbara kurser samt ett obligatoriskt självständigt arbete
Grönblå infrastruktur, 15 hp, (TN/LK, G2F) 
Gestaltning genom förvaltning, 15 hp, (LK, A1N) 
GIS and Geographic Analysis, 15 hp, (TN/TE, A1N) Träd i staden, 15 hp, (LK, G2F) Trädvård, 15 hp**,** (LK/BI, G2F) (Alnarp)
Material – Konstruktion och projektering, 15 hp, (TN/LK, G2F) (Alnarp
Urban Landscape Design, 15 hp, (LK/TD), G2F (Alnarp
Climate Change – Effects on the Landscape and Potential Solutions, 15 hp, (LK/TD, G2F) (Alnarp) Växtteknik, 15 hp (LK/TD, G2F) (Alnarp) Urban agriculture and social interaction, 15 hp (LK/TD, G2F) (Alnarp)
Kyrkogårdsförvaltning, 15 hp, (LK, G1N) (Alnarp)
Utemiljö – kvalitet och uppföljning, 15 hp, (LK, G2F) 
Praktikkurs för landskapsingenjörer, 15 hp, (LK, GXX) 
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, G2E, 15 hp, (LK, G2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild läsåret 23/24

Årskurs 1

Markprojektering

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Träden i staden

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädvård

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

 • Programmet ges på svenska.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Engineer Programme - Uppsala.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsingenjör - Uppsala

Bodil Dahlman, universitetsadjunkt

Institutionen för stad och land
bodil.dahlman@slu.se, Tel: 018-67 2538

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Nicklas Karlsson tel: 040-41 5069, nicklas.r.karlsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Marlén Tälleklint, tel: 018-67 2671 E-post: marlen.talleklint@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se